Mag een mede-eigenaar die ook syndicus is mee stemmen?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Een syndicus hoeft niet noodzakelijk een professioneel te zijn. Ook een mede-eigenaar binnen het gebouw waarin je eigenaar bent kan als syndicus worden aangesteld. Andere personen (zoals bv. een huurder) kunnen dat integendeel niet.

Opletten geblazen

Denk alleszins goed na vooraleer je je zelf kandidaat stelt om syndicus te zijn binnen het gebouw. De appartementswet is allesbehalve eenvoudig en legt strikte taken op aan een syndicus. Bovendien riskeer je aansprakelijk te worden gesteld als je je taken niet naar behoren vervult.

Meestemmen kan

Een syndicus die tegelijk ook mede-eigenaar is mag  wel degelijk (voor zijn aandeel in de gemene delen van het gebouw) meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat hij integendeel niet mag is via volmacht te stemmen voor een andere mede-eigenaar binnen het gebouw. Doet de syndicus dat laatste toch, dan kunnen de beslissingen die op die manier worden genomen aangevochten worden.

Er zijn uitzonderingen

De mede-eigenaar die ook syndicus is kan integendeel niet meestemmen over zaken die zijn opdracht aanbelangen. Zo kan hij bv. niet meestemmen over het al dan niet aangaan van een nieuw contract met de syndicus, over een eventuele kwijting over zijn beheer en diens meer.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wie betaalt de kosten van een tweede algemene vergadering?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering  niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Een algemene vergadering van mede-eigenaars organiseren is niet altijd gratis. Zo zijn er eventueel de kosten van de huur van een zaaltje waarin de vergadering doorgaat, de eventuele consumpties, de kosten van de aangetekende brieven voor de oproeping, eventuele  syndicuskosten en diens meer.

Wie betaalt?

De kosten van de organisatie van de algemene vergadering worden betaald door de mede-eigenaars binnen het gebouw. De kosten worden daarbij in de regel verdeeld naargelang het aantal aandelen dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen.

En bij een tweede vergadering?

Ook daar geldt dezelfde regel. Ook de kosten daarvan worden gedeeld tussen alle mede-eigenaars binnen het gebouw. Het is dus niet mogelijk om deze kosten enkel ten laste te leggen van de mede-eigenaars die op de eerste vergadering niet aanwezig waren (of geen volmacht gaven aan anderen voor deze vergadering).

Anders beslissen?

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars kan ook niet beslist worden om in de toekomst (als sanctie) de kosten van de tweede vergadering toch ten laste te leggen van de afwezigen op de eerste vergadering. Het toch doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen zou nu eenmaal het recht miskennen van mede-eigenaars om niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Bovendien zou het doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen geen rekening houden met eventuele specifieke omstandigheden die bepaalde mede-eigenaars verhinderden om op de vergadering aanwezig te zijn.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Vijf zaken die je moet weten over het geven van een recht van bewoning

Een eigenaar van een onroerend goed wil wel eens een recht van bewoning toekennen aan de partner waar hij feitelijk mee samenleeft. Maar wat houdt dat precies in en wat moet je daar van weten?

Een eigenaar van een onroerend goed wil wel eens een recht van bewoning toekennen aan de partner waar hij feitelijk mee samenleeft. Maar wat houdt dat precies in en wat moet je daar van weten?

De meeste mensen hebben wel al gehoord van een recht op vruchtgebruik. Het recht van bewoning is integendeel over het algemeen minder bekend. Maar wat is dat juist?

Wat is het?

Een recht van bewoning geeft aan diegene die dat krijgt het recht om het onroerend goed waar het recht op slaat te bewonen. Hij mag dat doen samen met zijn of haar gezin. Voor dit bewoningsrecht moet ook geen vergoeding worden betaald, tenzij dit anders wordt overeengekomen.  Het recht van bewoning gaat daarbij wel minder ver dan een vruchtgebruik. Zo mag wie een bewoningsrecht krijgt dat pand niet zomaar verhuren en er de huurinkomsten van opstrijken. Het bewoningsrecht is ook persoonlijk wat betekent dat het niet mag worden verkocht of worden overgedragen aan iemand anders.

Het bewoningsrecht is bv. een geschikt instrument om een samenwoner die eigenaar is van een onroerend goed toe te laten zijn partner verder in dat goed te laten wonen nadat hij zelf is overleden. Het kan bv. ook nuttig zijn in het geval ouders hun onroerend goed willen overdragen aan hun kinderen maar zij nog tot hun overlijden willen blijven wonen in het pand.

