Kan je een compromis nog minnelijk ontbinden?

Je tekent een compromis voor de aan – of verkoop van een onroerend goed. Nadien zijn zowel jij als de andere partij het eens om de compromis ‘ongedaan’ te maken.

Je tekent een compromis voor de aan – of verkoop van een onroerend goed.  Nadien zijn zowel jij als de andere partij het eens om de compromis ‘ongedaan’ te maken. Maar kan dat wel? Hoe ga je daarbij te werk?

Stel : je koopt een onroerend goed. Na de compromis zouden zowel jij als de verkoper liever alsnog afzien van de koop. Jij hebt misschien een ander onroerend goed op het oog en de verkoper heeft mogelijks wel een andere kandidaat die meer wil betalen. Kan je dan in minnelijk akkoord de koop ontbinden?

Minnelijk ontbinden kan in principe

Als zowel jij als alle andere partij(en) bij de koop het eens zijn, kan je de compromis wel degelijk nog ontbinden. Het volstaat dat iedereen het daarmee eens is. Dat is alvast het principe. Eenzijdig terugkomen op de verkoop kan dus integendeel niet.

Verscheuren volstaat niet

Toch moet je bijzonder omzichtig te werk gaan. Bij de verkoop van een woning zijn er nu eenmaal verkooprechten (registratierechten) verschuldigd. Om te vermijden dat je die moet betalen moet je dan ook een aantal strikte spelregels naleven. Daarbij volstaat het bijvoorbeeld niet om de compromis gewoon te verscheuren of een kort tekstje op te maken dat je beiden akkoord gaat om die te ontbinden.

Laat je dan ook sowieso adviseren door een notaris als je alsnog een compromis wil laten ontbinden.

Wat moet er gebeuren?

De regeling hangt af van gewest tot gewest. Zo kan je in Vlaanderen dit vrij goedkoop oplossen. De overeenkomst tot minnelijke ontbinding zal daar samen met de initiële compromis moeten worden aangeboden ter registratie. Dat moet gebeuren binnen de vier maanden na de compromis. Je betaalt dan een beperkt bedrag van 20 euro.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Waarom je woning onderhouden belangrijk is

Je mag dan misschien weinig tijd hebben of het is geen prioriteit, maar het onderhouden van je woning heeft een enorme invloed op de waarde van je woning.

Je mag dan misschien weinig tijd hebben of het is geen prioriteit, maar het onderhouden van je woning heeft een enorme invloed op de waarde van je woning.

Als je woning in slechte staat is, geraak je er veel moeilijker vanaf. Wij geven je alvast enkele tips mee, hoe je dit kan voorkomen.

De meest essentiële zaken om op te letten

Wil je je huis verkopen dan is de staat van je schilderwerk, zowel binnen als buiten belangrijk. Moeten de nieuwe bewoners gelijk alles onder handen nemen, dan kan dat een reden zijn om af te haken. Zorg er natuurlijk voor dat je gevel in orde is en dat vochtplekken – moesten die er zijn – worden aangepakt. Vochtplekken zijn zowat de grootste afknapper bij mensen die een woning kopen.

Zorg voor een onderhoudsplanning

Woon je groot? Een zorgvuldige onderhoudsplanning kan je zeker helpen. Een formele kalender drukt je met de neus op de feiten en zorgt ervoor dat de klusjes ook effectief worden aangepakt. UIteraard kan je het onderhoud ook uitbesteden, maar weet wel dat de kosten dan aardig kunnen oplopen. Schrijf alle onderhoudstaken op en geef er een prioriteit en een jaarlijkse frequentie aan, moeilijker dan dat is het niet. Ondertussen zijn er zelfs apps voor beschikbaar voor op je smartphone. Geen excuses meer!

Verbouwen? Houd rekening met het onderhoud

Ga je bouwen of verbouwen, houd dan er dan rekening mee dat het ene materiaal een stuk meer onderhoud vergt dan het andere. Wil je geen uren spenderen aan het onderhoud, dan houd je hier maar beter van bij de keuze van het materiaal rekening mee. Een goede architect helpt je ongetwijfeld bij de keuze van de juiste materialen.

Belangrijke zaken om bij te houden

Is administratie niet je sterkste kant? Geen ramp, maar de volgende zaken zijn wel nuttig als je voor een stevig onderhoud gaat. De bouwtekeningen en de kleurnummers van de verf zijn vaak onmisbaar als je stevig wil verbouwen. Bestel je dakpannen, stenen of of tegels, dan zijn een paar extra exemplaren zeker niet overbodig. Als er dan eentje breekt, hoeft dat helemaal geen ramp te zijn.

Wees er snel bij

Weet dat kleine reparaties een stuk minder kosten dan wanneer ingrijpende reparaties nodig zijn. Geregeld je woning onderhouden doet je dus fiks besparen. Het is sowieso niet onverstandig om maandelijks wat geld te reserveren voor het onderhoud van je woning.

 

 

Met 2 of meer huren; dit zijn je rechten

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen.

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen. Wie moet in dat geval de huurprijs betalen? Hoe maak je een einde aan het huurcontract?

