Één euro per vierkante meter grondprijs: een bodemprijs in Frankrijk!

Frankrijk heeft veel grond te koop en gemeenten van het land weten niet wat te doen om hier investeerders voor aan te trekken.

Frankrijk heeft veel grond te koop en gemeenten van het land weten niet wat te doen om hier investeerders voor aan te trekken.

In april 2015, heeft de stad Champ-du-Boult, vlakbij Calvados in Normandië, besloten land te verkopen tegen de bodemprijs van … €1,00 per vierkante meter. Dat wil zeggen 12 keer minder dan de oorspronkelijke prijs die was aangekondigd!

Na zeven jaar de percelen proberen te verkopen leverde dit helaas geen succes op. De burgemeester van het dorp heeft daardoor de originele prijs gereduceerd. Met deze hoge kortingen verslaan ze de concurrentie. Resultaat: meer dan 200 kandidaten waren direct geïnteresseerd. Een verleidingsoperatie die dus zijn vruchten heeft afgeworpen.

Begin juni was het de beurt van de stad Berrien, gelegen in Finistère. De stad implementeerde dezelfde promotie. Dankzij deze methode wordt de demografie gestimuleerd en verrijkt op de lange termijn; door middel van gemeentelijke belastingen die van de bewoners wordt gevraagd. Dit idee kwam op bij de burgemeester van het dorp, hetzelfde voorbeeld als bij de Normandische stad.

10 percelen van 800 vierkante meter waren op de markt voor €9,50 per vierkante meter voor meer dan één jaar zonder succes. Daarom is de prijs verlaagd tot €1 / m², en het succes is al te zien!

Vorig jaar werden er in Sicilië (Italië) villa’s verkocht voor de symbolische prijs van één euro. Geschiedenis laat zien dat dit werkt om faillissement te voorkomen en hele dorpen te herbevolken…

Fiscaal voordeel voor leningen afgesloten vóór 2005 en voor een tweede woning

De betalingen van uw krediet kunnen voor twee andere regimes in aanmerking komen: de belastingvermindering voor het bouwsparen en de belastingvermindering voor het lange termijnsparen.

Tot hier toe hebben we voornamelijk de belastingvermindering voor de ‘woonbonus’ besproken. Dit is het belastingvoordeel die u geniet voor een krediet aangegaan voor uw ‘enige en eigen’ woning vanaf 01/01/2005.

De betalingen van uw krediet kunnen echter nog voor twee andere regimes in aanmerking komen, nl. :

  • De belastingvermindering voor het bouwsparen
  • De belastingvermindering voor het lange termijnsparen

Deze twee fiscale voordelen volgen dezelfde logica. Het bouwsparen zal echter een groter fiscaal voordeel opleveren op het vlak van het tarief van de belastingvermindering en op het vlak van het bedrag dat mag worden aangegeven, mits aan bepaalde bijkomende voorwaarden is voldaan.

De kapitaalaflossingen en premies van levensverzekeringen verbonden aan het krediet komen immers in aanmerking voor de belastingvermindering ‘bouwsparen’ indien de hypothecaire lening is aangegaan vóór 2005 en op voorwaarde dat de lening op de dag dat zij is aangegaan betrekking had op de ‘eigen’ woning – wat leningen betreft tot 1992 – of op de ‘enige’ woning – wat leningen betreft vanaf 1993. Betreft de lening een tweede woning, dan zal in beginsel het voordeel voor ‘lange termijnsparen’ van toepassing zijn.

Let wel, de kapitaalaflossingen zullen slechts in aanmerking komen voor een belastingvermindering indien de lening hypothecair is en afgesloten is bij een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde instelling voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een in de EER gelegen woning met een minimumlooptijd van 10 jaar.

Het aan te geven bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering (kapitaalaflossingen en premies), zal afhangen van het netto beroepsinkomen met een wettelijk maximum van 2.280 € (Vlaanderen, Wallonië en Brussel, AJ 2015). Indien men aan de voorwaarden voldoet voor het ‘bouwsparen’ kan de schijf van de lening die in aanmerking komt voor belastingvermindering verhoogd worden en kan men zo een hoger bedrag aangeven (basisbedrag 76.110 €, AJ 2015).

