Zo kan je een dringende beslissing laten nemen in een appartementsgebouw

Binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent moeten dringende beslissingen genomen worden wat betreft de gemene delen. Moet je daarmee wachten tot de volgende algemene vergadering?

Binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent moeten dringende beslissingen genomen worden wat betreft de gemene delen. Moet je daarmee wachten tot de volgende algemene vergadering? Hoe kan je te werk gaan?

Er moeten dringend zware herstellingen gebeuren aan de gemene delen binnen een appartementsgebouw. Of er moet een procedure worden opgestart tegen een aannemer of buur. De beslissing om dat te doen kan niet wachten tot de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoe los je dat op?

Schriftelijk overeenkomen

Een eerste denkpiste bestaat er in het akkoord te bekomen van alle mede-eigenaars met de voorgenomen werken/procedure en dat akkoord door hen ook op papier te laten zetten. Alle eigenaars moeten het dan wel eens zijn met die werkwijze. Ze moeten ook unaniem hun akkoord geven.

Algemene vergadering bijeenroepen

Een alternatief bestaat er in een buitengewone algemene vergadering van mede-eigenaars bijeen te roepen. Dit kan gebeuren door de syndicus. Ook één of meerdere eigenaars die samen minstens 1/5de van de totale gemeenschappelijke aandelen vertegenwoordigen, kunnen zo’n bijzondere algemene vergadering laten bijeenroepen.

Hoe doe je dat?

Stuur samen met de andere eigenaars die de vergadering willen laten bijeenroepen een aangetekende brief naar de syndicus waarin je hem verzoekt om de vergadering bijeen te roepen. Geef in die brief duidelijk aan welke punten je op de dagorde wil brengen. Weigert de syndicus vervolgens de vergadering bijeen te roepen dan kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Een oprit met kiezeltjes bijvullen: een zaak voor de huurder of verhuurder?

Als een oprit met kiezelsteentjes intensief wordt gebruikt gebeurt het wel eens dat die kiezeltjes in belangrijke mate ‘verdwijnen’. Kan de verhuurder dan vragen dat de huurder de oprit in zijn oorspronkelijke staat herstelt?

De oprit van een huurwoning wordt wel eens aangelegd met kiezelsteentjes. Wie moet dan betalen om de steentjes ‘aan te vullen’ als die zo goed als verdwenen zijn? Is dat een kost voor de huurder of de verhuurder?

Als een oprit met kiezelsteentjes intensief wordt gebruikt gebeurt het wel eens dat die kiezeltjes in belangrijke mate ‘verdwijnen’. Kan de verhuurder dan vragen dat de huurder de oprit in zijn oorspronkelijke staat herstelt?

Een kwestie van bewijs

Een verhuurder die beweert dat de toestand van de oprit bij het begin van de huur anders was dan dat deze in de loop of op het einde van de huur is moet dat bewijzen. Als de verhuurder dan niet over een omstandige plaatsbeschrijving beschikt kan zo’n bewijs wel eens moeilijk zijn. De huurder wordt dan namelijk vermoed het gehuurde pand te hebben ontvangen in de staat waarin dit zich op het einde van de huur bevindt.

Schade door gebruik

Als de oprit bij het begin van de huur in goede staat was maar de kiezeltjes door een intensief gebruik door de huurder ‘verdwenen’ kan de verhuurder vragen dat de huurder de kosten draagt van nieuw kiezels op de oprit. De verslechtering van de toestand van de oprit is dan immers te wijten aan het gebruik dat de huurder van de oprit maakte.

En bij slijtage?

Als de schade aan een huurwoonst integendeel te wijten is aan normale slijtage (denk daarbij bv. aan buitenschilderwerk dat ‘verslijt’ mede ten gevolge van weersomstandigheden), dan liggen de zaken anders. De kosten van de herstelling zijn dan voor de verhuurder.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mag je werken aan de gemene delen via jouw appartement weigeren?

De algemene vergadering binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent beslist om werken te doen aan de gemene delen. Die zijn echter enkel te bereiken vanuit jouw appartement. Kan je de aannemer die de werken moet uitvoeren de toegang tot je appartement weigeren?

De algemene vergadering binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent beslist om werken te doen aan de gemene delen. Die zijn echter enkel te bereiken vanuit jouw appartement. Kan je de aannemer die de werken moet uitvoeren de toegang tot je appartement weigeren?

Er moeten isolatiewerken gebeuren aan het dak van het appartementsgebouw. Of er dringen zich werken op aan de waterleidingen of verwarming binnen het gebouw. Om die werken te kunnen doen moet men via jouw appartement werken. Je ziet op tegen de overlast en vreest voor schade. Kan je de toegang tot je appartement weigeren?

