Vergeet de huurprijs niet te vermelden

Als je een woning of appartement verhuurt moet je –als je dat ergens aankondigt- de huurprijs vermelden. Zit je aan die prijs vast? En wat als je deze verplichting niet naleeft?

 

Wat zegt de wet?

Als je een woning of appartement verhuurt en een affiche op de raam hangt (of een advertentie zet op een immosite) moet je daarop melding maken van de huurprijs die je vraagt.Hetzelfde geldt als je een zoekertje plaatst in een reclameblad.Naast de huurprijs moet je ook de eventuele gemeenschappelijke kosten vermelden.

Deze regel geldt niet als het verhuurde pand niet voor de huisvesting van je huurder bestemd is (zo bv. als je een winkelruimte verhuurt). Voor studentenkoten en weekendverblijven geldt de plicht dan weer wel.

De sanctie.

Hou je je niet aan deze verplichting, dan riskeer je een geldboete. Die kan, in het kader van de GASboetes worden opgelegd door de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Niet alle gemeentes passen dit reglement toe. Toch wordt in steeds meer gemeentes toegekeken op het al dan niet naleven van de spelregels.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Kan je ervan afwijken?

Je kan perfect beslissen om je woning te verhuren aan een lagere prijs dan diegene die je aankondigde.


In bepaalde gevallen is het ook mogelijk een hogere prijs te vragen. 

Dit kan bv. als er meerdere kandidaat-huurders zijn die elk de gevraagde huurprijs willen betalen. In dat geval kan je de huurders tegen elkaar laten opbieden en uiteindelijk verhuren aan diegene die bereid is om het meeste te betalen.

Wat je integendeel niet kan doen is aan een kandidaat-huurder (waarmee je niet in zee wil gaan) te zeggen dat de prijs op je affiche eigenlijk niet juist is en dat de huurprijsin werkelijkheid een stuk hoger ligt.

Mogen de hond of de kat van een huurder blijven?

Mogen Spike en Minoes blijven? Je stelt vast dat je huurder een hond en/of kat houdt in de woning die je aan hem verhuurt. Je hebt dat liever niet omdat je vreest dat het dier je woning zal beschadigen. Kan je er iets tegen doen?

Mogen Spike en Minoes blijven? Je stelt vast dat je huurder een hond en/of kat houdt in de woning die je aan hem verhuurt. Je hebt dat liever niet omdat je vreest dat het dier je woning zal beschadigen. Kan je er iets tegen doen?

Kijk vooreerst in de huurovereenkomst die je met de huurder afsluit of er een bepaling in staat die het houden van huisdieren verbiedt. Is dat het geval dan kan je je op die bepaling beroepen. De meeste rechters menen dat een dergelijke clausule wel degelijk geldig is.
Toch zijn er ook wel eens rechters die menen dat als het dier geen hinder veroorzaakt de bepaling te ver gaat en het recht op privéleven en gezinsleven van de huurder te verregaand schaadt.

En anders?

Staat er niets in het contract dan mag je huurder in principe wel huisdieren houden in het huis. Op die regel bestaat een uitzondering als het gaat om een gevaarlijk of hinderlijk huisdier (bv. een hond die dag en nacht blaft met boze buren tot gevolg). Ook dieren die wettelijk gezien niet als huisdier mogen worden gehouden mogen de woning niet binnen.

Wat doen?

Als je huurder een huisdier heeft terwijl dat niet mag, kan je hem via een aangetekende brief aanmanen dit weg te doen.  Doet hij dit niet dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan hem vragen de verwijdering van het dier te bevelen. Je kan ook eventueel vragen dat de huurovereenkomst lastens de huurder wordt ontbonden.
Veroorzaakt het dier schade, dan kan je sowieso vragen dat de huurder de schade vergoedt. Het is dan wel belangrijk dat bij het begin van de huur een omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt.
{{NEWSLETTER_BOX}}

Wie moet het huurcontract tekenen als je verhuurt aan een koppel?

Twee mensen die willen gaan samenwonen, willen huren. De verhuurder heeft dan de keuze en kan de huurovereenkomst door één van hen of door beiden laten ondertekenen. Hoe ga je best te werk?