Tenslotte zal het ‘bouwsparen’ een verhoogde belastingvermindering opleveren tegen het marginaal tarief in de personenbelasting, d.w.z. dat de belastingvermindering wordt berekend als volgt:

kapitaalaflossing en/of de premie van de levensverzekering x marginale aanslagvoet (snel 50%) = verhoogde belastingvermindering

Bij het ‘lange termijnsparen’ zal het belastingvoordeel slechts berekend worden tegen een vast tarief van 30%.

Waar moet ik nu de betalingen aangeven met betrekking tot mijn lening aangegaan vóór 2005 ?

Heeft u een lening aangegaan vóór 2005 die u tot aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) aangaf in het ‘bouwsparen’, dan zal u dat mogen blijven doen indien er niets veranderd is.

Let wel, u zal moeten oppassen voor de nieuwe opdeling tussen ‘eigen’ woning en ‘niet-eigen’ woning (zie vorige artikels omtrent het begrip ‘eigen’ woning). De ‘eigen’ woning geniet immers van de gewestelijke belastingvoordelen terwijl de ‘niet-eigen woning’ een federale bevoegdheid is gebleven.

Is de woning waarvoor vóór 2005 werd geleend nog steeds uw ‘eigen’ woning, dan zal u de kapitaalaflossingen en premies moeten aangeven, met toepassing van de nodige beperkingen, in Vak IX, rubriek B (gewestelijke vermindering), respectievelijk punt 4. a) en 5. a). Daar vindt u immers de vertrouwde codes van het ‘bouwsparen’ terug, weliswaar voortaan in de gewestelijke rubriek B.

De interesten kan u ook blijven aangeven in rubriek B, 3, c), code 3146 (gewone belastingvermindering voor interesten, niet bijkomende belastingvermindering voor interesten). Let wel, indien u nog interesten aangeeft m.b.t. een lening ‘eigen’ woning aangegaan vóór 2005, moet het niet-geïndexeerde KI van de woning worden aangegeven in Vak IX, rubriek B, 3. a), code 31/4100 en niet meer in Vak III Inkomsten van onroerende goederen.

Is de woning waarvoor vóór 2005 werd geleend echter niet meer uw ‘eigen’ woning, dan zal u daarentegen de kapitaalaflossingen en premies moeten aangeven, met toepassing van de nodige beperkingen, in Vak IX, rubriek C (federale vermindering). Hier moet wel een onderscheid worden gemaakt naargelang de lening tot 1992 dan wel vanaf 1993 werd afgesloten. Is de lening tot 1992 afgesloten, dan vervult u niet meer de voorwaarde ‘eigen’ woning (zie supra) en valt u terug op de lagere federale belastingvermindering voor het ‘lange termijnsparen’. Werd de lening daarentegen afgesloten vanaf 1993, dan kan u nog steeds genieten van het federale ‘bouwsparen’. De kapitaalaflossingen en premies worden dan aangegeven in Vak IX, rubriek C (federale vermindering), respectievelijk punt 4. a) en 5. a).

De interesten kan u steeds blijven aangeven in Vak IX, rubriek C, 3. b), code 11/2146 (gewone belastingvermindering voor interesten).

Bron: www.mysavings.be

Lees ook:

Showbizz: Ontdek de top 10 van de duurste huizen

Ontdek de top 10 van de duurste huizen en villa’s van o.a. beroemde artisten en film/TV regisseurs, volgens Hot List.

Ontdek de top 10 van de duurste huizen en villa’s van o.a. beroemde artisten en film/TV regisseurs, volgens Hot List.

Video

U kent ze allemaal?

Aannemer failliet: mag je dadelijk met een andere aannemer in zee gaan?

Als je aannemer failliet gaat eindigt de overeenkomst die je met hem afsloot niet automatisch. Vraag aan de curator of hij die overeenkomst wil verderzetten.

Als je aannemer failliet gaat eindigt de overeenkomst die je met hem afsloot niet automatisch. Vraag aan de curator of hij die overeenkomst wil verderzetten.

