Zo kom je te weten of er erfdienstbaarheden rusten op de woning die je wil kopen

Als je geïnteresseerd bent in de aankoop van een huis of grond wil je weten of er geen erfdienstbaarheden op rusten. Vraag aan de verkoper dat hij in de compromis bevestigt welke erfdienstbaarheden er zijn.

 

Vraag het aan de verkoper

Vraag vooreerst aan de verkoper of er erfdienstbaarheden rusten op de woning. Staat het huis te koop via een vastgoedmakelaar of notaris dan kan je dat ook aan hen vragen. Laat de verkoper bovendien in de verkoopcompromis bevestigen welke erfdienstbaarheden er zijn (of dat er geen zijn).

 

Blijkt later dat de verkoper gelogen heeft of erfdienstbaarheden verzwegen heeft, dan kan je de koop in vraag stellen. Je kan dan een prijsvermindering vragen of zelfs de ontbinding van de koop. Eventueel kan je ook een schadevergoeding vragen.

 

Kijk grondig rond

Door ter plaatse grondig rond te kijken kan je zelf ook eventuele erfdienstbaarheden vaststellen. Kijk bv. na of er geen zichtbare paden lopen over het perceel die naar een buur kunnen leiden, of er hekjes in de afsluiting staan, of je nutsvoorzieningen ziet lopen over het perceel grond enz. Je kan ook bij de buren horen of zij weet hebben van eventuele erfdienstbaarheden.

 

Kijk in de aktes

Een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd in een notariële akte. Als dat gebeurt en één van de betrokken erven wordt later verkocht, dan wordt in de notariële verkoopakte normaal een verwijzing naar de erfdienstbaarheid opgenomen.

Je kan ook bij de gemeente informatie inwinnen over het onroerend goed waarin je geïnteresseerd bent.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Comment savoir s’il y a une forme quelconque de servitudes sur la propriété que vous voulez acheter?

Si vous êtes intéressé par l’achat d’une maison ou d’un terrain, vous avez besoin de savoir si des servitudes lui sont associées. Demandez au vendeur qu’il confirme dans le compromis quelles sont ces servitudes.

 

Demandez au vendeur

La première question à poser au vendeur est s’il y a des servitudes sur la propriété. Si la maison a été mise en vente via une agence immobilière ou un notaire, vous pouvez également le leur demander. Outre le précontrat, laissez le vendeur confirmer quelles sont les servitudes (ou s’il n’y en a aucune).

 

S’il s’avère plus tard que le vendeur a menti ou caché des servitudes, alors vous pourrez remettre la vente en question. Vous pourrez alors demander une réduction du prix ou même l’annulation de la vente. Vous pourrez éventuellement également réclamer des dommages et intérêts.

 

Étudiez vous-même soigneusement la question

En arpentant soigneusement le site, vous pourrez également identifier vous-même toutes les servitudes. Regardez par exemple s’il n’y a aucun chemin visible qui traverse le terrain et pourrait conduire chez un voisin, ou des portes trouant l’enceinte de la propriété, ou des services publics en activité sur la parcelle de terrain, etc. Vous pouvez également écouter les voisins sur ce qu’ils savent de toutes les servitudes.

 

Examinez les actes

Une servitude peut être établie dans un acte notarié. Si cela se produit et que l’un des héritiers concernés vend par la suite, il en résulte normalement que l’acte notarié de vente inclut une référence à cette servitude.

Vous pouvez également obtenir des informations sur la propriété qui vous intéresse auprès de la commune.

 

Texte : Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wie mag bij een echtscheiding in het huis blijven wonen?

In afwachting van de afwikkeling van de echtscheiding en de uiteindelijke verdeling van de woning kunnen de echtgenoten maar moeilijk blijven samenwonen. Veelal blijft één van hen intussen wonen in de vroegere woonst en moet de andere verhuizen. Hoe wordt dat juist geregeld?

 

 

Als een gehuwd koppel uiteengaat kunnen zij afspreken wie voorlopig in de woning blijft en wie verhuist. Raken ze het onderling niet eens dan is het de rechter die beslist.

 

Tussen het moment dat een gehuwd koppel uiteengaat en het ogenblik dat ze effectief gescheiden zijn, kan er een tijdje verlopen. Vervolgens moeten vaak nog de goederen worden uiteengedaan bij de notaris.

 

In onderling akkoord

Vooreerst kan je onderling afspreken wie er intussen verder in de woning blijft. Maak daarbij meteen ook afspraken over wie de lening of de huur verder afbetaalt. Je kan zelfs overeenkomen dat de kinderen verder in de woning blijven en dat de ouders beurtelings bij de kinderen blijven.

 

Is de woning eigendom van beide echtgenoten hou er dan rekening mee dat diegene die in afwachting van de verdeling blijft wonen aan de andere vaak een woonstvergoeding verschuldigd is.

