1 januari 2019 : een dag vol nieuwigheden

Als eigenaar van een appartement of verhuurder van een onroerend goed moet je binnenkort rekening houden met heel wat nieuwe wetten.

Als eigenaar van een appartement of verhuurder van een onroerend goed moet je binnenkort rekening houden met heel wat nieuwe wetten. Maar wat verandert er zoal op 1 januari eerstkomende?

We gaven eerder al aan dat er voor eigenaars van onroerende goederen heel wat nieuwe wetten op komst zijn. 1 januari 2019 is in dat verband een belangrijke datum. Op dat moment worden namelijk heel wat van deze wetten van toepassing.

Nieuwe appartementswet

Op 1 januari eerstkomende treedt vooreerst de nieuwe appartementswet in werking. De belangrijkste nieuwigheden die vanaf dan gelden vind je hier. De nieuwe wet zal overigens zowel van toepassing zijn op nieuwe appartementsgebouwen als op bestaande gebouwen.

Nieuw huurdecreet

Verhuur je een onroerend goed waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft en dat in Vlaanderen is gelegen, dan moet je vanaf 1 januari 2019 ook rekening houden met een nieuw Vlaams huurdecreet. De hoofdlijnen daarvan vind je hier terug. Weet overigens dat in het Brusselse gewest als sinds 1 januari 2018 een nieuwe huurwetgeving van toepassing is. Voor wat betreft onroerende goederen die in Wallonië gelegen zijn treedt het Waalse huurdecreet op 1 september eerstkomende in werking.

Regels voor studentenkamers

Verhuur je studentenkamers (of studio’s bestemd voor studenten) dan is de datum van 1 januari 2019 al eveneens van belang. De wettelijke spelregels rond studentenkamers die in het Vlaamse gewest zullen gelden treden ook dan in werking.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

4 zaken die je moet weten over de verplichting om dubbel glas te plaatsen in Vlaanderen

Tegen 1 januari 2020 moet elke woning of appartement in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Wat houdt deze verplichting juist in en wat zijn de gevolgen als je je er niet aan houdt? Wie beslist er binnen een appartementsgebouw over het plaatsen van dubbel glas?

Tegen 1 januari 2020 moet elke woning of appartement in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Wat houdt deze verplichting juist in en wat zijn de gevolgen als je je er niet aan houdt? Wie beslist er binnen een appartementsgebouw over het plaatsen van dubbel glas?

Wat houdt de verplichting in?

Elke woning of appartement in Vlaanderen moet vanaf 1 januari 2020 minstens dubbel glas hebben. Het gaat daarbij om een minimumvereiste. Dat betekent dan ook dat je als eigenaar wel verder mag gaan en bv. hoogrendementsglas mag plaatsen. Op deze verplichting bestaan er in principe geen uitzonderingen. Als er sprake is van gebouwen waar het bouwtechnisch of juridisch onmogelijk is om dubbel glas te plaatsen kan eventueel wel overmacht worden ingeroepen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bepaalde beschermde monumenten.

De verplichting geldt echter niet voor alle ramen binnen een gebouw. Zo moet er geen dubbel glas worden geplaatst in traphallen en inkomhallen. De ramen van leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers moeten integendeel wel minstens dubbel glas hebben.

Hoe wordt de plicht gesanctioneerd?

Hou je je niet aan deze verplichting, dan riskeer je dat je woning ongeschikt wordt verklaard. Meer bepaald krijg je vanaf 2020 drie strafpunten als er binnen je woning of appartement één raam is dat geen dubbele beglazing heeft. Zijn er meerdere ramen met enkel glas dan krijg je negen strafpunten. Vanaf 2023 wordt de sanctie strenger en worden de strafpunten opgetrokken tot respectievelijk negen (voor één raam) of vijftien (voor meer dan één raam). Vanaf 15 strafpunten wordt je woning ongeschikt verklaard.

Als je woning ongeschikt wordt verklaard dan kan je die niet meer verhuren. Het lopende huurcontract kan ook nietig verklaard worden. Je loopt bovendien het risico dat je woning die ongeschikt is wordt opgenomen in een inventaris waarbij je als eigenaar riskeert een heffing te moeten betalen. Zolang je woning op de inventaris staat rust er ook een recht van voorkoop op.

Kan je een premie krijgen?

Aan het vervangen van de ramen van je woning zijn er aanzienlijke kosten verbonden. Het is dan ook handig te weten dat je voor het plaatsen van nieuwe ramen wel eens een premie kan krijgen. Wat je precies allemaal kan vragen is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Via de website https://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule kan je nazien welke premies jij concreet kan aanvragen.