 

 

Het principe

Als je aannemer failliet gaat stopt het aannemingscontract dat je met hem afsloot daardoor niet. Je moet aan de curator vragen of hij van plan is de overeenkomst verder te zetten. Veelal is dat niet het geval. Wacht alleszins om met een andere aannemer in zee te gaan tot je duidelijkheid krijgt van de curator. Doet je dat niet dan bezondig je je aan een contractbreuk en riskeer je een schadevergoeding te moeten betalen.

 

Neemt de curator niet dadelijk standpunt in stuur hem dan een aangetekende brief. Maan hem hierin aan om je te laten weten of hij de aannemingsovereenkomst verder wil zetten of niet. Als hij vervolgens niet antwoordt binnen de 15 dagen dan zegt de wet dat hij geacht wordt van het contract af te zien.

 

Een andere afspraak maken?

Je kan in de aannemingsovereenkomst een andere afspraak maken. Je kan overeenkomen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden als je aannemer failliet gaat. Zulke clausule is perfect geldig. Stuur in dat geval een aangetekende brief aan de curator waarin je hem meedeelt je op de clausule te beroepen. Eens je dat deed kan je met een andere aannemer in zee gaan.

 

Afrekening maken

Als het contract met de failliete aannemer stopt moet er nog een afrekening opgemaakt worden. Ga hiervoor met je architect en de curator aan tafel zitten. Hebt je meer voorschot betaald dan wat werd uitgevoerd, dan moet je een schuldvordering indienen in het faillissement. Is de waarde van de werken hoger dan wat je al betaalde, dan moet je mogelijks aan de curator bijbetalen.

 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Sleutel-op-de-deur kopen: wat zijn je rechten?

Als je een sleutel-op-de-deur woning of een appartement op plan koopt is de zogenaamde ‘wet Breyne’ vaak van toepassing. Die wet geeft je als koper een aantal rechten die de verkoper je niet zomaar kan afnemen.

Als je een sleutel-op-de-deur woning of een appartement op plan koopt is de zogenaamde ‘wet Breyne’ vaak van toepassing. Die wet geeft je als koper een aantal rechten die de verkoper je niet zomaar kan afnemen.

 

Wanneer is de wet van toepassing?

Er moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn wil de wet Breyne van toepassing zijn. Zo moet het gebouw dat je wil kopen bestemd zijn voor je huisvesting. Het mag niet overwegend dienen voor je beroepsgebruik. Je moet als koper niet zelf je intrek nemen in de woning of het appartement. Je mag dit ook kopen als belegging of om het te verhuren. De wet Breyne kan dan ook bv. van toepassing zijn als je een vakantieverblijf koopt aan de kust.

 

Opdat de wet toepassing zou vinden, moet je door de verkoper ook verplicht worden om één of meerdere betalingen te doen vóór de voltooiing van het gebouw. Het gebouw moet in België gebouwd worden en opgericht worden door één enkele aannemer of promotor. Als je zelf werkt met verschillende aannemers speelt de wet dus niet.

 

De wettelijke regeling is wat men noemt van ‘dwingend’ recht. De verkoper mag er dus niet zo maar van afwijken en je een andersluidend contract voorleggen. Doet hij dat toch, dan kan je als koper onder bepaalde voorwaarden de nietigheid van de afwijkende clausule(s) of zelfs van het ganse contract inroepen.

 

Heel wat vermeldingen zijn verplicht

De verkoper moet een schriftelijk contract met je afsluiten. Deze overeenkomst moet een ganse reeks verplichte vermeldingen bevatten. Zo moet het contract aangeven wie de eigenaar is van de grond en van de bestaande opstallen. Het moet als bijlage ook de plannen en bestekken bevatten van wat de werken precies zullen inhouden. In het contract moet onder meer ook worden vermeld wat de totaalprijs is van de werken, wat de betalingsmodaliteiten zijn, binnen welke termijn het gebouw klaar moet zijn en wat de vergoedingen zijn waarop je aanspraak kan maken als het gebouw niet tijdig is afgewerkt. Je hebt hierbij minimaal recht op een vergoeding ten belope van de normale huurprijs van het afgewerkte goed.

