5 aandachtspunten voor wie zelf naar de rechtbank stapt

Als je een discussie hebt met je huurder of verhuurder eindigt die wel eens voor de vrederechter. Je kan beslissen om daar zelf je belangen te behartigen. Maar waarmee moet je dan precies rekening houden? We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

Als je een discussie hebt met je huurder of verhuurder eindigt die wel eens voor de vrederechter. Je kan beslissen om daar zelf je belangen te behartigen. Maar waarmee moet je dan precies rekening houden? We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

Als je geen ervaring hebt met rechtbanken is het geen evidentie om zelf je belangen te behartigen op het vredegerecht. Dat is zeker het geval als er voor de andere partij ook nog eens een advocaat opdaagt. Ons rechtssysteem staat namelijk vol met spelregeltjes waaraan je je op zo’n rechtbank moet houden. Denk dan ook twee keer na vooraleer je beslist om zelf naar de rechtbank te gaan. Doe je dat toch, dan geven we je alvast een aantal aandachtspunten mee.

Maak een juiste dagvaarding of verzoekschrift op

Wil je een zaak beginnen dan zal je moeten werken met een dagvaarding. Die moet worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Voor bepaalde soorten procedures kan er ook gewerkt worden met een verzoekschrift. Zowel een dagvaarding als een verzoekschrift moeten aan een aantal strikte vormvoorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere je eigen identiteit en gegevens instaan, die van de andere partij, wat je precies vraagt, de rechtbank die bevoegd is en diens meer. Hou je je niet aan deze voorschriften, dan riskeer je dat de akte nietig is en je uiteindelijk niets vooruit bent.

Zorg er tevens voor dat je je vorderingen juist omschrijft. Ben je bv. verhuurder en wil je de huur laten ontbinden, denk dan ook aan het opvragen van eventuele huurachterstallen, het vragen van een verbrekingsvergoeding, een schadevergoeding wegens huurschade (of een voorbehoud daarvoor), de vrijgave van de huurwaarborg in je voordeel enz. Datgene wat je niet vraagt zal de rechtbank je nu eenmaal ook niet toekennen.

Maak ook een inventaris op van de stukken die je ter staving van je standpunt wil gebruiken en steek die stukken in een stukkenbundel dat je hanteert.

Ga tijdig naar de zitting

Of je nu eiser of verweerder bent, zorg er voor dat je op de datum van de zitting stipt op tijd aanwezig bent op de rechtbank. Heeft ook de andere partij geen advocaat dan riskeer je wel vrij lang te moeten wachten. Diegenen die een advocaat hebben zullen je nu eenmaal allicht voorgaan. Ben je niet (op tijd) op de zitting en ben je verweerder dan riskeer je dat de rechtbank een verstekvonnis uitspreekt. Hierin zal je allicht veroordeeld worden. Tegen zo’n vonnis kan je veelal wel een rechtsmiddel aanwenden. Daarvoor doe je best een beroep op een advocaat.

Als je op de zitting aanvoelt dat je maar beter toch een advocaat had genomen, dan kan je nog altijd proberen om aan de rechter te vragen de zaak kort uit te stellen om je toe te laten toch een advocaat onder de arm te nemen.

Zet je standpunt juist op papier

Ben je verweerder, vraag dan dadelijk aan de andere partij kopie op van de stukken waarvan ze gebruik maakt. Ben je het niet eens met het gevraagde (en/of heb je zelf een vordering op de andere) zet dan je standpunt op papier. Dat doe je het beste voor de inleidende zitting.  Gaat het om een discussie die niet eenvoudig is, dan kan je eventueel aan de rechtbank vragen om de zaak uit te stellen naar een latere datum om je toe te laten standpunt in te nemen. Gaat het om een zaak die voor weinig betwisting vatbaar is, dan riskeer je dat de rechter je dat niet toelaat en de zaak dadelijk behandeld wordt.

Weet dat er strikte regels gelden over hoe je je standpunt op papier moet zetten. De wet zegt nu eenmaal dat je conclusies eerst moeten aangeven wat de feitelijke voorgaanden zijn, waarna je de vorderingen en aanspraken van de partijen moet samenvatten en vervolgens moet aangeven wat je middelen zijn. Je besluiten eindigen met aan te geven wat je precies vordert en een inventaris van de stukken die je gebruikt. Ook als verweerder kan je je stukken (met een inventaris) neerleggen. Kortom, ook hier is er weer heel wat formalisme. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je dat er geen rekening wordt gehouden met je schriftelijk standpunt.

