Moet je de syndicus verwittigen als je verhuist?

Als mede-eigenaar binnen een appartementsgebouw verhuis je. In dat geval moet je de syndicus van die verhuis op de hoogte brengen. Hoe ga je daarbij te werk?

Als mede-eigenaar binnen een appartementsgebouw verhuis je. In dat geval moet je de syndicus van die verhuis op de hoogte brengen. Hoe ga je daarbij te werk?

 

 

Je bent eigenaar van een appartement dat je verhuurt. Intussen verhuis je zelf. Wist je dat je ook in dat geval die adreswijziging moet meedelen aan de syndicus?

 

Adreswijziging

De wet zegt dat elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn adresveranderingen onverwijld ter kennis moet brengen van de syndicus. Dit is van groot belang voor de oproepingen (bv. voor de algemene vergadering van mede-eigenaars) die je krijgt. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden namelijk geacht regelmatig te zijn.

De wet zegt niet hoe je je adres moet doorgeven. Zorg wel dat je over een bewijs beschikt dat je dat deed. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een e-mail aan de syndicus te sturen waarbij je vraagt de ontvangst van de adreswijziging te bevestigen.

 

Wijziging in het zakelijk statuut

Ook als er wijzigingen zijn in het zakelijk statuut van je appartement moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de naakte eigendom van je appartement al schenkt aan je kinderen.

 

En als je verhuurt?

Ook persoonlijke rechten die een mede-eigenaar verleent op diens kavel, zoals bijvoorbeeld huur, moet hij meedelen aan de syndicus. Gaat een bestaande huurder bijvoorbeeld weg uit je appartement en komt er een nieuwe in de plaats, dan moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Heb je recht op ‘klein verlet’ bij een verhuis?

Als je verhuist op een dag waarop je normaal moet werken, heb je meestal geen recht op klein verlet. Je moet een dag vakantie nemen of vragen of je werkgever je verlof zonder wedde wil geven.

Je kan de dag van je verhuis niet altijd zomaar op een vrije dag plannen. Het kan immers gebeuren dat twee huurovereenkomsten juist op elkaar aansluiten of dat de verhuisfirma waar je een beroep op wil doen geen tijd heeft op zaterdag.

 

Geen klein verlet

Een werknemer kan bij een aantal welomschreven gebeurtenissen met behoud van loon wegblijven op het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je trouwt, bij het overlijden van bepaalde familieleden enz. De wet geeft aan wat die gebeurtenissen zijn en hoelang je dan precies met behoud van loon mag wegblijven op het werk. Een verhuis valt niet onder de gebeurtenissen die in aanmerking komen voor klein verlet.

 

Er bestaat op die regel wel een uitzondering als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin je werkzaam bent een afwijkende regeling is voorzien. Kijk dus na of dat bij jou het geval is en zo ja of je volgens die afwijkende regeling toch geen recht hebt op klein verlet.

 

Vakantie nemen

Zomaar wegblijven op het werk doe je ook maar beter niet. Indien je voor je verhuis geen recht hebt op klein verlet, kan je vakantie vragen aan je werkgever. Heb je geen vakantiedagen meer over, dan kan je vragen of je werkgever ermee akkoord gaat dat je verlof zonder wedde neemt.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Mag je verhuizen via de lift?

Je verhuist naar een appartement dat niet gelegen is op het gelijkvloers. Mag je in dat geval je meubels verhuizen met de lift die in het gebouw aanwezig is?

Je verhuist naar een appartement dat niet gelegen is op het gelijkvloers. Mag je in dat geval je meubels verhuizen met de lift die in het gebouw aanwezig is?

In het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde kan het verboden worden om meubels met de lift te verhuizen. Je dient je als mede-eigenaar aan zulke bepaling te houden. Je moet het verbod dus respecteren.
Ook als je een appartement huurt moet je met dit verbod rekening houden. In je huurovereenkomst wordt het verbod wellicht overgenomen of er wordt in je huurcontract verwezen naar het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde.

En anders?

Staat er niets in het reglement dan mag je de lift wel gebruiken om te verhuizen. Hou wel rekening met de maximale belasting van de lift en ‘overlaad’ deze niet. Bovendien moeten je meubels qua afmetingen passen in de lift. Het is dan ook belangrijk op voorhand na te gaan of een verhuis op deze wijze wel mogelijk is.
Beschadig je bij je verhuis de gemene delen of de lift, dan kan men je hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan zelfs als een verhuis via de lift niet verboden wordt. De vereniging van mede-eigenaars kan dan eisen dat je de schade die je veroorzaakte vergoedt. Gebeurt dit dan moet men wel kunnen aantonen dat je effectief schade aanbracht. De schade kan trouwens aanzienlijk zijn. Denk bv. maar aan het geval dat de lift moet worden hersteld of het schilderwerk in de gemene delen beschadigd raakt door je verhuis.
{{NEWSLETTER_BOX}}