Hoe lang duurt het?

Diegene die het bewoningsrecht geeft kan vrij beslissen voor hoelang het bewoningsrecht wordt toegekend. Dit kan gegeven worden voor zolang diegene die het recht krijgt leeft of voor een kortere periode. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dit maximaal voor vijf of tien jaar of nog voor een andere termijn toe te kennen.

Wat zijn de rechten en plichten?

Bij het begin van het recht van bewoning moet er in principe een staat van het onroerend goed worden opgesteld. Bovendien kan worden geëist dat de titularis van het recht een vorm van zekerheid geeft. Diegene die het bewoningsrecht krijgt moet het onroerend goed effectief bewonen en het onderhouden als een goed huisvader.

De titularis van het recht van bewoning staat in voor dezelfde uitgaven als degene die de vruchtgebruiker moet dragen. Zo moet hij de kosten wegens onderhoud en slijtage betalen, alsook de kosten van verwarming, elektriciteit en water. De eigenaar staat op zijn beurt in voor de grote herstellingen aan het onroerend goed.

Bij het einde van het bewoningsrecht moet de titularis van dat recht het onroerend goed teruggeven in dezelfde staat als waarin hij het ontving, rekening houdend met het normale gebruik en de slijtage. Diegene die het recht van bewoning had kan in principe geen vergoeding vorderen voor eventuele verbeteringswerken.

Hoe vestig  je het?

Je kan het recht van bewoning vooreerst via een overeenkomst toekennen. Omdat het recht van bewoning een zakelijk recht is moet deze overeenkomst wel worden opgemaakt bij een notaris. Daarnaast (en dat gebeurt veelal) kan het recht van bewoning ook via testament toegekend worden. De eigenaar van het onroerend goed kan dus een testament opmaken waarin hij aangeeft dat zijn samenwonende partner het recht krijgt om zijn eigendom na zijn overlijden (kosteloos) te blijven bewonen. Wil je zo’n testament opmaken dan doe je –om vergissingen in bewoordingen te vermijden- dat het beste ook via een notaris.

Weet overigens dat er naast een zakelijk bewoningsrecht ook een persoonlijk bewoningsrecht kan worden toegekend. Dat geeft de titularis ervan iets minder bescherming. De notaris kan je helpen om te kiezen voor de voor jou beste formule.

Kunnen de erfgenamen het in vraag stellen?

In principe kunnen de erfgenamen dit recht van bewoning niet zo maar in vraag stellen. Een uitzondering op die regel bestaat als de waarde van het bewoningsrecht een inbreuk zou maken op de reservataire rechten van bepaalde erfgenamen. Zo zal er rekening moeten worden gehouden met de rechten van de afstammelingen van diegene die het recht van bewoning toekent. Vanaf september 2018 bedraagt deze reserve ½ van de nalatenschap.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mag je zelf de ramen van je appartement vervangen?

Je zou nieuwe ramen willen plaatsen in het appartement waarvan je eigenaar bent. Mag je zelf die beslissing nemen of heb je daarvoor de toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars nodig?

Je zou nieuwe ramen willen plaatsen in het appartement waarvan je eigenaar bent. Mag je zelf die beslissing nemen of heb je daarvoor de toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars nodig?

De ramen van je appartement zijn versleten of er staat nog enkel glas in. Je zou graag de ramen vervangen. Maar mag je dat zomaar zelf beslissen?

Gemene delen

Kijk in eerste instantie na of er in de statuten van het gebouw staat of de ramen privatieve dan wel gemene delen van het gebouw zijn. Gaat het om gemene delen dan kan jij niet beslissen om de ramen te vervangen. Die beslissing moet dan genomen worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze beslist over de werken met een 3/4e meerderheid van stemmen. Wil je een beslissing over de vervanging laten nemen, vraag dan aan de syndicus om dit punt op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Je kan meteen al enkele offertes opvragen om je mede-eigenaars met kennis van zaken te laten beslissen.

Privatief

Zijn de ramen privatief, dan kan je in principe zelf de beslissing nemen om ze te vervangen. Hou er wel rekening mee dat het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde voorschriften kan bevatten over de stijl en de harmonie van het gebouw. Is dat het geval dan kan het zijn dat je ook hier de toestemming moet vragen van de algemene vergadering om de ramen te vervangen.