Denk aan de tegenspraak

Als je zaken voorlegt aan de rechter of neerlegt op de rechtbank, moet je kopie daarvan overmaken aan de andere partij. Het gaat dus niet op iets ‘achter de rug te doen’. De tegensprekelijkheid is nu eenmaal een essentieel beginsel in procedures.

Wees beleefd en hoffelijk  bij de behandeling van de zaak

Bij de behandeling van de zaak mag je je standpunt toelichten aan de rechter. Zorg er daarbij voor dat je gestructureerd en duidelijk aangeeft wat er volgens jou precies gebeurd is. Als er stukken zijn die je standpunt bevestigen verwijs daar dan naar en zorg dat die ook in je stukkenbundel zitten. Geef vervolgens aan op welke rechtsregels je je beroept en wat je precies allemaal vraagt.

Als de andere partij vervolgens aan het woord komt en zaken zegt waar je het niet mee eens bent dan mag je nadien nog (kort) repliceren. Vervolgens neemt de rechter de zaak in beraad. Zorg er alleszins voor dat je beleefd en hoffelijk bent. Laat de andere partij uitpraten en kom in haar pleidooi niet tussen. Hou je je niet aan deze regels dan zou je de rechter wel eens kunnen enerveren. En dat is iets wat zeker de bedoeling niet is.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Zo vermijd je dat je ex-huurder zijn domicilie houdt in je huurpand

Als de huurovereenkomst met je huurder eindigt moet die zijn domicilie wijzigen naar een ander adres. Hoe zorg je ervoor dat je huurder daartoe overgaat? Wat kan je doen als hij dit nalaat?

Als de huurovereenkomst met je huurder eindigt moet die zijn domicilie wijzigen naar een ander adres. Hoe zorg je ervoor dat je huurder daartoe overgaat? Wat kan je doen als hij dit nalaat?

Het gebeurt wel eens dat een gewezen huurder na het einde van de huurovereenkomst vergeet om zijn domicilie te wijzigen. Of hij laat de domicilie misschien wel bewust in de voormalige huurwoning staan. Wat kan je als verhuurder doen?

Verwittig je huurder

Bij het einde van de huurovereenkomst kan je de huurder er (mondeling of nog beter schriftelijk) op wijzen dat hij zijn domicilie moet veranderen. Op die manier vermijd je alvast dat je huurder dit vergeet te doen. Een huurder die te goeder trouw is zal op die manier allicht zijn domicilie niet laten staan.

Vraag het na

Twijfel je of de huurder zijn domicilie al dan niet wijzigde dan kan je dat navragen bij de gemeente waar het onroerend goed dat werd verhuurd is gelegen. Je weet dan meteen of je huurder nog ingeschreven is op dat adres.

Ga het melden

Blijkt je ex-huurder nog ingeschreven te zijn meld dan dat deze in werkelijkheid helemaal niet meer op het aangegeven adres woont. Je kan dit doen op de dienst bevolking van de gemeente waar het huurpand is gelegen. De gemeente zal, als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, uiteindelijk je gewezen huurder schrappen. Dat kan soms zelfs gebeuren met een verkorte procedure als er een proces-verbaal van uithuiszetting is.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Hoeveel huurachterstand moet er zijn om de huur te laten ontbinden?

Als een huurder de huur niet correct betaalt kan de verhuurder soms de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Hoeveel maanden huurachterstal moet er daarvoor zijn?

Als een huurder de huur niet correct betaalt kan de verhuurder soms de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Hoeveel maanden huurachterstal moet er daarvoor zijn?

Een verhuurder kan naar de vrederechter stappen als de huurder zijn huurdersverplichtingen niet nakomt. Maar kan je dat al dadelijk bij de minste achterstal doen of moet je een minimaal aantal maanden wachten?

Niets in de wet

In de wet staat nergens hoeveel maanden huurachterstal de huurder moet hebben opdat de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst zou kunnen vragen aan de rechter. Elke rechtbank beslist dan ook van geval tot geval. Er wordt wel eens als regel gesteld dat er een achterstal van drie maanden moet zijn opdat de rechter de ontbinding zou uitspreken. Zorg wel dat je de huurder hebt aangemaand om zijn verplichtingen na te komen.