Je moet ze binnen laten

Je kan als eigenaar van een appartement niet zo maar weigeren om de werken aan de gemene delen te laten doen ook al moet dat gebeuren vanuit jouw appartement. Je moet de aannemer dus de toelating geven om via je appartement te werken. Je kan wel proberen om afspraken te maken over wanneer men precies bij je binnen mag komen.

Je doet het niet

Weiger je de toegang dan kan de aannemer (eventueel vergezeld van de syndicus) niet zomaar bij je binnenvallen. De syndicus zal dan naar de rechtbank stappen om daar te vragen dat je wordt veroordeeld om de aannemer binnen te laten. Eventueel kan ook een schadevergoeding van jou worden gevraagd. De kans dat de rechter je veroordeelt is groot. Die zal dan allicht een dwangsom opleggen en je ook de gerechtskosten laten betalen.

Werk met een plaatsbeschrijving

Het is wel begrijpelijk dat je schrik hebt voor schade aan je eigen pand. Je kan dan ook vragen dat er voor de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt van de toestand van jouw appartement. Blijkt er later schade te zijn of heb je een hoop opkuis, dan kan je daar een schadevergoeding voor vragen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Met 2 of meer huren; dit zijn je rechten

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen.

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen. Wie moet in dat geval de huurprijs betalen? Hoe maak je een einde aan het huurcontract?

De nieuwe Brusselse huurreglementering die op 1 januari 2018 in werking trad neemt heel wat spelregels op die gelden als meerdere mensen samen een huis of appartement willen huren. Ook het Waalse huurdecreet (dat geldt vanaf 1 september 2018) doet dat. Hetzelfde geldt vanaf 1 januari 2019 in Vlaanderen. Maar wat moet je daarvan weten als je samen wil gaan huren?

Wie betaalt de huur?

Tegenover de verhuurder zijn jullie als huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de huurdersverplichtingen. Dat betekent dan ook dat als je niet spontaan betaalt, de verhuurder mag kiezen bij wie hij aanklopt om de betaling van de (volledige) huurprijs te vragen. Diegene die betaalde zal dan op zijn beurt moeten proberen het deel van de andere huurders bij hen los te krijgen.

In de onderlinge relatie tussen jullie als huurders maak je best op voorhand goede afspraken over hoeveel elk zal bijdragen in de huur en de kosten van het huurpand. Zet die afspraken ook op papier.

Een medehuurpact tekenen

In Wallonië en Brussel wordt het zelfs verplicht om een medehuurpact op te stellen. Het gaat om een overeenkomst waarin je met je medehuurders allerhande afspraken maakt.  Hierin kan onder andere opgenomen worden hoe de huurprijs wordt verdeeld tussen de medehuurders wanneer ze niet in de huurovereenkomst wordt voorzien en hoe de verdeling van de gemene, privatieve, forfaitaire of provisionele lasten tussen de medehuurders gebeurt. Verder wordt in zo’n overeenkomst o.a. een inventaris opgenomen van de roerende goederen met vermelding van hun eigenaar. Hoewel de opmaak van zo’n overeenkomst in Vlaanderen niet is geregeld, doe je dat daar maar beter ook.

De huur samen beëindigen doe je zo

Beslis je allemaal samen om de huur te beëindigen, stuur dan een aangetekende brief naar de verhuurder die door jullie allen wordt ondertekend. Leef daarbij de correcte opzegtermijnen na die gelden. Als je de huur beëindigt in de eerste drie jaar daarvan riskeer je ook een bijkomende beëindigingsvergoeding aan de verhuurder te moeten betalen.

En alleen?

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat er tussen jullie als huurders een haar in de boter komt en één van jullie het niet meer ziet zitten om nog samen met de anderen te huren. In dat geval biedt de wet de mogelijkheid om de huur voor jouw deel op te zeggen. Je kan dan meteen een nieuwe huurder voorstellen die je plaats inneemt. Wordt die geweigerd door de verhuurder dan beslist de rechtbank. Als de nieuwe huurder die je voorstelt aanvaard wordt door de verhuurder, dan ben je in Vlaanderen niet langer gehouden tot het nakomen van de huurdersverplichtingen. Is er geen nieuwe huurder (bv. omdat je er geen voorstelde), dan kan de verhuurder de huurder die weggaat gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is nog aanspreken voor de betaling van de huur.

En in Wallonië en Brussel?