Een weigering, en dan?

Als de algemene vergadering van mede-eigenaars niet akkoord gaat met de voorgenomen werken, dan kan je eventueel naar de vrederechter stappen. In die hypothese is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Welke informatie moet er bij een uitnodiging voor de algemene vergadering zitten?

Als eigenaar van een appartement word je uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Welke informatie moet de syndicus je bij die uitnodiging precies geven?

Als eigenaar van een appartement word je uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Welke informatie moet de syndicus je bij die uitnodiging precies geven?

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars worden heel wat belangrijke zaken besproken. Die vind je terug in de agenda van de vergadering die je toegestuurd wordt. Om je degelijk te kunnen voorbereiden heb je echter vaak allerhande informatie nodig. Waar kan je die vinden?

Agenda

De uitnodiging voor de algemene vergadering moet de agenda bevatten van wat er zal besproken worden. Zaken die daarbij niet op de agenda staan kunnen niet aan bod komen. Ook de rubriek varia kan niet worden gebruikt om daar zo maar van alles onder te schuiven.

Informatie bijvoegen?

In de wet staat dat de bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De syndicus kan (een kopie van) die documenten voegen als bijlage aan de uitnodiging of hij kan ze bijvoorbeeld op een website ter beschikking stellen dan wel je in de mogelijkheid stellen ze op zijn kantoor te komen inzien.

Het is niet voldoende die informatie pas op de algemene vergadering zelf te geven door bijvoorbeeld daar toelichting te geven over bepaalde werken die worden gepland aan de gemene delen.

Hij doet het niet

Als je deze informatie niet krijgt, kan je later de beslissing van de algemene vergadering aanvechten. Zorg er dan wel voor dat je tegenstemt op de algemene vergadering als je daar naartoe gaat. Je kan meteen vragen om in de notulen te zetten dat je meent dat een stemming niet kan omdat je de nodige informatie niet kreeg.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Vijf zaken die je moet weten over de nieuwe appartementswet

Dit najaar komt er allicht een nieuwe appartementswet. Hoewel de definitieve wettekst nog niet gestemd is, liggen de eerste ontwerpteksten wel al op tafel. Met welke wijzigingen zal je allicht zoal rekening moeten houden?

Dit najaar komt er allicht een nieuwe appartementswet. Hoewel de definitieve wettekst nog niet gestemd is, liggen de eerste ontwerpteksten wel al op tafel. Met welke wijzigingen zal je allicht zoal rekening moeten houden?

Als je eigenaar bent van een appartement, moet je rekening houden met de wettelijke spelregels rond appartementseigendom. Die wetgeving zal binnenkort allicht grondig wijzigen. De nieuwe regels zullen daarbij ook van toepassing zijn als je eigenaar bent in een al bestaand gebouw. Ze gelden dus niet alleen voor gebouwen die na de inwerkingtreding van de wet worden gebouwd.

Soepelere meerderheden op de algemene vergadering

Voor heel wat beslissingen die kunnen worden genomen binnen de algemene vergadering van mede-eigenaars zullen er soepelere meerderheidsvereisten gaan gelden. Dat is vooreerst het geval voor beslissingen om  renovatiewerken aan de gemene delen binnen het gebouw te doen. Waar voor zo’n beslissing tot op heden een 3/4e meerderheid vereist is, valt het te verwachten dat binnenkort een 2/3e meerderheid zal volstaan. Voor werken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften (zoals bv. dakisolatie) volstaat onder de nieuwe wet een gewone meerderheid van meer dan 50 procent.

Om te kunnen beslissen tot een afbraak van het gebouw volstaat binnenkort dan weer een vier-vijfde meerderheid. Tot op heden is er unanimiteit vereist. Het is dan wel nodig dat de afbraak nodig is voor de hygiëne of de veiligheid van het gebouw of dat de kostprijs van een renovatie buitensporig is.

Reservefonds wordt verplicht

De nieuwe wettekst maakt het allicht ook verplicht om in appartementsgebouwen waar de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw minstens vijf jaar geleden plaatsvond een reservefonds op te richten. Dat reservefonds is een soort van spaarpot die kan worden aangewend als er belangrijke herstellingen of renovaties nodig zijn aan de gemene delen van het gebouw.

De nieuwe wet geeft ook aan hoeveel er jaarlijks in dat reservefonds moet worden gestort. Meer bepaald zou de jaarlijkse bijdrage daarin niet lager mogen zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar.