 

Het contract moet ook vermelden op welke wijze de oplevering van het gebouw gebeurt. In het contract moet verder o.a. staan of het kunnen krijgen van een lening voor jou een opschortende voorwaarde moet uitmaken voor het aangaan van het contract. Het contract moet ook de datum van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden.

 

Hoe zit het met voorschotten?

De verkoper mag geen betalingen van je vragen vooraleer de overeenkomst is gesloten. Bij het afsluiten van de overeenkomst mag hij je een voorschot vragen van maximaal 5% van de totale kostprijs van de woning of het appartement. Een hoger voorschot is dus niet toegelaten.

 

Koop je een appartement op plan dan is het gebruikelijk dat de verkoper je bij het verlijden van de notariële akte de betaling van de grondprijs vraagt en van de werken die al zijn uitgevoerd. Een architect moet daarbij bevestigen dat het voor de werken aangerekende bedrag correct is.

 

In het contract dat je afsluit wordt vaak gewerkt met een aantal schijven die je dient te betalen in functie van de voortgang van de werken. De betalingen mogen daarbij niet hoger zijn dan de prijs van de uitgevoerde werken.

 

De verkoper moet je ook een zekerheid geven of een voltooiingswaarborg stellen. Op die manier heb je een waarborg voor het geval de verkoper tussen je aankoop en de afwerking van het gebouw failliet gaat.

 

Verplichte voorlopige en definitieve oplevering

Als de wet Breyne van toepassing is moet er gewerkt worden met twee opleveringen (een voorlopige en een definitieve). De definitieve oplevering mag ten vroegste plaatsvinden één jaar na de voorlopige. Bovendien mag de definitieve oplevering maar plaatsvinden als de definitieve oplevering van de gemene delen (met inbegrip van de toegangen van het gebouw) al heeft plaats gehad. De verkoper is ook gedurende tien jaar aansprakelijk voor de fundamentele gebreken van het gebouw.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat zijn de risico’s van vloer isoleren?

Wij wonen in een oude woning met tegels in zavel op volle grond. Nu willen wij graag PIR- of PUR-platen leggen met laminaat erop ofwel op een dampscherm. Zijn hier risico’s aan verbonden?

Vraag

Wij wonen in een oude woning met tegels in zavel op volle grond. Nu willen wij graag PIR- of PUR-platen leggen met laminaat erop ofwel op een dampscherm. Zijn hier risico’s aan verbonden?

 

Antwoord

Eerst en vooral moet je rekening houden met de belasting van zavelgrond op je funderingen en op de ondergrond. Deze moeten zeker sterk genoeg zijn. Bovenop een PU-plaat plaats je een gewapende chape. Indien dit niet mogelijk is, is een drukverdelende plaat een alternatief. Hierop wordt achteraf een zwevende vloer geplaatst. Best plaats je ook een vochtwerende folie onder en boven de PU-plaat. Zo kan er geen vocht tussen de naden kruipen.

 

Bron: Livios.be

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Gad Elmaleh verkoopt zijn Californische villa!

De beroemde Franse cabaretier heeft zijn woning in Los Angeles gekocht in 2009 voor ongeveer 2,7 miljoen dollar. Nu ze te koop staat, hoopt hij een mooie winstmarge te verkrijgen…

De beroemde Franse cabaretier heeft zijn woning in Los Angeles gekocht in 2009 voor ongeveer 2,7 miljoen dollar. Nu ze te koop staat, hoopt hij een mooie winstmarge te verkrijgen…

Volgens het online magazine Variety, bedraagt de vraagprijs 3.999.900 dollar (3,6 miljoen euro). De 436m² grote villa werd gebouwd in 1932 in de chique Sunset Strip wijk en beschikt over vier slaapkamers, bijna evenveel badkamers, vijf open haarden en een zwembad. De begane grond biedt plek voor meerdere ontvangstruimtes in een prachtige Marokkaanse stijl en een schitterende formele eetkamer.

Gad Elmaleh, 43 jaar oud, is de metgezel van Charlotte Casiraghi, dochter van prinses Caroline van Monaco. Zij is 7e in de lijn voor de troon van Monaco.