Hoe zit het in een appartementsgebouw?

De verplichting om minstens dubbel glas te hebben geldt ook binnen appartementsgebouwen. Zoals we eerder al aangaven is dubbel glas niet nodig in de inkomhal of trappenhal.

Als eigenaar van een appartement moet je in eerste instantie nakijken of de ramen binnen je appartement privatief zijn dan wel behoren tot de gemene delen van het gebouw. Je vindt dat terug in de statuten van het gebouw.

Zijn de ramen privatief (wat in de meeste gebouwen het geval is) dan moet je zelf de kosten van de vervanging dragen. Strikt gezien kan je dan ook zelf beslissen wanneer je de ramen vervangt. Hou er wel rekening mee dat er in het reglement van mede-eigendom en/of het reglement van inwendige orde strikte regels kunnen staan over het uitzicht van het gebouw. Die moet je naleven. Ook zonder die regels moet je ervoor zorgen dat je bij de vervanging van je ramen het uniforme uitzicht van het gebouw bewaart. Wil je of kan je dat niet doen, dan moet je de toestemming van de algemene vergadering krijgen met de geplande werken.

Behoren de ramen tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan moet de beslissing om ze te vervangen worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist met een ¾ meerderheid van stemmen. Vanaf 1 januari 2019 zal een minder strenge meerderheidsvereiste gelden. Voor renovaties is dan in principe een 2/3 meerderheid nodig. Is de renovatie nodig om in orde te zijn met wettelijke voorschriften (zoals bv. rond dubbel glas) dan volstaat vanaf 1 januari 2019 een gewone meerderheid.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wanneer mag je je huisvuil buitenzetten?

De ophaling van huisvuil kan ‘s morgens vroeg al gebeuren. Maar mag je je huisvuil ‘s avonds voordien al buitenzetten? Met welke regels moet je rekening houden?

De ophaling van huisvuil kan ‘s morgens vroeg al gebeuren. Maar mag je je huisvuil ‘s avonds voordien al buitenzetten? Met welke regels moet je rekening houden?

Om te vermijden dat men te vroeg moet opstaan zetten heel wat mensen hun huisvuil, papier of plastiek de dag voordien al buiten. Maar is dat wel toegelaten?

Geen algemene regel

De regels rond het buitenzetten van je huisvuil verschillen van gemeente tot gemeente. Kijk dus na in het reglement van de plaats waar je woonachtig bent wanneer je je huisvuil ten vroegste op straat mag zetten. In heel wat gemeentes geldt daarbij als regel dat je het mag buitenzetten de avond voordien vanaf bv. 19 of 20 u. Er kunnen echter ook andere spelregels gelden. Zo mag bijvoorbeeld in bepaalde buurten in Gent huisvuil pas na vijf uur ’s morgens worden buitengezet.

Kijk naar de soort afval

Afhankelijk van waar je woont kunnen er zelfs verschillende uren gelden naargelang het soort afval dat je buiten zet. Zo kunnen er bijvoorbeeld andere regels van toepassing zijn voor wat betreft restafval dan voor papier en plastiek.

Een boete?

Hou je je niet aan de juiste regels dan riskeer je een GAS-boete. De kans dat dat gebeurt is eerder beperkt maar je moet maar eens op een overijverige verbalisant stoten… Bovendien zijn er gemeentes die systematische controles aankondigen en ook streng toezicht houden.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mag je buur snoeiafval verbranden in zijn tuin?

Je buurman heeft de gewoonte om na het snoeien zijn snoeiafval te verbranden in zijn tuin. Moet je dat zomaar aanvaarden?

Je buurman heeft de gewoonte om na het snoeien zijn snoeiafval te verbranden in zijn tuin. Moet je dat zomaar aanvaarden? Riskeert je buur boetes als hij zich niet aan de spelregels houdt?

In tegenstelling tot wat men wel eens denkt gelden er strikte spelregels rond het verbranden van tuinafval in de open lucht. Dat is zo in de drie gewesten. Maar wat moet je daarvan weten?

Verbod

In Vlaanderen is het in principe verboden om afval te verbranden in open lucht ook al gebeurt dat in de eigen tuin. Dat geldt niet enkel voor het verbranden van papier, plastiek en andere rommel maar ook voor het verbranden van houtafval en groenresten. Een uitzondering bestaat wel voor het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.

Brussel en Wallonië

Ook in Brussel en Wallonië is het meestal verboden om afval thuis te verbranden. Een uitzondering geldt in Wallonïe voor wat betreft plantaardig afval op voorwaarde dat je buur minstens 100 meter van de huizen blijft. Meer informatie vind je alvast terug op de website.