Afbetalingsplan

Is de achterstal minder groot dan is de kans niet onbestaande dat de rechter de huurder zal toelaten om in de huurwoning te blijven en de achterstal in termijnen af te lossen. Vraag dan wel of de rechter bereid is de zaak op een latere datum voor evaluatie te zetten om te zien of de huurder zijn verplichtingen correct nakwam. Is dat niet het geval dan kan je dan alsnog de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Betaald voor de zitting

Het gebeurt wel eens dat een huurder die achterstallen heeft de achterstallen snel aflost als hij gedagvaard wordt. Op het moment van de zitting kan deze achterstal dan (deels of volledig) weg zijn. Weet dan dat dit niet noodzakelijk verhindert dat de rechter toch de ontbinding van de huur uitspreekt. Om dat te vragen kan je je steunen op een arrest van het hof van cassatie van 26 december 2014 (www.juridat.be).

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wat gebeurt er bij het einde van een huurcontract van negen jaar?

Een huurder en verhuurder sluiten in het kader van een woninghuur een huurovereenkomst voor negen jaar af. Wat gebeurt er bij het einde van deze periode? Moet je als de huurder wil blijven een nieuw contract afsluiten?

Een huurder en verhuurder sluiten in het kader van een woninghuur een huurovereenkomst voor negen jaar af. Wat gebeurt er bij het einde van deze periode? Moet je als de huurder wil blijven een nieuw contract afsluiten?

Als een verhuurder tevreden is van zijn huurder en ook de huurder wil graag nog in het huurhuis blijven, dan gebeurt het wel eens dat men na het verstrijken van de duur van de huur verder met elkaar in zee wil gaan. Maar hoe ga je dan te werk?

Geen automatisch einde

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch bij het verstrijken van de duur van negen jaar. Dat betekent dat er een opzeg nodig is door één van de partijen. Als verhuurder kan je de huurovereenkomst beëindigen door aan je huurder een opzeg te geven van zes maanden. Je hoeft als verhuurder dan geen vergoeding te betalen aan je huurder en bent al evenmin verplicht om een motief te geven voor je opzegging. De huurder op zijn beurt kan volstaan met een opzeg van drie maanden na te leven.

Zegt geen van de partijen de huurovereenkomst tijdig op, dan wordt die onder de bestaande voorwaarden verlengd voor een periode van drie jaar. Tijdens die periode is de huurovereenkomst onderworpen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op een negenjarige huurovereenkomst (en niet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een kortlopende huurovereenkomst).

Geen addendum nodig

Als er geen opzeg is, wordt de huurovereenkomst dus automatisch verlengd. Dat betekent dan ook dat het niet nodig is om bv. een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten of een addendum te maken bij de oorspronkelijke overeenkomst (waarin dan staat dat die wordt verlengd). Je zou dat –ook al is er geen opzeg- natuurlijk wel altijd in onderling akkoord kunnen doen.

Opzeggen en een nieuwe overeenkomst sluiten

Als je dus als verhuurder niets doet, wordt de huurovereenkomst verlengd onder dezelfde voorwaarden. Dat betekent dat ook de (geïndexeerde) huurprijs blijft gelden, net als de andere huurvoorwaarden. Het kan wel eens gebeuren dat de huurder of verhuurder vinden dat die huurprijs niet meer correct is. Of misschien willen ze wel bepaalde andere voorwaarden van het contract wijzigen.

Als je dat als verhuurder wil doen, is het aangewezen om de huurovereenkomst toch tijdig op te zeggen. Vervolgens mag je perfect een nieuwe huurovereenkomst afsluiten met dezelfde huurder. In die nieuwe huurovereenkomst kan je dan zonder probleem andere voorwaarden (zoals bv. een hogere huurprijs) overeenkomen. Het volstaat dat jij en de huurder het daarover eens zijn.