 
 

Met beiden in zee

 
Sluit als verhuurder de huurovereenkomst af met beiden. Doe je dat niet dan kan je namelijk alleen van de eigenlijke huurder de betaling van de maandelijkse huur vragen. Kan die niet betalen, dan kan je de huur niet vragen van de andere. Als de huurders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen en de woning hun gezinswoning is ligt het anders. Zolang ze samenwonen zijn ze immers automatisch medehuurders en dit zelfs als maar één van hen het huurcontract tekende.
 

Voorzie hoofdelijkheid

 
Kom meteen ook overeen dat de huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen uit het huurcontract (zo bv. de betaling van de maandelijkse huur). Bepaal je niets, dan zijn ze gezamenlijk gehouden. Je kan dan van elk maar zijn of haar deel van de huurprijs vragen. Bij hoofdelijkheid kan je de volledige huur van één van hen vragen.
 
Voor gehuwden en wettelijke samenwoners geldt ook hier een afwijkende regel. Ze zijn namelijk sowieso hoofdelijk verplicht hun huurverplichtingen na te komen. 
 

Je zegt op

 
Sloot je de huurovereenkomst met beiden af, dan dien je aan elk van de twee een opzeg te geven. Concreet moet je aan elk van de huurders een aparte aangetekende brief sturen. Eén brief die gericht is aan beiden samen volstaat dus niet. Verhuur je maar aan één, dan volstaat een brief aan de ene huurder.
 
Ook hier bestaat een uitzondering als het koppel gehuwd is of wettelijk samenwoont. In dat geval moet je sowieso aan de andere ook een opzeg geven en dit zelfs als deze de huurovereenkomst niet ondertekende.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoeveel huur kan je vragen?

Als je een woning of appartement verhuurt, bepaal je zelf de huurprijs die je er voor vraagt. De wet geeft geen minimum- of maximumprijs aan die je moet hanteren. Het is wel belangrijk een marktconforme prijs te vragen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je er niet in slaagt het pand te verhuren.

 

Hoe bepaal je de prijs?

Bij twijfel over hoeveel je kan vragen, kan je het advies inwinnen van een landmeter of een vastgoedmakelaar. Je kan ook via websites waar onroerende goederen te huur worden aangeboden (zoals immovlan) je eigen huis vergelijken met huizen in de buurt. Zo kan je meteen zien of wat je vraagt realistisch is. Voor in Vlaanderen gelegen woningen kan je verder een simulatie doen via de website www.huurschatter.be

Verhogen kan niet

Hou er rekening mee dat je aan de huurprijs vastzit zolang de huur duurt. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken blijft de huurprijs immers gelden gedurende de ganse duur van het huurcontract. Zelfs in onderling akkoord kan je de huurprijs niet zomaar aanpassen. Wel kan je de huurprijs jaarlijks aanpassen aan de index.

 

Korte duur

Op deze vrijheid om als verhuurder de huurprijs vast te stellen bestaat een uitzondering voor huurcontracten van korte duur (contracten van maximaal drie jaar).

 

Beëindig je zo’n contract en sluit je met een andere huurder een nieuw contract van korte duur af dan mag de nieuwe huurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de prijs die de vorige huurder betaalde, plus de aanpassing aan de index.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Huurcontract registreren: een taak van de verhuurder?

Bij de verhuur van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft moet een schriftelijke huurovereenkomst worden opgemaakt. Dit huurcontract moet vervolgens geregistreerd worden.

 
 
De registratie van een huurcontract houdt in dat het registratiekantoor de belangrijkste gegevens van het contract inschrijft in een register. Vervolgens bevestigt men dit via een stempel die op het huurcontract wordt geplaatst.
 

Huurcontract registreren: Wie en hoe?

 
De verhuurder moet zorgen voor de registratie. Hij kan die verplichting in het huurcontract niet doorschuiven naar de huurder. De registratie moet gebeuren binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract. Ook de plaatsbeschrijving die werd opgesteld moet mee geregistreerd worden. De verhuurder kan de registratie doen via deze site.
 
Hij kan het ook per mail, met de post, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor. Dit is het kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerend goed is gelegen. Het laten registreren van een huurcontract in het kader van een woninghuur is trouwens gratis.
 

Huurcontract registreren: Sanctie?