Sanctie

Als je buur zich niet aan deze verplichting houdt, kan je hem in eerste instantie wijzen op het bestaan van de wettelijke regels. Helpt dat niet en gaat je buur verder met ‘vuurtje stoken’ dan kan je altijd de politie verwittigen. Je buur riskeert dan een boete.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Dit kan je vragen als de bomen van je buur te dicht staan

De hoogstammige bomen van je buur moeten in principe twee meter van de scheiding met jouw perceel grond staan.

De hoogstammige bomen van je buur moeten in principe twee meter van de scheiding met jouw perceel grond staan. Maar wat kan je precies vragen als dat niet het geval is?

Je buurman heeft enkele hoogstammige bomen staan op minder dan twee meter van de scheiding met jouw grond. Ze nemen een deel van je zon weg en zorgen ook voor bladval op jouw perceel in de herfst. Wat kan je dan precies eisen van je buur?

Rooiing

In eerste instantie kan je de rooiing vragen van de bomen in kwestie. Bomen die te dicht bij de scheiding staan moeten namelijk in principe worden uitgedaan. Strikt gezien hoef je om dit te vragen zelfs niet aan te tonen dat de bomen je overlast en/of hinder bezorgen. Als je vreest dat je buur zelfs een vonnis niet zal uitvoeren, kan je eventueel bijkomend vragen dat de rechter een dwangsom oplegt voor het geval je buur de uitspraak naast zich neerlegt. Leed je ook schade die je kan bewijzen, dan kan je bovenop een schadevergoeding vragen.

De rechter gaat minder ver

Weet wel dat de rechter niet verplicht is om de rooiing te bevelen. Als hij bv. meent dat het snoeien van de bomen ook al soelaas kan brengen zou hij kunnen bevelen dat de zaak op die manier moet worden opgelost.

Rechtsmisbruik

Hou er ook rekening mee dat je buur misschien wel teruggrijpt naar de theorie van het rechtsmisbruik om je vordering te laten afwijzen. Als je buur zou kunnen aantonen dat het voordeel dat je nastreeft niet in verhouding is tot zijn nadeel zou de rechter wel eens niet kunnen ingaan op je vraag tot rooiing. Denk bv. maar aan het geval dat de boom maar enkele centimeters verkeerd staat.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

De voordelen van ‘bank spelen’ bij nieuwbouw

‘Instant Realty Return’ is een term die dan als goud in de oren klinkt voor investeerders. Maar wat betekent het nu precies?

Wie in een nieuwbouw investeert, moet al vaak een jaar tot anderhalf jaar wachten op de oplevering. En dan is het pand in kwestie nog niets eens afgewerkt of verhuurd. ‘Instant Realty Return’ is een term die dan als goud in de oren klinkt voor investeerders. Maar wat betekent het nu precies?

Eerst en vooral kies je als potentiële investeerder een toekomstig appartement uit een geselecteerd, beperkt aanbod, en als je ook effectief toehapt, krijg je van de bank een voltooiingswaarborg. Betalen doe je in schijven volgens de vordering der werken (Wet Breyne).

Na elke betaling en tot de voorlopige oplevering wordt 2,5 procent intrest op het betaalde bedrag, op jaarbasis uitbetaald. 2,5 procent rendement dus vanaf dag één op elke uitgave, aangezien je zelf voor bank speelt.

Wat gebeurt er met het appartement?

Die wordt volledig afgewerkt bij de voorlopige oplevering. Instapklaar dus. Normaal kan je pas starten met de afwerking na de oplevering / sleuteloverhandiging.

De voordelen t.o.v ‘normaal verhuren’

Aangezien de afwerking niet voor je rekening is, staan er geen klusjes op je to do-lijst en is er ook gedoe met schilder- en afwerkingsbedrijven. Ook wordt voor een verhuurderslijst gezorgd en samengewerkt met een plaatselijk immokantoor. Als service worden de kosten van de eerste verhuring betaald. Rentmeesterbeheer is optioneel.

Wens je meer info over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in voor meer tekst, uitleg en een voorgestelde selectie.

{{ARTICLE_CONTACT info@qspot.be}}

Stijgt het kadastraal inkomen als je verbouwt?

Je doet allerhande verbouwingswerken aan je woning. Maar wat gebeurt er dan met het kadastraal inkomen daarvan? Blijft dat hetzelfde of gaat dit omhoog?

Je doet allerhande verbouwingswerken aan je woning. Maar wat gebeurt er dan met het kadastraal inkomen daarvan? Blijft dat hetzelfde of gaat dit omhoog?