Nadelen

Aan het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst (en het niet verlengen van de oude) kunnen echter ook wel enkele nadelen gekoppeld zijn. De huurwaarborg is nu namelijk beperkt tot 2 maand huur (voorlopig ook nog in Vlaanderen). Het kan zijn dat destijds een huurwaarborg van drie maanden van toepassing was, waardoor je riskeert een stukje van de huurwaarborg te moeten vrijgeven. Je zal daarnaast een nieuwe huurovereenkomst ook moeten laten registreren, je moet zorgen voor een energieprestatiecertificaat en diens meer… Kortom, je riskeert ook wel wat bijkomend werk door een nieuw huurcontract aan te gaan.

Een alternatief?

Als je alleen maar de huurprijs wil wijzigen bestaat er een alternatief. Meer bepaald kan je dan een huurprijsherziening vragen. Dat doe je door aan de andere partij tussen de zesde en de negende maand voor het einde van een driejarige periode te vragen of deze ermee akkoord gaat dat de huurprijs verhoogd/verlaagd wordt voor de volgende driejarige periode. Weigert je (ver-)huurder deze wijziging, dan kan je nog altijd zorgen dat je de huurovereenkomst alsnog tijdig opzegt (om zo opnieuw te kunnen onderhandelen of aan iemand anders te kunnen verhuren).

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Kan je een huurovereenkomst die nog niet begon te lopen beëindigen?

Als huurder of verhuurder teken je een huurovereenkomst. Deze zou enkele weken later ingaan. Kan je tussen het moment van de ondertekening en het begin van de huur alsnog een einde maken aan het contract? Hoe ga je daarbij dan te werk?

Als huurder of verhuurder teken je een huurovereenkomst. Deze zou enkele weken later ingaan. Kan je tussen het moment van de ondertekening en het begin van de huur alsnog een einde maken aan het contract? Hoe ga je daarbij dan te werk?

Als je een huurcontract ondertekent betekent dat nog niet dat de huur dezelfde dag ook ingaat. Veelal wordt een huurovereenkomst enkele weken (of zelfs maanden) voor de inwerkingtreding van de huur aangegaan. Maar wat kan je doen als je intussen spijt hebt over de huur? Kan je die dan alsnog beëindigen?

Getekend is getekend

Het is niet omdat de huurovereenkomst niet dadelijk in werking treedt dat je die tussen het ondertekenen en de inwerkingtreding ervan nog eenzijdig zou kunnen beëindigen. Eens je het huurcontract tekende zit je daaraan vast. Dat betekent meteen dat je de huur alleen maar kan beëindigen door de ‘normale’ opzegmogelijkheden aan te wenden. Zo kan je bv. als huurder het contract dat voor negen jaar werd aangegaan beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van drie maand en betaling van een vergoeding van drie maand huur.

Onderling akkoord

Een uitzondering op die regel bestaat als zowel de huurder als de verhuurder het eens zijn om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. Dat kan bv. het geval zijn als de huurder uiteindelijk geen geld heeft om de huurwaarborg te stellen en de verhuurder maar liever dadelijk met een andere kandidaat in zee gaat veeleer dan een procedure te moeten starten. Maak je zo’n afspraak, zet die dan ook op papier.

Opschortende voorwaarde

Het zou natuurlijk ook kunnen gebeuren dat de huurder en verhuurder akkoord gaan om een opschortende voorwaarde in het contract in te lassen (zo bv. dat de huidige huurder tijdig uit de woning vertrekt). Als die opschortende voorwaarde niet wordt vervuld is er ook geen sprake van een huurovereenkomst.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Als iemand anders de huur betaalt…

Je verhuurt een woning of appartement. Je stelt vast dat de huur betaald wordt door iemand anders dan de huurder. Moet je dan reageren of kan je integendeel het zo maar laten betijen?

Je verhuurt een woning of appartement. Je stelt vast dat de huur betaald wordt door iemand anders dan de huurder. Moet je dan reageren of kan je integendeel het zo maar laten betijen?

Als verhuurder wil je dat je huurder de maandelijkse huur stipt betaalt. Maar moet je je zorgen maken als iemand anders de huurprijs stort op je rekening?

Betaald is betaald

Op het eerste gezicht maakt het voor jou als verhuurder niet uit wie de huur op je rekening stort. Zolang je de maandelijkse huur maar op je rekening krijgt lijkt alles in orde te zijn.

Andere huurder?