 

De rechter beslist

De rechtbank kan ook beslissen wie er tijdelijk mag blijven wonen in het huis. Hierbij kunnen verschillende criteria worden aangewend. Zo kan bv. de voorkeur worden gegeven aan de ouder bij wie de kinderen in overwegende mate verblijven. Ook wordt soms gekeken naar welke echtgenoot het huis eventueel gebruikt in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, wie financieel de grootste draagkracht heeft (die heeft dan de middelen om iets anders te huren) en welke van de echtgenoten het huis eventueel later zal inkopen.

 

Overigens houdt de rechtbank bij dit alles niet noodzakelijk rekening met de eigendomsrechten op de woning. Zij kan zelfs de ene echtgenoot tijdelijk verder laten blijven wonen in het huis dat de exclusieve eigendom is van de andere.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Bouwen of verbouwen: neem een ABR-verzekering

Als je een woning bouwt of verbouwt, kan er heel wat misgaan op de werf. Door een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) verzekering te nemen, kan je je daar in belangrijke mate tegen verzekeren.

Het bouwen of verbouwen van een huis loopt niet altijd van een leien dakje. Het kan gebeuren dat er bij de werken schade wordt veroorzaakt aan de woning van de buren. Ook gebeurt het wel eens dat er materialen gestolen worden op de werf of dat reeds uitgevoerde werken door allerhande weersomstandigheden beschadigd raken.

 

Wat is een ABR-verzekering?

Gewone verzekeringen zoals brand- en familiale polissen dekken deze specifieke risico’s onvoldoende. Een ABR-verzekering doet dat wel. Hou er wel rekening mee dat zelfs met een ABR-verzekering niet alles zomaar gedekt is. Zo dekt de verzekering het prutswerk van een aannemer niet. De meeste verzekeraars zijn ook niet bereid om dekking te verlenen als je een zelfbouwer bent.

 

Het is alleszins van belang dat je goed nakijkt wat er precies verzekerd is en wat niet. Dat kan overigens verschillen van maatschappij tot maatschappij. Overigens kan ook de kostprijs verschillen. Hoe uitgebreider de dekking, hoe meer je meestal betaalt. Vergelijk eventueel de voorstellen van verschillende verzekeraars

 

Heeft het zin?

Je kan aan je aannemer en architect vragen welke verzekeringen zij afsloten voor je werf. Overweeg dan of je zelf nog een ABR-verzekering afsluit. Vaak is dat wel degelijk zinvol. Sluit de verzekering af voor de aanvang van de werken en kijk ook na welke franchise er geldt.

 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat zijn de risico’s van vloer isoleren?

Wij wonen in een oude woning met tegels in zavel op volle grond. Nu willen wij graag PIR- of PUR-platen leggen met laminaat erop ofwel op een dampscherm. Zijn hier risico’s aan verbonden?

Vraag

Wij wonen in een oude woning met tegels in zavel op volle grond. Nu willen wij graag PIR- of PUR-platen leggen met laminaat erop ofwel op een dampscherm. Zijn hier risico’s aan verbonden?

 

Antwoord

Eerst en vooral moet je rekening houden met de belasting van zavelgrond op je funderingen en op de ondergrond. Deze moeten zeker sterk genoeg zijn. Bovenop een PU-plaat plaats je een gewapende chape. Indien dit niet mogelijk is, is een drukverdelende plaat een alternatief. Hierop wordt achteraf een zwevende vloer geplaatst. Best plaats je ook een vochtwerende folie onder en boven de PU-plaat. Zo kan er geen vocht tussen de naden kruipen.

 

Bron: Livios.be

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe centrale verwarming aanpassen aan mijn levensstijl?

Vraag

In de living staat de kamerthermostaat en twee radiatoren met thermostatische kranen. Ik kan deze eventueel per dag programmeren. Ik woon in een modern appartement zonder deuren.

 

Overdag wil ik in de slaapkamer geen warmte, maar op koude dagen ’s nachts wel. Ik leef onregelmatig, dus regel ik de thermostaat handmatig. Bestaat er een beter alternatief?

 

 

Antwoord

Kamerthermostaten per zone is een betere oplossing. Zo kan je zelf bepalen welke zone je verwarmt. De kamerthermostaten worden gekoppeld op een relaismodule.

 

Deze gaat de circulatiepomp/ketel aan laten gaan wanneer minstens één van de kamerthermostaten warmte vraagt.

 

 

Bron: Livios.be

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe lang moet ik wachten op een bouwvergunning voor verbouwingswerken?

Vraag: Ik wacht al drie maanden op het plan voor uitbreidingswerken aan mijn woning. De aanvraag bij de gemeente is ook al gebeurd. Zou ik nog moeten wachten?

Antwoord: Je bent verplicht een architect in te schakelen wanneer je verbouwingswerken doet aan je woning waar een volume-uitbreiding aan te pas komt.