 
Laat de verhuurder na om een contract dat voor langer dan drie jaar werd aangegaan te registreren dan kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. Dat geldt echter alleen zolang het huurcontract niet geregistreerd is. Deze sanctie geldt niet bij een huurcontract voor kortlopende huurovereenkomsten van maximaal 3 jaar.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Ingebrekestelling wegens onbetaalde huur? Download hier je modelbrief!

U bent eigenaar van een vastgoed dat u aan een particulier verhuurt. Indien de huur onbetaald blijft, kan je een ingebrekestelling sturen naar de huurder van zodra er huur onbetaald blijft…

 

 

Wij raden u ten sterkste aan om niet te lang te wachten voor u zijn/haar aandacht te vestigen op de noodzaak om zijn/haar huur te betalen op de in de huurovereenkomst bepaalde vervaldag.

Begin met enkele beleefde telefonische herinneringen en mocht de situatie niet verbeteren, aarzel dan niet om de huurder aangetekend een ingebrekestelling te laten bezorgen alvorens u te wenden tot de bevoegde vrederechter.
 

Download de modelbrief hier
 

Datum …………………………………

 

Mevrouw,
Meneer,

 

Indien ik me niet vergis bent u mij op dit ogenblik het bedrag van ……€ schuldig, voor huurgelden en kosten van de maand(en) ……………………. .

Ik vestig er uw aandacht op dat, volgens de bepalingen in de huurovereenkomst door ons in gezamenlijk akkoord ondertekend op …………………………, de huur en de provisie/het vaste bedrag voor de kosten dienen te worden betaald ten laatste op de ……………………..van elke maand

 

Ik herinner u tevens aan mijn herhaalde telefonische oproepen en uw beloften om te betalen.

 

Ik zie mij dan ook verplicht om u in gebreke te stellen om mij binnen de 8 dagen vanaf vandaag, het volledige bedrag van de hierboven vermelde achterstallen te betalen en voortaan uw huur te betalen op de afgesproken vervaldag.

 

Doet u dat niet, dan zie ik mij verplicht aan de vrederechter te verzoeken om u te veroordelen tot betaling van de verschuldigde bedragen, de interesten op de achterstallen en een schadevergoeding, en hem te verzoeken om verbreking van het huurcontract en om uw uitzetting.

 

Ik durf te hopen dat het hier slechts een ongelukkig voorval betreft en dat onze onderlinge verstandhouding opnieuw zal worden zoals voorheen.

In afwachting van uw betaling verblijf ik, Mevrouw, Meneer, hoogachtend.

 

Handtekening

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Waartoe dient een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving dient te worden opgesteld door de eigenaar en de huurder, hetzij voor deze laatste er gaat wonen, hetzij in de loop van de eerste maand van bewoning.

 
 
Huurder en eigenaar kunnen de plaatsbeschrijving zelf opstellen of samen een expert aanstellen: een landmeter, architect… De kosten worden dan gedeeld. Een der partijen kan zich ook laten vergezellen door een expert van zijn keuze, en de kosten alleen betalen.
 
De plaatsbeschrijving dient te worden opgesteld in aanwezigheid van beide partijen, en door hen te worden gedateerd en ondertekend. De plaatsbeschrijving dient gedetailleerd te zijn. Ze dient als bijlage bij het huurcontract te worden gevoegd, voor elk contract dat is afgesloten na 18 mei 2007.
 
Als er geen plaatsbeschrijving is opgesteld, zal de eigenaar dienen te bewijzen dat de huurder de later vastgestelde schade inderdaad heeft veroorzaakt.
 
Als er een plaatsbeschrijving bestaat, dient de huurder het gehuurde goed over te dragen in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien er schade is, dient de huurder ze te vergoeden, behalve indien de schade is veroorzaakt door sleet of door normaal gebruik van het gehuurde vastgoed.
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}
 

Kom alles te weten over huurcontracten – Huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats

De wetgeving over huurovereenkomsten wordt geregeld aangepast, waardoor deze formaliteiten complex en een beetje ondoorzichtig kunnen lijken. Hier volgen enkele nuttige toelichtingen.

 

Sinds 2007 dient de huurovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd.

Er is sprake van een huurovereenkomst als de ene persoon (die verhuurder of eigenaar wordt genoemd) het gebruik of het genot van een gebouw of een deel van een gebouw afstaat aan een andere persoon (die huurder wordt genoemd) in ruil voor betaling van huurgeld. Er hoeft niet noodzakelijk een schriftelijke overeenkomst te zijn, noch een duur te zijn afgesproken. Sinds 2007 is het verplicht een schriftelijke overeenkomst op te stellen.