Niettemin bestaat het risico dat diegene die de huur betaalde later komt zeggen dat hij in de plaats kwam van de oorspronkelijke huurder. En dat jij, door de betaling te aanvaarden daarmee akkoord ging. Informeer dan ook bij de huurder wat er aan de hand is als iemand anders de huur betaalt.

Blijkt iemand enkele keren de huur te betalen omdat de huurder in tijdelijke problemen zit, dan is er geen probleem. Zit diegene die betaalde in werkelijkheid in het verhuurde pand dan is het een kwestie van te reageren. Stuur een aangetekende brief aan je huurder en laat hem weten dat het niet is omdat iemand anders betaalde dat hij de huur naar de toekomst niet zou moeten betalen. Aan diegene die betaalde kan je laten weten dat hij door te betalen niet in de plaats komt van je huurder.

Belastingen

Het kan ook gebeuren dat bv. een vennootschap of ondernemer plots de huur betaalt. Ook dan is het een kwestie van voorzichtig te zijn. De kans is dan niet onbestaande dat die vennootschap  de betaalde huur als kost inbrengt in het kader van de belastingen waardoor jij als verhuurder daarop ook belastingen riskeert te moeten betalen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wettelijke regeling voor pop-ups in Wallonië

In Vlaanderen bestaat er al een kleine twee jaar een specifieke wettelijke regeling voor pop-ups. Nu is dat ook in Wallonië het geval.

In Vlaanderen bestaat er al een kleine twee jaar een specifieke wettelijke regeling voor pop-ups. Nu is dat ook in Wallonië het geval. Wat moet je daarvan weten?

De handelshuurwet was niet aangepast aan het fenomeen van pop-up winkels. Vandaar dat er specifieke regels kwamen die de huurder en verhuurder de nodige zekerheid moeten geven. In Wallonië is dat vanaf 1 mei 2018 het geval.

Hoelang?

Het nieuwe  decreet is van toepassing op handelshuurcontracten met een duur van maximaal één jaar. Na afloop van die duur eindigt de overeenkomst zonder dat een opzeg moet gegeven worden. Een verlenging van de huur is wel mogelijk zolang de totale duur van de huur één jaar  niet te boven gaat. Het decreet laat de huurder ook toe om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen via een aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van één maand. De verhuurder heeft geen opzegmogelijkheid.

Verbouwingen?

De huurder mag verbouwingen aan het pand uitvoeren die dienstig zijn voor zijn onderneming, op voorwaarde dat de kosten niet meer bedragen dan de prijs van één jaar huur. De huurder moet bovendien de verhuurder hiervan, voor de aanvang van de werken, schriftelijk in kennis stellen. De verhuurder kan zich om ‘wettige redenen’ hiertegen verzetten. Op het einde van de huur kan de  verhuurder de verwijdering van de verbouwingen vorderen. Als hij de werken wil behouden is hij geen enkele vergoeding verschuldigd. De verhuurder kan zich niet verzetten tegen de verwijdering van de werken door de huurder.

Onderhuur en overdracht van huur

In het decreet worden zowel onderhuur als huuroverdracht  verboden. Niettemin kunnen de partijen anders overeenkomen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

7 tips om je huurwoning op te waarderen

Huur je je woning? Dan is het niet evident om deze naar je hand te zetten, je wilt immers geen grote kosten maken of mag simpelweg niet verbouwen of verven. Toch kun je met enkele kleine ingrepen, je huurwoning naar je smaak aanpassen. Wij geven je alvast 7 tips mee.

Huur je je woning? Dan is het niet evident om deze naar je hand te zetten, je wilt immers geen grote kosten maken of mag simpelweg niet verbouwen of verven. Toch kun je met enkele kleine ingrepen, je huurwoning naar je smaak aanpassen. Wij geven je alvast 7 tips mee.

1. Werk met leuke tapijten

Een tapijt zorgt onmiddellijk voor een nieuwe look, en waarom zou je je tot eentje beperken? Verhuis je, dan neem je ze met je mee,. Een verloren kost is het nooit.

2. Ga aan de slag met behangpapier

Ben je niet van plan heel lang in je huurwoning te blijven, maar ben je wel gek van behangpapier? Waarom behang je de achterkant van je kast niet? Zo breng je toch wat kleur in huis en waarschijnlijk verhuis je de kasten, wél mee. Zo blijven de muren brandschoon en hoef je ook niet zoveel uit te geven.