Binnen de vereniging van mede-eigenaars kan met een vier-vijfde meerderheid van stemmen op de algemene vergadering van deze regels afgeweken worden.

De kostprijs van de syndicus wordt duidelijker

Volgens de nieuwe wet zal de syndicus ook duidelijker moeten zijn over wat hij precies zal aanrekenen. Zo moet hij aangeven welke prestaties gedekt zijn door het forfait dat hij allicht per maand en per appartement vraagt en welke niet. Hij moet daarbij aangeven voor welke prestaties er extra vergoedingen worden aangerekend. Bij het opmaken van deze lijst moet de syndicus volledig zijn. Hij kan daarbij geen vergoeding vragen voor prestaties die niet op de lijst staan van zaken waarvoor extra moet worden betaald.

De syndicus kan gemakkelijker achterstallen invorderen

In heel wat appartementsgebouwen is het een plaag dat bepaalde eigenaars hun bijdragen in de kosten niet correct betalen. Op dit vlak krijgt de syndicus binnenkort meer armslag. Meer bepaald kan de syndicus allicht zelf het initiatief nemen  om een procedure te starten voor de rechtbank of om een incassobureau in te schakelen. Hij zou hiervoor de toestemming niet meer nodig hebben van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Exclusief gebruik van gemene delen kan ontnomen worden

In sommige gebouwen gebeurt het wel eens dat bepaalde mede-eigenaars het exclusieve gebruik krijgen van bepaalde gemene delen. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat de bewoner van het gelijkvloersappartement exclusief (een deel van) de gemeenschappelijke tuin mag gebruiken. Volgens de ontwerpteksten kan de vereniging van mede-eigenaars dat gebruiksrecht beëindigen met een vier-vijfde meerderheid van stemmen als men daar een belang bij heeft. De eigenaar die zijn exclusief gebruik ziet ‘verdwijnen’ kan daar dan wel eventueel een schadevergoeding voor vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Moet je de inkomdeur van een appartementsgebouw ‘s nachts op slot doen?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Niet alle medebewoners in een appartementsgebouw zijn even voorzichtig met het openen van de inkomdeur als er iemand aanbelt. Hierdoor kunnen ongewenste gasten wel eens binnen geraken in de gemene delen waardoor diefstallen of vandalisme kunnen voorkomen. Daarom wordt wel eens gevraagd de inkomdeur na een bepaald uur op slot te doen.

Geen wettelijke verplichting

In de wet staat nergens dat het verplicht is om de inkomdeur van een appartementsgebouw‘s nachts op slot te doen. De verplichting kan eventueel wel opgelegd zijn in het reglement van inwendige orde dat binnen het appartementsgebouw van toepassing is. Daarin staat dan meteen vanaf welk uur het slotvast maken van de deur verplicht is.

Informeer bij de brandweer

Als de algemene vergadering van mede-eigenaars overweegt om zo’n verplichting in te voeren is het aangewezen eerst de brandweer te contacteren met de vraag of dit in het concrete geval wel toegelaten is. Er moet immers vermeden worden dat mensen die hun sleutel niet bijhebben bij bv. een brand het gebouw niet zouden kunnen verlaten.

Er bestaan speciale systemen

Er bestaan op de markt systemen die het mogelijk maken beide bekommernissen te verzoenen. Ze laten toe de deur af te sluiten en tegelijk aan mensen die het gebouw willen verlaten (en die geen sleutel bijhebben) toelaten om dit te doen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Algemene vergadering tussen compromis en notariële akte: wie mag gaan?

Je koopt een appartement. Tussen de compromis en het verlijden van de notariële akte kunnen vier maanden liggen. Maar wat als er in die periode een algemene vergadering van mede-eigenaars plaatsheeft? Is het dan de koper of verkoper die aanwezig mag zijn?

Je koopt een appartement. Tussen de compromis en het verlijden van de notariële akte kunnen vier maanden liggen. Maar wat als er in die periode een algemene vergadering van mede-eigenaars plaatsheeft? Is het dan de koper of verkoper die aanwezig mag zijn?

 

 

In een appartementsgebouw heeft er minstens één keer per jaar een algemene vergadering van mede-eigenaars plaats. Als je een appartement koopt bestaat dus de kans dat er tussen het tekenen van de compromis en de notariële akte zo’n vergadering is.