Het kadastraal inkomen van je onroerend goed bepaalt hoeveel onroerende voorheffing je jaarlijks betaalt. Bovendien is het kadastraal inkomen van belang voor het bepalen van het onroerend inkomen waarop je wordt belast in de personenbelasting.

Aangifte doen

Als je een woning of appartement verbouwt, moet je daarvan aangifte doen. Je moet dat doen  binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken.  Hiervoor gebruik je een formulier dat je kan downloaden via deze site. Als je geen aangifte doet, riskeer je sancties. Meer bepaald loop je dan het risico administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Herzien

Na de verbouwing van je pand kan het kadastraal inkomen daarvan wel degelijk herzien worden. Het herschatte kadastraal inkomen wordt aan jou meegedeeld via een aangetekende brief.

Bezwaar aantekenen

Als je het niet eens bent met het herziene kadastraal inkomen, dan kan je bezwaar aantekenen. Opdat je bezwaar ontvankelijk zou zijn, moet je het indienen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van betekening van het kadastraal inkomen. Je moet het bezwaar doen via een aangetekende brief waarin je een tegenvoorstel moet doen. Je moet dus het KI vermelden dat je zelf voorstelt.

Vervolgens kan er een minnelijke schikking met jou getroffen worden. Lukt dat niet dan kan je in onderling akkoord met de administratie 1 of 3 scheidsrechter(s) aanwijzen, dan wel de aanwijzing van 1 of 3 scheidsrechter(s) vragen aan de rechtbank.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Eiland van rust op 10 minuten van Brussel

Zen Factory is synoniem voor verademing in een uitzonderlijke, groene omgeving op nauwelijks tien minuten van het station Brussel-Zuid.

Zen Factory is synoniem voor verademing in een uitzonderlijke, groene omgeving op nauwelijks tien minuten van het station Brussel-Zuid.

Zen Factory staat voor een vastgoedproject van 87 nieuwe woningen voor elk budget, van appartementen met 1 slaapkamer tot luxueuze lofts. De site is ideaal gelegen langs de Zenne in Beersel-Lot.

Welk wordt uw toekomstig appartement?

Zen Factory is ingebed in de gezellige dorpssfeer van weleer rondom twee historische gebouwen van de voormalige wolfabriek van Lot en drie moderne nieuwbouwconstructies.

Residentie HoriZon

17 nieuwbouwappartementen waaronder enkele prachtige duplexen. Rechtstreeks uitzicht op de Zenne. Helemaal zen en ingetogen, zonder inkijk. Terras van meer dan 10 m² of zuidwestgericht tuinterras.

Residentie EspaceZ

29 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Rode bakstenen en modern terras dat uitkijkt op de Zenne. Penthouses met schitterende terrassen tot 44 m² oppervlakte.

Residentie SunriZe

16 appartementen en 2 penthouses met privétuin of toegang tot het residentiële park. Nieuwbouwresidentie met adembenemend uitzicht, genesteld in een bocht van de Zenne.

Residentie AcceZ

8 appartementen in het voormalige poortgebouw van de wolfabriek. Klassieke gevel en hoge plafonds voor een trendy loftsfeer. Ruime terrassen en grote ramen voor een maximale lichtinval.

Résidence WarehouZe

17 appartementen met hoge plafonds (tot 3,5 m) voor een mooi ruimtegevoel. Zeer lichtrijke binnenplaats. Terrassen die uitkijken op de Zenne of op de centrale ontmoetingsplaats.

Wonen midden in het groen maar met vlotte bereikbaarheid

De site kadert perfect in het landelijke Vlaanderen ten zuiden van Brussel en is verbonden met het lokale en nationale openbare vervoer:

  • Op 200 m van het station van Lot
  • Op 500 m van de E19
  • Op 10 min. van het station Brussel-Zuid
  • Op 20 min. van de luchthaven van Zaventem
  • Op 10 km van het Erasmusziekenhuis in Anderlecht
  • Op slechts enkele minuten van de kleuter- en basisscholen in Beersel
  • Op 6 min. van het domein van Huizingen
  • Op 10 min. van de 22 winkels in Shopping Pajot

Wees één van de eersten om dit nieuwe project te ontdekken

Verleid door de Zen Factory-geest? Vraag meer info en neem deel aan onze volgende opendeurdagen.

{{ARTICLE_CONTACT info@qspot.be}}

40 nieuwbouwappartementen te koop in Ingelmunster

40 moderne appartementen komen in de plaats van het bekendste stadsgezicht van Ingelmunster, de voormalige veevoederfabriek Valora. Geen renovatie, maar nieuwbouw in dezelfde vorm als de vroegere fabriek. Een perfect huwelijk tussen nieuw comfort en respect voor de historische skyline.