3. Vervang de kranen van je badkamer

Het hele badkamermeubel vervangen doe je natuurlijk niet in een huurwoning, maar waarom plaats je geen andere kranen? Ze geven een eigen touch en als je verhuist kun je ze meenemen. Als ze passen bij je nieuwe badkamer natuurlijk …

4. Neem de lampen onder handen

Misschien dien je deze zelf nog te kiezen en te monteren, maar anders kun je ook de bestaande lampen onder handen nemen. Een nieuwe lampenkap en je hebt onmiddellijk een andere uitstraling. Staat de straling van de spots je niet aan, met nieuwe spotjes bepaal je je lichtkleur en de sfeer zelf.

5. Weg met die kastdeuren

Niet echt wild van de kleur van je keuken? Haal de deuren eraf! Eventueel kun je ook nog de binnenkant van de kast verven. Vertrek je, dan monteer je terug de deuren en klaar.

6. Werk met contact paper

Minder voor verven? Contact paper is een alternatief. Met dit plastieken papier – dat overigens makkelijk te verwijderen valt – geef je je kasten of muur, instant een andere uitstraling.

7. Magische washi tape

Mag je geen nagels in de muur slaan? Geen probleem, daar heb je washi tape voor. Deze tape is verkrijgbaar in heel wat leuke kleurtjes en valt makkelijk te verwijderen. Je hoeft niet te vrezen voor plakresten en een uitbrander van je huisbaas.

5 tips bij het kiezen van je zitbank

De kinderen zijn wat al te ijverig geweest met de stiften, de stof is versleten of je bent misschien simpelweg het model beu? Redenen genoeg om een nieuwe sofa te kopen.

De kinderen zijn wat al te ijverig geweest met de stiften, de stof is versleten of je bent misschien simpelweg het model beu? Redenen genoeg om een nieuwe sofa te kopen.

De keuze is enorm en wij geven je dan ook een aantal tips mee, waarop je kan letten tijdens je aankoopbeslissing. Een sofa koop je immers in principe voor jaren.

Kies voor een kwalitatief frame

Als leek is het niet makkelijk dit in te schatten, maar een goed frame is zowat het belangrijkste van de hele zitbank. Het frame zie je niet, wordt opgevuld met vering en mousses en voorzien van stof of leder. Hoe steviger het frame, hoe beter. Kwalitatieve materialen zijn harde houtsoorten of metaal. Als je niet door je zetel wilt zakken, let dan op met gelijmde poten. Poten die vastgeschroefd zijn, vallen aan te raden.

Verbindingen met het frame

Zie je nieten, nagels en lijm, dan heb je misschien met een minder kwalitatieve zetel te maken. Beter zijn houtverbindingen en/of metalen schroeven. Nieten en nagels kunnen gebruikt worden om alles extra te verstevigen, maar mogen nooit de belangrijkste verbindingen zijn.

Ga voor een goede vering

Hoe je dat kan weten? Testen natuurlijk! Er zijn verschillende soorten veringen. Ga er van uit dat je met Nosagveren en springveren in principe altijd goed zit. Het zijn de duurzaamste oplossingen om tot een goede zetel te komen.

De vulling van de zetel

Comfortabel zitten, daar heb je een kwalitatieve vulling voor nodig. Let wel, wordt er enkel gebruik gemaakt van mousses zonder vering, dan zul je zelden tot nooit comfortabel zitten. De mousse wordt zo rechtstreeks op het hout bevestigd en dit gaat vaak ten koste van het zitcomfort. Onze aanrader voor je vulling? High density polyether schuim, koudschuim of eendendons gemengd met veren. Laat je adviseren in de winkel, maar blijf kritisch. Spotgoedkope zetels maken vaak gebruik van minderwaardige materialen, wees je daarvan bewust.

Kwalitatieve stof

Het kiezen van de stof is persoonlijk, maar opteer wel voor duurzaam en slijtvast. Er zijn heel wat verschillende soorten stoffen, die stuk voor stuk bestaan in betere en mindere kwaliteit. Let op de slijtweerstand van je stof, deze wordt uitgedrukt in Martindale. Hoe hoger dit cijfer, hoe slijtvaster de stof. Ga toch minimaal voor 20.000 toeren als je je sofa dagelijks gebruikt.
Een ander aspect is de lichtweerstand, je wilt immers niet dat je salon snel gaat verkleuren. Is de score hoger dan 6, dan mag je ervan uitgaan dat je zetel niet snel zal verkleuren.