 

 

Back from Pattaya, la grippe m’a accueilli à l’aéroport #meskine #aulit #frissonette:(

Une photo publiée par Gad Elmaleh (@gadelmaleh) le

 

 

 

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

 

Bron en fotos: Variety

 

Mag je als verhuurder nog binnen in je huis?

Als je een huis of appartement verhuurt mag je daar niet meer te pas of te onpas binnengaan. Je hebt wel het recht een zekere controle te houden over je eigendom.

Als je een huis of appartement verhuurt mag je daar niet meer te pas of te onpas binnengaan. Je hebt wel het recht een zekere controle te houden over je eigendom.

 

Binnengaan mag niet zomaar

Als verhuurder moet je aan je huurder het rustig gebruik en genot geven van de woning of het appartement dat hij van je huurt. Je huurder heeft ook recht op privacy. Hieruit volgt dat je zonder de toestemming van je huurder niet zomaar meer mag binnengaan in je woning ook al is dat je eigendom. Doe je dat toch dan kom je tekort aan je verplichtingen als verhuurder. Je huurder zou de ontbinding van de huur en/of een schadevergoeding kunnen vragen. Bovendien riskeer je zelfs strafrechtelijk te worden vervolgd en dit voor huisvredebreuk.

 

Hetzelfde geldt als je een beroep doet op een aannemer om een herstelling te doen aan of in het huurhuis. Ook die mag je zonder het akkoord van je huurder niet binnenlaten in het huis.

 

Controleren mag wel

Je hebt wel het recht om een zekere controle te houden over je eigendom en om na te zien of die door je huurder wel goed onderhouden wordt.

 

Om discussies hierover te vermijden kan je in het huurcontract een bepaling opnemen die je het recht geeft om een tweetal keer per jaar op bezoek te gaan bij je huurder en te kijken wat de toestand is van de woning. Neem in het huurcontract meteen concrete dagen en uren op waarop je je zal aanbieden (bv. elke eerste zaterdag van april en oktober om 16 u). Kwam je dit niet overeen dan kan je aan je huurder een aantal data voorstellen waarop je je zal aanbieden. Laat je huurder je op de afgesproken data niet binnen of weigert die data af te spreken dan mag je nooit zomaar op eigen initiatief en zonder zijn akkoord binnengaan. Je kan dan eventueel wel naar de vrederechter stappen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Je zolder isoleren en meteen afwerken

In één beweging je zolder isoleren en afwerken? Dan zijn de Renotherm isolatieplaten van Unilin iets voor jou!

In één beweging je zolder isoleren en afwerken? Dan zijn de Renotherm isolatieplaten van Unilin iets voor jou!

Wil je je zolder isoleren? Een hele klus! Kiezen tussen al die verschillende materialen, het juiste gereedschap bij mekaar zoeken, de isolatie plaatsen, een dampscherm aanbrengen… Renotherm van Unilin maakt alles een pak eenvoudiger.

Renotherm is een isolatieplaat met een kern van PIR met daarop een afwerkingslaag. De isolatie houdt de warmte binnen tijdens de wintermaanden en buiten in de zomer. De gipsvezelplaat zorgt er dan weer voor dat je zolder meteen is afgewerkt. Geen of/of, maar en/en!

{{NEWSLETTER_BOX}}

Meer weten?

Renoveren is ventileren

Isoleren is goed. Maar isoleren betekent ook ventileren. Alleen: in renovaties is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde Renson de RenoC+ube.

Isoleren is goed. Maar isoleren betekent ook ventileren. Alleen: in renovaties is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde Renson de RenoC+ube.

Ventilatie is verplicht bij nieuwbouwprojecten, maar bij renovatie is het soms ook écht nodig. Omdat we onze huizen steeds beter isoleren en luchtdichter maken. Een oplossing op maat van jouw renovatieproject: de RenoC+ube van Renson.

RenoC+ube voert de vervuilde lucht in de natte ruimtes af. Sensoren analyseren constant de afvoerlucht op vocht en aanwezigheid en passen zo op een intelligente manier het ventilatieniveau aan de daadwerkelijke behoefte van de gebruikers aan. In de afvoerruimtes ziet je enkel design afvoermonden uit aluminium.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Meer weten?