In Wallonië kan elke medehuurder te allen tijde een opzeg geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders met naleving van een opzegtermijn van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen gelijk aan drie keer het gedeelte van de medehuurder in de huurprijs. Er is geen schadevergoeding verschuldigd als de medehuurder een vervanger aanwijst. Men kan de instemming daarmee enkel om een gegronde reden weigeren.

In Brussel kan een medehuurder op elk ogenblik vroegtijdig uit de huurovereenkomst treden met een opzeggingstermijn van twee maanden. Ook hier kan de uittredende huurder een plaatsvervangende huurder aanduiden of aantonen dat hij een actieve en afdoende zoektocht om een nieuwe medehuurder te vinden heeft ondernomen. Hij is dan geen extra vergoeding verschuldigd. Als de huurder die opzegt geen andere huurder zocht doven de verplichtingen voor de toekomst van de uittredende medehuurder en de hoofdelijkheid met de andere medehuurders automatisch uit ten laatste bij het verstrijken van een termijn van 6 maanden na de datum van verstrijken van de opzeggingstermijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wie moet de gracht tussen jouw grond en die van je buur onderhouden?

Tussen jouw grond en die van je buur ligt er een gracht. Wie van jullie beiden moet die gracht onderhouden? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Tussen jouw grond en die van je buur ligt er een gracht. Wie van jullie beiden moet die gracht onderhouden? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Om te weten wie een gracht die tussen twee percelen grond ligt moet onderhouden, is het belangrijk om te weten wie de eigenaar is van deze gracht.

De gemeente

Vooreerst kan het gebeuren dat de gemeente eigenaar is van de gracht in kwestie. Is dat het geval, dan moet de gemeente ook instaan voor het onderhoud van de gracht. Gaat het daarentegen om een private gracht, dan moeten jij en/of je buur instaan voor het onderhoud.

In onverdeeldheid

De verplichting om het onderhoud te doen valt op jullie beiden als de gracht in onverdeeldheid is. Concreet betekent dit dat jij en je buur dan gezamenlijk de kosten van het onderhoud moeten dragen.

De wet zegt overigens dat grachten tussen twee erven vermoed worden in onverdeeldheid te zijn als er geen titel of teken is van het tegendeel. Een teken dat een gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan één zijde van de gracht bevindt. De gracht wordt dan geacht uitsluitend aan degene toe te behoren aan wiens kant zich de opgeworpen aarde bevindt.

Van jou of je buur

Is de gracht integendeel alleen van jou of van je buur, dan staat de eigenaar daarvan alleen in voor het onderhoud daarvan. De eigenaar hoeft daarvoor dan ook geen toestemming van zijn buur te hebben.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mogen je buren afval op hun terras zetten?

Als een medebewoner afval op zijn terras zet kan dat wel eens geurhinder met zich brengen. Bovendien kan het uitzicht van het gebouw daardoor ontsierd worden. Kan je daar iets tegen beginnen?

Eén van de bewoners binnen het appartementsgebouw waar je woont zet geregeld afval op zijn terras. Moet je dat zo maar aanvaarden? Welke stappen kan je ondernemen?

Als een medebewoner afval op zijn terras zet kan dat wel eens geurhinder met zich brengen. Bovendien kan het uitzicht van het gebouw daardoor ontsierd worden. Kan je daar iets tegen beginnen?

Reglement van inwendige orde

Je kan vooreerst nazien of er in het reglement van inwendige orde binnen het gebouw geen bepalingen staan die het plaatsen van afval op het terras verbieden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat dit reglement aangeeft dat huishoudelijk afval in een speciaal daarvoor bestemde kelder moet worden gezet of dat wordt aangegeven wat er precies op de terrassen mag staan. De kans dat daar instaat dat afval er niet thuis hoort is reëel.

Overdreven burenhinder

Zelfs als er niets in het reglement van inwendige orde staat kan er eventueel sprake zijn van een overdreven burenhinder.  Dat zal bv. het geval zijn als de afval geurhinder met zich brengt of allerhande ongedierte aantrekt.

Wat ondernemen?

Je kan in eerste instantie contact nemen met je buur en hem vragen om niet langer afval op hun terras te zetten. Helpt dat niet, neem dan contact met de syndicus. Die kan de andere bewoner op betere gedachten proberen te brengen. Als ook dat geen succes heeft dan zal de zaak uiteindelijk voor de vrederechter dienen te worden gebracht.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Dit riskeer je als de syndicus niet geregistreerd is

Het mandaat van een syndicus binnen een appartementsgebouw moet verplicht geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Maar waarom is dat het geval en wat riskeer je als mede-eigenaar als dat niet gebeurt?