 

Er bestaat een specifieke wet die de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats regelt (20/02/1991).

Sinds 20 februari 1991 bestaat er een wet betreffende de huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de huurder. De wet werd al meermaals gewijzigd (1997, 2006, 2007 en 2009).

Dat de huurder inderdaad de gehuurde woning als hoofdverblijfplaats betrekt is een feitelijke kwestie, los van het respecteren van de administratieve formaliteiten (domiciliëring van de huurder op het adres van het gebouw, inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister).

=> Opgelet: deze wet is dus niet van toepassing op een tweede verblijf, vakantiewoning (chalet, caravan, hotelkamer) studentenkamer, dienstwoning (conciërge, nachtwaker…) of garage, parkeerplaats, kantoor, opslagplaats, atelier…).

Behalve met deze wet dient ook rekening te worden gehouden met bepaalde algemene richtlijnen, die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten (artikel 1708 tot 1762bis van het Burgerlijk Wetboek).

 

Registratie van de huurovereenkomst is verplicht

De Registratie van de schriftelijke huurovereenkomst en aanvullende overeenkomsten is een verplichte formaliteit, opgelegd door de fiscale wetgeving.

Het huurcontract dient in 3 originele exemplaren te worden voorgelegd op het registratiekantoor, waarvan de lokatie afhankelijk is van de geografische situering van het gehuurde gebouw.
Deze registratie is op dit moment gratis.

De verhuurder dient deze verplichting te vervullen binnen twee maanden na het afsluiten van het contract.

=> Opgelet: Ingeval het gaat om een huurcontract van 9 jaar dat is afgesloten na 1 juli 2007 en niet zou geregistreerd zijn door de verhuurder, zou de huurder de huur mogen opzeggen zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding te hoeven betalen.

 

De huurovereenkomst geldt voor 2 echtgenoten of geregistreerd samenwonenden.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats van een echtpaar wordt altijd verondersteld te zijn afgesloten door de beide echtgenoten, zelfs al is het door slechts één van hen ondertekend en zelfs al was het afgesloten voor het huwelijk. De huurovereenkomst behoort altijd toe aan beide echtelieden.

Wanneer een verhuurder zijn huurders ergens van wenst op de hoogte te stellen of het einde van de overeenkomst wil aankondigen, is het dan ook sterk aan te raden dat hij elk van hen apart aanschrijft.

Essentiële vermeldingen die het contract dient te bevatten zijn de volgende:

VERPLICHT: De identiteit en het adres van de contractanten: ingeval de contractanten een paar vormen, dient de identiteit van elk van beiden te worden vermeld.
VERPLICHT: aanvangsdatum van het contract.
VERPLICHT: Adres van het vastgoed en beschrijving (vermelding van alle vertrekken in de gehuurde woning)
VERPLICHT: Bedrag van de (maandelijkse) huur

Rekeningnummer van de verhuurder en datum waarop deze rekening dient te worden gecrediteerd.

Duur van de huurovereenkomst: 4 mogelijkheden. 9 jaar / 3 jaar of minder / meer dan 9 jaar / zolang de huurder leeft De meest voorkomende formule is "3-6-9". De partijen kunnen de huurovereenkomst beëindigen bij het aflopen van het 3de, het 6de of het 9de jaar.

Indexering: dient in de huurovereenkomst te zijn opgenomen om toegelaten te zijn. Gebeurt eens per jaar, volgens de wettelijke voorschriften

Kosten : abonnementen voor elektriciteit, gas, water…

Gemeenschappelijke kosten van het gebouw en betalingswijze (provisie of vast bedrag)

Huurwaarborg: dient in het contract te staan om opeisbaar te zijn De modaliteiten dienen te worden omschreven.

Plaatsbeschrijving: de wijze waarop die zal worden opgesteld (door een expert of door de partijen).

Verzekeringen en aansprakelijkheden: de eigenaar kan eisen dat de huurder een huurdersaansprakelijkheidsverzekering neemt

Wijziging van het vastgoed: is verboden, behalve na schriftelijk akkoord van de verhuurder

Bestemming: gebruik als hoofdverblijfplaats

Affichering en bezoeken: bezoekmodaliteiten die de vertrekkende huurder dient te aanvaarden zodat het goed opnieuw kan verhuurd worden. Gewoonlijk 2 maal per week gedurende 3 uur.