 

Belangrijke beslissingen

De algemene vergadering binnen het gebouw neemt belangrijke beslissingen over bv. herstellings- of verbouwingswerken aan de gemene delen. Die beslissing is vooral belangrijk voor jou als koper. Jij zal nu eenmaal moeten meebetalen in de kosten ervan. De werken waarover de vergadering beslist zullen wellicht uitgevoerd worden nadat de notariële akte is getekend. De beslissing van de algemene vergadering is overigens ook bindend voor jou als koper, ook al zou je niet aanwezig zijn op de vergadering.

 

Wie gaat?

In principe is het de eigenaar van het appartement die naar de algemene vergadering gaat. In de periode tussen de compromis en de notariële akte is de eigenaar meestal nog de verkoper. In de meeste verkoopcompromissen staat immers dat de eigendom van het onroerend goed maar overgaat bij het verlijden van de notariële akte.

 

Een volmacht geven

Als koper heb je meer ‘belang’ bij de vergadering dan de verkoper. Wat wordt beslist zal namelijk vooral jouw portemonnee raken. Het is dan ook nuttiger dat jij naar de vergadering zou kunnen gaan. Dit kan je oplossen door de verkoper jou een volmacht te laten geven om in zijn plaats naar de vergadering te gaan. Je kan dit al vastleggen in de compromis.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat staat er in de notulen van de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars worden er steeds notulen opgesteld. Wie maakt deze notulen op? Wat staat er juist in? Wie moet de notulen ondertekenen?

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars worden er steeds notulen opgesteld. Wie maakt deze notulen op? Wat staat er juist in? Wie moet de notulen ondertekenen?

 

 

Van een algemene vergadering van mede-eigenaars wordt een verslag opgesteld. De wet is daarbij duidelijk over wie dat moet opmaken en wat er moet instaan. Wat moet je daar juist van weten?

 

Wie stelt ze op?

De wet geeft vooreerst aan wie de notulen opstelt van de algemene vergadering. Meer bepaald is dat de syndicus. Het gaat dus niet op om bij het begin van de vergadering zomaar een mede-eigenaar aan te duiden die wordt belast met het opstellen ervan.

 

Wat staat er in?

In de notulen wordt vooreerst vastgesteld dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld en wie er verkozen is als voorzitter en secretaris. Verder moet er in de notulen een verslag staan over de diverse agendapunten en moeten de beslissingen vermeld worden die genomen werden met vermelding van de stemuitslag per punt. Hierbij moeten ook de behaalde meerderheden worden aangegeven.

 

Ook de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of die zich onthouden hebben moeten bij de respectieve beslissingen in de notulen vermeld worden. Dat is van belang omdat enkel deze eigenaars later de beslissing van de algemene vergadering kunnen aanvechten bij de vrederechter.

 

Wie ondertekent?

De notulen moeten aan het einde van de vergadering ondertekend worden door de voorzitter van de algemene vergadering, door de secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun gevolmachtigden.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoeveel stemmen mag een mede-eigenaar maximaal uitbrengen?

In het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent, is er één mede-eigenaar die een ganse reeks appartementen kocht. Dat betekent dan ook dat hij op de algemene vergadering met ‘heel wat stemmen’ verschijnt. Maar mag hij daar onbeperkt mee stemmen?

In het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent, is er één mede-eigenaar die een ganse reeks appartementen kocht. Dat betekent dan ook dat hij op de algemene vergadering met ‘heel wat stemmen’ verschijnt. Maar mag hij daar onbeperkt mee stemmen?

 

 

Als één enkele persoon eigenaar is van het merendeel van de appartementen binnen een appartementsgebouw, dan heeft hij een zeer grote invloed op de beslissingen van de algemene vergadering. Maar hoever gaat dat juist?

 

Onbeperkt stemmen

De wet geeft als uitgangspunt aan dat elke mede-eigenaar het aantal stemmen heeft dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Die worden gewoonlijk uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten.

 

Er is één nuance

¬Toch geeft de wet een grens aan. Niemand mag namelijk meer stemmen hebben dan de som van de stemmen van de andere aanwezigen samen. Hiervoor moet je kijken naar het aantal stemmen op de vergadering zelf.

 

Volmachten wel beperkt

De wetgever wilde wel vermijden dat iemand te veel volmachten gaat ronselen om op die wijze de algemene vergadering naar zijn hand te trachten te zetten.   Vandaar dat in de wet staat dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Ook op deze regel geldt weer een uitzondering. De gevolmachtigde mag namelijk wel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)