Het mandaat van een syndicus binnen een appartementsgebouw moet verplicht geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Maar waarom is dat het geval en wat riskeer je als mede-eigenaar als dat niet gebeurt?

Al sinds meer dan 10 jaar moeten verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) geregistreerd zijn bij de KBO. Sinds 1 april 2018 moet daarbij ook vermeld worden wie de syndicus is van het gebouw. Binnen heel wat appartementsgebouwen wordt deze verplichting echter nog niet nageleefd.

Waarom registreren?

Als iemand vroeger wilde weten wie de syndicus was binnen een appartementsgebouw moest die bijna gaan kijken in de hal of onthaalruimte van het gebouw. Daar hing namelijk een plaatje uit met de gegevens van de syndicus.

De wetgever wilde op dat vlak echter een grotere transparantie. Vandaar dat deze registratieplicht er kwam. Je kan voortaan nazien  wie syndicus is in een appartementgebouw op de site van de Kruispuntbank van Ondernemingen (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html). Je kan dus op die site ook zien of de syndicus binnen jouw gebouw wel geregistreerd is.

Wie doet het?

Het is de taak van de VME om de registratie in orde te brengen. In de praktijk is het de syndicus die daarvoor het nodige doet.

Niet geregistreerd en dan?

Bij gebrek aan zo’n registratie riskeer je als mede-eigenaar geen rechtstreekse sancties. Indien echter zou blijken dat bepaalde personen schade lijden door de niet-registratie (bv. bepaalde leveranciers) en dit omdat ze niet wisten wie de syndicus was, dan kan de vereniging van mede-eigenaars alsnog eventueel voor deze schade opdraaien. Als mede-eigenaar zal je dan opvolgend een deel van de schadevergoeding moeten betalen.

De VME riskeert ook bv. dat bepaalde facturen of brieven niet juist toekomen waardoor er schadevergoedingen en intresten verschuldigd kunnen zijn.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Als een tweede algemene vergadering nodig is…

Als er onvoldoende eigenaars aanwezig zijn op een algemene vergadering van mede-eigenaars moet er een tweede vergadering georganiseerd worden. Maar wanneer heeft die plaats en welke spelregels gelden dan?

Als er onvoldoende eigenaars aanwezig zijn op een algemene vergadering van mede-eigenaars moet er een tweede vergadering georganiseerd worden. Maar wanneer heeft die plaats en welke spelregels gelden dan?

Opdat een algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen moeten er voldoende mede-eigenaars aanwezig zijn (meer daarover lees je hier). Is dat niet het geval dan wordt een nieuwe vergadering georganiseerd. Dat is overigens een verplichting en niet zomaar een mogelijkheid.

Sowieso geldig

Deze tweede vergadering kan sowieso geldig beraadslagen ook al zijn de meerderheidsvereisten niet voldaan. Het feit dat de aanwezigheidsquorums niet meer gelden op deze tweede algemene vergadering betekent echter niet dat de te behalen stemquorums vervallen.

Weet overigens dat als je een volmacht gaf aan iemand voor de eerste vergadering die niet zomaar geldt voor de tweede. Je zal dus meestal een nieuwe volmacht moeten geven als je wil dat iemand je vertegenwoordigt.

Wanneer bijeenkomen?

De tweede vergadering kan ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering georganiseerd worden. Er is integendeel strikt genomen geen maximumtermijn. Dat betekent dan ook dat de vergadering bv. perfect zou kunnen worden bijeengeroepen twee maanden na de eerste.

Andere punten?

De dagorde van de tweede algemene vergadering moet in principe dezelfde zijn dan deze van de eerste vergadering. Het gaat dus niet op zo maar een aantal bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Uitgenodigd op de algemene vergadering : wat nu?

Koop je een appartement dan word je minstens één keer per jaar uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat moet je daarvan weten?

Koop je een appartement dan word je minstens één keer per jaar uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat moet je daarvan weten?

Ga erheen

Je aanwezigheid op de algemene vergadering is niet verplicht. Toch ga je er maar beter heen. De belangrijke beslissingen binnen een appartementsgebouw worden namelijk genomen door de algemene vergadering. Het kan bv. gaan over de gunning van belangrijke werken aan aannemers, het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen, het wijzigen van het reglement van inwendige orde, de aanstelling van een nieuwe syndicus, enz.