Handtekening van beide partijen, voorafgegaan van de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’.

Eigenaar en huurder delen de onderhoudskosten voor het gebouw.

De wet voorziet dat de verhuurder de huurwoning dient te verstrekken in een staat waarin ze kan dienen voor het gebruik waarvoor ze bestemd is en dat hij ze dient te blijven onderhouden gedurende de looptijd van het huurcontract. De verhuurder dient erover te waken dat het vastgoed beantwoordt aan de elementaire vereisten voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

De verhuurder dient alle nodige herstellingen uit te voeren, met uitzondering van degene die deel uitmaken van het normale onderhoud van het goed, dat ten laste is van de huurder.

Als het gebouw niet beantwoordt aan deze elementaire vereisten, heeft de huurder het recht om verbreking van de huurovereenkomst te vragen, eventueel met schadevergoeding en intresten, of om uitvoering van de nodige werken te eisen. In afwachting van de uitvoering van deze werken zou een rechter een verlaging van de huur kunnen toestaan.

Noteer wel dat deze regels niet gelden ingeval het gaat om een renovatiecontract.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wanneer kan een huurder zijn huurcontract opzeggen?

Wil je wegens financiële, persoonlijke of professionele redenen verhuizen? Kan je je huisbaas of buren niet langer uitstaan? Je kan verschillende redenen hebben om je huurcontract te beëindigen en je hoeft hierbij geen reden op te geven aan de verhuurder.

Wil je wegens financiële, persoonlijke of professionele redenen verhuizen? Kan je je huisbaas of buren niet langer uitstaan? Je kan verschillende redenen hebben om je huurcontract te beëindigen en je hoeft hierbij geen reden op te geven aan de verhuurder.

 

Een huurder kan op elk moment zijn huurcontract voor onbepaalde duur opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn begint op de 1e dag van de maand die volgt op de opzegging van de huur. Een minnelijke schikking kan de opzegtermijn uiteraard inkorten als er een overeenkomst tussen beide partijen is bereikt. Is het huurcontract bijna afgelopen? Vergeet dan niet de huisbaas in te lichten dat je het contract niet wil vernieuwen zodat het niet stilzwijgend kan worden verlengd.
Het is aan te raden om deze kennisgeving, waarin je vraagt een einde te maken aan het contract, per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen. Ook al gaat het hier niet om een wettelijke verplichting, je kan hierdoor eventuele conflicten vermijden.

De deadline voor de betaling van de huur komt niet overeen met de datum van het einde van het contract?

Als de deadline voor de betaling van de huur niet overeenkomt met de datum van het einde van het contract, zal het restant van de huur “pro rata temporis” berekend worden, wat betekent dat het berekend wordt met betrekking tot de verlopen tijd. De berekening is inclusief lasten.

Voorbeeld:

De huurder vraagt de beëindiging van zijn contract op 26 augustus 2014 aan. De opzegtermijn begint dus op 1 september 2014 en eindigt 3 maanden later (op 30 november 2014). Het huurcontract is op 20 februari 2013 getekend. De huur moet elke 20e dag van de maand betaald worden. De huurder moet 11/30e van de huur betalen voor de periode van 20 november 2014 tot 30 november 2014.

Een vergoeding

Er moet echter een vergoeding aan de verhuurder worden betaald als de huurder tijdens de eerste 3 jaren een einde aan het contract maakt.
De huurder huurt de woning sinds meer dan 3 jaar: er moet geen enkele vergoeding betaald worden.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 3e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 1 maand huur.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 2e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 2 maanden huur.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 1e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 3 maanden huur.
Een huurder die door de verhuurder tijdens de huurperiode weggestuurd is, kan een “tegen vertrek” aankondigen met een opzegperiode van slechts een maand.

Let op

als het huurcontract door de verhuurder zonder reden wordt beëindigd, behoudt de huurder zijn recht om een vergoeding te ontvangen, zelfs als hij het gebouw eerder dan gepland verlaat middels de opzegtermijn van één maand. Als het huurcontract door de verhuurder wordt beëindigd omdat hij zelf in de woning wil gaan wonen, heeft jurisprudentie besloten dat het contract niet beëindigd wordt door de verhuurder, maar door het “tegen vertrek” van de huurder, die in dit geval geen recht meer heeft op zijn vergoeding van 18 maanden huur als de verhuurder niet in de woning gaat wonen.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe kan je het huurcontract van je huurder beëindigen?