40 moderne appartementen komen in de plaats van het bekendste stadsgezicht van Ingelmunster, de voormalige veevoederfabriek Valora. Geen renovatie, maar nieuwbouw in dezelfde vorm als de vroegere fabriek. Een perfect huwelijk tussen nieuw comfort en respect voor de historische skyline.

U komt er thuis in een groene vallei tussen de Mandelrivier en het kanaal Roeselare-Leie. Op wandelafstand van het centrum en het station van Ingelmunster. U kijkt uit op het Kasteel van Ingelmunster. Werkelijk een droomzicht in alle windrichtingen.

Sterke partners EL Architects en Besix zorgden voor een strakke architectuur in beton en glas. Dankzij de terrassen en het adembenemende uitzicht geniet u ook thuis ten volle van de omgeving.

Ligging

Valora ligt aan de Waterstraat 2-4 in Ingelmunster, op de kruising van de Mandelrivier en de vaart van Roeselare. De perfecte combinatie van groene rust en de gezelligheid van een stadje.De omgeving van de Mandelvallei wordt opnieuw aangelegd. Oude industrie maakt er plaats voor een groene recreatiezone.

Op 300 m ligt het centrum van Ingelmunster met restaurants en winkels.

Het station van Ingelmunster op 700 m biedt rechtstreekse treinen naar Brussel, Brugge, Oostende en Kortrijk. De N50 Brugge-Kortrijk ligt op 4 minuten.

Appartementen

Valora heeft 10 verdiepingen met 36 appartementen en 4 exclusieve penthouses. Er zijn één-, twee- en drieslaapkamerappartementen van 68 m² tot 192 m². Alle met een aangenaam terras. Op het gelijkvloers is er een gemeenschappelijke ruimte van 168 m² die gebruikt kan worden voor feestjes, evenementen of samenkomsten.

Het kantoor EL Architects van architect Luc Declercq maakte al 1000 ontwerpen, goed voor 300 wooneenheden per jaar. Declercq ontwerpt van binnen naar buiten. Lijnen, licht en zicht vormen de basis. Een mooie gevel en een feel good-atmosfeer binnenin geven die unieke finishing touch.

Afwerkingen

Voor optimaal wooncomfort zijn alle scheidingsmuren en vloeren thermisch en akoestisch geïsoleerd. Ook het dak is afgewerkt met hoogwaardig isolatiemateriaal.

Elk appartement heeft een individueel, gescheiden ventilatiesysteem. De afwerking gebeurde met kwaliteitsmaterialen van onder andere Alsan en Keukenhuis.

Vraag meer info en neem deel aan onze volgende opendeurdagen: Zaterdag 30/6 & 1/9 en Zondag 21/10

{{ARTICLE_CONTACT info@lifetreegroup.be}}

Vervallen kasteel in Waals-Brabant verkocht voor 3,3 miljoen euro

De lap grond waar de resten van de “Château de l’Étoile” op staan, is ruim 84 hectare en 45 are groot en werd afgelopen  maandag 25 juni geveild in Waver. Het terrein bevat ook huizen, tuinen, bossen enzovoort en ligt in een geklasseerd gebied die ook wel een rariteit nabij Brussel wordt genoemd. 

Dit bijzondere kasteel in Waals-Brabant werd zonet geveild voor een bijzondere prijs. Gelukkig staat er meer dan enkel de muren van op de foto…

De lap grond waar de resten van de “Château de l’Étoile” op staan, is ruim 84 hectare en 45 are groot en werd afgelopen  maandag 25 juni geveild in Waver. Het terrein bevat ook huizen, tuinen, bossen enzovoort en ligt in een geklasseerd gebied die ook wel een rariteit nabij Brussel wordt genoemd.

Meer waard dan gedacht

Het ultieme bod bedroeg 3,3 miljoen euro. De nieuwe koper wilde geen commentaar geven, al gaan we ervan uit dat het iemand uit de buurt betreft aangezien verschillende van kennissen hem achteraf feliciteerden voor “de uitbreiding van zijn tuin”…

In ieder geval zal de nieuwe eigenaar minstens 15 dagen geduld moeten oefenen om van zijn nieuwe domein te kunnen genieten. “Het is mogelijk dat er een nóg hoger bod opduikt”, aldus notarissen Jean-Frédéric en Laurent Vigneron die belast zijn met de zaak. “Wie nog interesse toont en een bod wil uitbrengen, moet 6.200 euro betalen”.

 

Gérald VBG