Kan je niet gaan, geef dan een volmacht. Laat daarbij aan je volmachtdrager weten wat en hoe die precies moet stemmen. Die instructies kan je op papier zetten zodat er geen discussie over kan bestaan. Je kan zowel een mede-eigenaar als bepaalde andere personen (zoals bv. één van je kinderen of je echtgenoot) aanduiden als gevolmachtigde. Het reglement van mede-eigendom kan voorschrijven dat je op voorhand de syndicus moet verwittigen als je een volmacht geeft. Aan de syndicus zelf kan je geen volmacht geven.

Er zijn grenzen aan het aantal volmachten dat iemand kan krijgen. Een gevolmachtigde mag in principe maximaal drie volmachten krijgen met in totaal maximum de helft van het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Meer dan drie volmachten kunnen enkel als ze samen maximum 10 % van de stemmen vertegenwoordigen.

De agenda

De syndicus bezorgt je minstens 15 dagen voor de vergadering de agenda daarvan.  Alleen de zaken die op die agenda staan kunnen behandeld worden. Het is niet mogelijk nog andere zaken op de agenda te brengen. Op heel wat agenda’s staat een punt ‘varia’.  Wat hierbij kan besproken worden moet ook al in de oproeping worden gedetailleerd.  Het gaat dus niet op onder die noemer van alles en nog wat te behandelen. Bij de uitnodiging kunnen documenten zitten (bv. offertes van aannemers) die bepaalde agendapunten verduidelijken.  Er kan ook worden aangegeven hoe je sommige andere documenten op voorhand kan inzien. Neem deze documenten op voorhand door zodat je voldoende voorbereid bent op de vergadering.

Wil je zelf een agendapunt op de vergadering brengen, dan kan je dat aan de syndicus laten weten. Je kan dat doen tot drie weken voor de eerst mogelijke datum van de algemene vergadering.

Stemmen

Op de vergadering wordt over de verschillende agendapunten gestemd. In heel wat gevallen gebeurt dit met een gewone meerderheid van stemmen. Voor sommige beslissingen is een ruimere meerderheid vereist.  Het is aangewezen om in het reglement van mede-eigendom (en desgevallend in de wet) na te gaan of er voor bepaalde punten die op de agenda staan geen specifieke meerderheden vereist zijn.

Opdat de algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen moeten minimaal 50 % van de eigenaars en 50 % van de stemmen vertegenwoordigd zijn en dit bij aanvang van de vergadering. De vergadering kan eveneens geldig beslissen als de aanwezige eigenaars meer dan ¾ e van de stemmen bezitten, ook al zijn ze niet met de helft. Zijn er onvoldoende aanwezigen dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Die kan ongeacht het aantal aanwezigen doorgaan.

Notulen

De syndicus stelt de notulen op van de vergadering.  Dit is een verslag van wat er op de vergadering werd beslist en besproken.  De syndicus stelt de notulen normaal tijdens de vergadering op. Hij leest ze op het einde van de vergadering voor en laat ze tekenen. Lees de notulen grondig na voor je ze tekent. Staan er zaken in die niet juist zijn merk dat dan op en vraag de syndicus één en ander aan te passen.  Vervolgens worden de notulen binnen de 30 dagen in een register opgenomen en meegedeeld aan de mede-eigenaars.

Heb je bij de beslissingen en/of notulen van de algemene vergaderingen opmerkingen of ben je het er niet mee eens dan kan je onder bepaalde voorwaarden binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mag een mede-eigenaar die ook syndicus is mee stemmen?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Een syndicus hoeft niet noodzakelijk een professioneel te zijn. Ook een mede-eigenaar binnen het gebouw waarin je eigenaar bent kan als syndicus worden aangesteld. Andere personen (zoals bv. een huurder) kunnen dat integendeel niet.

Opletten geblazen

Denk alleszins goed na vooraleer je je zelf kandidaat stelt om syndicus te zijn binnen het gebouw. De appartementswet is allesbehalve eenvoudig en legt strikte taken op aan een syndicus. Bovendien riskeer je aansprakelijk te worden gesteld als je je taken niet naar behoren vervult.

Meestemmen kan

Een syndicus die tegelijk ook mede-eigenaar is mag  wel degelijk (voor zijn aandeel in de gemene delen van het gebouw) meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat hij integendeel niet mag is via volmacht te stemmen voor een andere mede-eigenaar binnen het gebouw. Doet de syndicus dat laatste toch, dan kunnen de beslissingen die op die manier worden genomen aangevochten worden.

Er zijn uitzonderingen

De mede-eigenaar die ook syndicus is kan integendeel niet meestemmen over zaken die zijn opdracht aanbelangen. Zo kan hij bv. niet meestemmen over het al dan niet aangaan van een nieuw contract met de syndicus, over een eventuele kwijting over zijn beheer en diens meer.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)