 

Dit verandert er aan de huurwetgeving in Wallonië

Binnenkort komen er in Wallonië nieuwe wettelijke spelregels voor het verhuren van woningen en appartementen. Maar wat moet je daar zoal van weten?

Vroeger was de wetgeving rond huur een nationale materie. Dat betekende dan ook dat de wettelijke regels dezelfde waren in gans België. Dat is nu niet meer het geval. Elk gewest kan voortaan zijn eigen wetgeving uitvaardigen. In Wallonië heeft men intussen een nieuwe wetgeving gestemd die vanaf 1 september eerstkomende zou gaan gelden. Maar wat wijzigt er vanaf dan zo al?

Extra vragen stellen

Een verhuurder mag volgens die nieuwe regels extra vragen stellen aan kandidaat-huurders. Meer bepaald mag hij deze bv. vragen om het bewijs voor te leggen dat hij de laatste drie maanden huur correct betaalde. De verhuurder kan op die manier dus nakijken of de kandidaat zijn huur wel betaalde in het pand waar hij eerder verbleef. Dit geeft meteen een aanwijzing of de kandidaat-huurder wel een correcte betaler is.

Schriftelijke overeenkomst

Het decreet geeft ook aan dat de huurovereenkomst schriftelijk moet worden opgemaakt en welke minimale vermeldingen er in moeten worden opgenomen. Los van de ‘logische’ vermeldingen van bv. de namen van de partijen, de beschrijving van het verhuurde goed en de huurprijs moet er onder andere ook vermeld worden of er al dan niet individuele meters zijn voor wat betreft de nutsvoorzieningen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt en wat de juiste inhoud daarvan dient te zijn. Er zullen overigens modellen van zulke huurovereenkomst en plaatsbeschrijving worden opgesteld.

Rechten en plichten

De nieuwe wet bevat een ganse regeling voor wat betreft de rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder. Hierin wordt onder andere aangegeven wie welke herstellingen moet doen aan het pand, dat de huurder de bestemming van het onroerend goed niet mag wijzigen enz. Het decreet geeft verder bv. ook aan dat de verhuurder niet instaat voor eventuele handelingen van anderen (zoals bv. buren) die ervoor zorgen dat de huurder minder genot heeft van de door hem gehuurde woning. Verder wordt de huurder verplicht om een brandverzekering te nemen voor het door hem gehuurde pand. De huurder moet deze verzekering afsluiten vooraleer hij in het pand gaat wonen. De huurder moet ook jaarlijks aantonen dat hij de verzekeringspremie betaalde.

Overlijden huurder

Als de huurder overlijdt eindigt de huurovereenkomst in principe drie maanden na dit overlijden. Hierbij dient er geen opzegtermijn te worden nageleefd en geen schadevergoeding te worden betaald. Personen die bij het overlijden al zes maand gedomicilieerd waren bij de huurder kunnen aan de verhuurder vragen of zij de huur mogen verderzetten. Zij hebben hiervoor één maand de tijd vanaf het overlijden. De verhuurder heeft vervolgens één maand de tijd om hierop te reageren.

Opzeg huur bepaalde duur

De huurovereenkomst kan ook, zoals in het verleden, worden aangegaan voor een bepaalde duur van maximaal drie jaar. In tegenstelling tot vroeger kan de huurder die huurovereenkomst voortaan te allen tijde opzeggen. Hierbij moet hij een opzegtermijn naleven van drie maand. Bovendien is de huurder in dat geval aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd ten bedrage van één maand huur.

Meerdere huurders

De wet bevat ook een ganse regeling voor het geval een verhuurder een huurpand verhuurt aan meerdere huurders. Vooreerst zijn deze huurders dan hoofdelijk gehouden tot het nakomen van alle verplichtingen die verbonden zijn aan het huurcontract. Tevens zegt de wet dat elke medehuurder te allen tijde een opzeg kan geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders ten belope van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen.

Tot slot nog dit : in het nieuwe Vlaamse huurdecreet wordt de huurwaarborg van twee op drie maanden huur gebracht. In Wallonië is dat niet het geval.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)