De goedkeuring van een bouwvergunning duurt meestal enkele maanden. Het afwerken van het plan en voorontwerp van de architect is afhankelijk van enkele zaken. Bijkomend opzoekwerk bijvoorbeeld kost wat extra tijd. Dit kan je best met je architect bespreken.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Bron: Livios.be

Plaatsbeschrijving vergeten: wat zijn de gevolgen?

Als je bij aanvang van de huur vergat om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken, wordt het moeilijk om te bewijzen welke schade de huurder toebracht. Een clausule dat de huurder het huis of appartement in goede staat kreeg, is dan niet geldig.

 

 

Wettelijk verplicht

Als je een woning of appartement verhuurt, moet je bij aanvang van de huurovereenkomst samen met je huurder een omstandige plaatsbeschrijving opmaken. Je moet die samen met het huurcontract en de verplichte bijlagen daaraan laten registreren. De plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning door je huurder.

 

Het volstaat niet dat je in de huurovereenkomst een clausule opneemt waarin je huurder bevestigt dat hij de woning in perfecte staat ontvangen heeft. Hetzelfde geldt met een brief van je huurder waarin die de perfecte staat zou bevestigen.

 

De sanctie

Maakte je geen plaatsbeschrijving op, dan is dat in het voordeel van de huurder. Er bestaat dan namelijk een vermoeden in zijn voordeel dat hij het gehuurde goed kreeg in de toestand waarin het zich bevindt bij het einde van de huur.

 

Het vermoeden is weerlegbaar. Als verhuurder kan je dus het tegendeel aantonen, bv. met getuigen, met facturen waaruit blijkt dat je allerhande werken deed vooraleer de huurder in de woning ging enz. In de praktijk is het evenwel bijzonder moeilijk om zonder plaatsbeschrijving te bewijzen dat je huurder schade toebracht aan je huis of appartement.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Avez-vous le droit de faire un barbecue sur la terrasse ou le balcon de votre appartement ?

Vous avez peut-être envie de faire un barbecue sur la terrasse de l’appartement où vous résidez. Mais en avez-vous le droit et est-il possible d’organiser un tel barbecue?

 

 

Reportez-vous au règlement de copropriété ou aux règles internes de l’immeuble pour vérifier si les barbecues sont autorisés sur la terrasse de votre appartement. Si rien à ce sujet n’y figure, vous devez toutefois vous assurer de ne pas causer de nuisances à vos voisins.

 

Lisez le règlement

Dans de nombreux immeubles, il est interdit de faire un barbecue sur la terrasse d’un appartement. Veuillez vous reporter au règlement de copropriété ou aux règles internes de l’immeuble pour vous en assurer. Si une telle interdiction y figure, vous ne pourrez pas faire de barbecue sur votre terrasse.

 

Rien n’y figure

Si rien n’est mentionné dans le règlement, vous pouvez en principe faire un barbecue sur votre terrasse. Veillez toutefois à adopter un barbecue électrique ou au charbon de bois. Il vaut mieux ne pas utiliser de barbecue à gaz, en raison des risques de sécurité inhérents. Gardez à l’esprit le danger que vous êtes susceptible de faire peser sur l’immeuble avec un autre type de barbecue, ce ne serait pas la première fois qu’un incendie se déclare dans une habitation pour une telle cause.

 

Même si le barbecue n’est pas interdit dans le règlement, vous ne devez pas causer de nuisances à vos voisins par son biais (comme l’odeur, par exemple). Si tel est le cas, vos voisins pourraient se retourner contre vous.

 

Texte : Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

 

Voyez aussi les 7 BBQ les plus originaux du monde

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Mag je barbecueën op het terras van je appartement?

Je wil een barbecue doen op het terras van het appartement waar je woont. Maar mag je dat wel doen en is zo’n bbq eigenlijk toegelaten?

 

 

Kijk in het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde na of barbecues op het terras van je appartement zijn toegelaten. Staat er niets in dan mag je alleszins geen overlast veroorzaken voor je buren.

 

Lees het reglement na

In heel wat appartementsgebouwen wordt het verboden om te barbecueën op het terras van een appartement. Kijk daarvoor in het reglement van mede-eigendom of in het reglement van inwendige orde. Als het reglement barbecueën verbiedt mag je dat niet doen.

 

Er staat niets in

Staat er niets in het reglement dan mag je in principe wel barbecueën op je terras. Gebruik in dat geval wel een elektrische barbecue of een barbecue met houtskool. Een barbecue op gas gebruik je maar beter niet omwille van de veiligheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn. Weet overigens dat ook een andere barbecue veiligheidsrisico’s met zich kan brengen en dat het niet de eerste keer zou zijn dat op die manier brand wordt veroorzaakt in een appartementsgebouw.

 

Zelfs als barbecueën niet verboden wordt in het reglement, mag je door het barbecueën geen hinder veroorzaken voor je buren (bv. geurhinder). Is dat wel het geval dan kunnen je buren zich verzetten.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Kijk ook eens naar de 7 origineelste BBQ’s ooit

 

{{NEWSLETTER_BOX}}