U kunt uw huurder niet onvoorbereid de deur uit zetten. U moet inhoudelijke regels respecteren om u ervan te verzekeren dat de woning leeg komt te staan.

 

 

Het huurcontract kan alleen maar eindigen na het verzoeken van het verplichte vertrek. Dit vertrek kan uitgaan van de verhuurder of de huurder.

 

Als de woning de hoofdwoning van de huurder is, wordt hij beschermd door de wet om te vermijden dat hij van de ene op de andere dag door zijn huisbaas op straat wordt gezet. Daarom moet het vertrek dat uitgaat van de verhuurder aan bepaalde voorwaarden, een reden en een opzegtermijn voldoen.

De huurder moet de woning op het laatst aan het einde van de opzegtermijn verlaten.

 

Uw huurder verplicht laten vertrekken aan het einde van het huurcontract

De verhuurder kan zonder reden een einde aan het huurcontract maken bij het verstrijken hiervan. Hij moet echter wel 6 maanden voor het einde van de periode aangeven dat hij wil dat de huurder vertrekt.
 

Uw huurder laten vertrekken tijdens het huurcontract

* Het schriftelijke verzoek tot vertrek moet via een deurwaarder of aangetekende brief bij de huurder terecht komen. Als het huurcontract ondertekend is door meerdere personen, moet u aan al die personen een brief schrijven en in het geval van een getrouwd stel de brief adresseren aan beide echtgenoten, ook al heeft er maar één van beide het contract ondertekend.

 

* De minimale opzegtermijn is 6 maanden. De opzegtermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vertrek is aangekondigd.

 

* U moet een reden hebben voor het gedwongen vertrek:

 

– Uzelf of een familielid wil in de woning komen wonen (tot derdegraads familieleden, wat betekent: broers en zussen, nichtjes en neefjes van de verhuurder of zijn/haar echtgenoot).

 

Als een derdegraads familielid in de woning komt te wonen, kan de opzegtermijn niet eindigen voor het einde van de 3 eerste jaren van het huurcontract.

 

Het verzoek tot vertrek moet de identiteit van de persoon die in de woning komt te wonen en zijn/haar relatie met de verhuurder vaststellen. De huurder kan een bewijs van verwantschap opvragen, die de verhuurder in de 2 maanden na deze aanvraag moet aanleveren. Als hij dat niet doet, moet het verzoek tot vertrek ingetrokken worden.

 

De woning moet binnen een jaar na afloop van de opzegtermijn die de verhuurder gegeven heeft of het vertrek van de huurder, bewoond worden. De persoon moet daar voor minimaal 2 jaar onafgebroken wonen.

 

Als de verhuurder deze voorwaarde niet respecteert, kan de huurder een vergoeding vragen die tot 18 maanden huur kan oplopen. De voormalige huurder moet aangifte doen van het feit dat de woning niet bewoond is en contact opnemen met een vrederechter.

 

– De uitvoering van belangrijke werkzaamheden (waarvan de waarde hoger is dan 3 jaren huur). Deze werkzaamheden moeten anders zijn dan de werkzaamheden die normaal gesproken aan de woning worden uitgevoerd (waterlekkage, dak, frame, lift, centrale verwarming). In het gevoel van een 3-6-9 huurcontract, kan de verhuurder een einde aan het contract maken aan het einde van het 3e of 6e jaar.

 

– Zonder opgegeven reden. In het geval van een 3-6-9 huurcontract, kan de verhuurder een einde maken aan het einde van het 3e en het 6e jaar, voor een vergoeding van 9 maanden huur als de huurder na 3 jaar moet vertrekken en voor een vergoeding van 6 maanden huur als de huurder na 6 jaar moet vertrekken.

 

De woning is verkocht

Het is uiteraard mogelijk om uw woning op elk moment te verkopen, zelfs tijdens een huurcontract. Het gaat dan om een verkoop "in bewoonde staat": het huurcontract gaat door met de nieuwe huisbaas en de voorwaarden blijven onveranderd tot het einde van het contract.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}