De nieuwe Brusselse huurreglementering die op 1 januari 2018 in werking trad neemt heel wat spelregels op die gelden als meerdere mensen samen een huis of appartement willen huren. Ook het Waalse huurdecreet (dat geldt vanaf 1 september 2018) doet dat. Hetzelfde geldt vanaf 1 januari 2019 in Vlaanderen. Maar wat moet je daarvan weten als je samen wil gaan huren?

Wie betaalt de huur?

Tegenover de verhuurder zijn jullie als huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de huurdersverplichtingen. Dat betekent dan ook dat als je niet spontaan betaalt, de verhuurder mag kiezen bij wie hij aanklopt om de betaling van de (volledige) huurprijs te vragen. Diegene die betaalde zal dan op zijn beurt moeten proberen het deel van de andere huurders bij hen los te krijgen.

In de onderlinge relatie tussen jullie als huurders maak je best op voorhand goede afspraken over hoeveel elk zal bijdragen in de huur en de kosten van het huurpand. Zet die afspraken ook op papier.

Een medehuurpact tekenen

In Wallonië en Brussel wordt het zelfs verplicht om een medehuurpact op te stellen. Het gaat om een overeenkomst waarin je met je medehuurders allerhande afspraken maakt.  Hierin kan onder andere opgenomen worden hoe de huurprijs wordt verdeeld tussen de medehuurders wanneer ze niet in de huurovereenkomst wordt voorzien en hoe de verdeling van de gemene, privatieve, forfaitaire of provisionele lasten tussen de medehuurders gebeurt. Verder wordt in zo’n overeenkomst o.a. een inventaris opgenomen van de roerende goederen met vermelding van hun eigenaar. Hoewel de opmaak van zo’n overeenkomst in Vlaanderen niet is geregeld, doe je dat daar maar beter ook.

De huur samen beëindigen doe je zo

Beslis je allemaal samen om de huur te beëindigen, stuur dan een aangetekende brief naar de verhuurder die door jullie allen wordt ondertekend. Leef daarbij de correcte opzegtermijnen na die gelden. Als je de huur beëindigt in de eerste drie jaar daarvan riskeer je ook een bijkomende beëindigingsvergoeding aan de verhuurder te moeten betalen.

En alleen?

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat er tussen jullie als huurders een haar in de boter komt en één van jullie het niet meer ziet zitten om nog samen met de anderen te huren. In dat geval biedt de wet de mogelijkheid om de huur voor jouw deel op te zeggen. Je kan dan meteen een nieuwe huurder voorstellen die je plaats inneemt. Wordt die geweigerd door de verhuurder dan beslist de rechtbank. Als de nieuwe huurder die je voorstelt aanvaard wordt door de verhuurder, dan ben je in Vlaanderen niet langer gehouden tot het nakomen van de huurdersverplichtingen. Is er geen nieuwe huurder (bv. omdat je er geen voorstelde), dan kan de verhuurder de huurder die weggaat gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is nog aanspreken voor de betaling van de huur.

En in Wallonië en Brussel?

In Wallonië kan elke medehuurder te allen tijde een opzeg geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders met naleving van een opzegtermijn van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen gelijk aan drie keer het gedeelte van de medehuurder in de huurprijs. Er is geen schadevergoeding verschuldigd als de medehuurder een vervanger aanwijst. Men kan de instemming daarmee enkel om een gegronde reden weigeren.

In Brussel kan een medehuurder op elk ogenblik vroegtijdig uit de huurovereenkomst treden met een opzeggingstermijn van twee maanden. Ook hier kan de uittredende huurder een plaatsvervangende huurder aanduiden of aantonen dat hij een actieve en afdoende zoektocht om een nieuwe medehuurder te vinden heeft ondernomen. Hij is dan geen extra vergoeding verschuldigd. Als de huurder die opzegt geen andere huurder zocht doven de verplichtingen voor de toekomst van de uittredende medehuurder en de hoofdelijkheid met de andere medehuurders automatisch uit ten laatste bij het verstrijken van een termijn van 6 maanden na de datum van verstrijken van de opzeggingstermijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Voici vos droits si vous louez en colocation

Vous voulez louer une maison ou un appartement avec votre partenaire cohabitant de fait. Ou peut-être avez-vous envie de vivre chez des amis.

Vous voulez louer une maison ou un appartement avec votre partenaire cohabitant de fait. Ou peut-être avez-vous envie de vivre chez des amis. Qui doit payer le loyer dans ce cas ? Et comment mettre fin au contrat de bail ?

La nouvelle règlementation bruxelloise sur les loyers, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, incorpore de nombreuses règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs personnes désirent louer une maison ou un appartement ensemble. Le décret de location wallon (applicable à partir du 1er septembre 2018) en tient aussi compte. Et il en va de même à partir du 1er janvier 2019 en Flandre. Mais qu’avez-vous besoin de savoir si vous voulez cohabiter ?

Qui paie le loyer ?

Vous êtes tous, en tant que locataires, solidairement et indivisiblement tenus de remplir vos obligations vis-à-vis du propriétaire. Par ailleurs, cela signifie également que si vous ne payez pas régulièrement, le propriétaire peut choisir vers qui s’adresser pour réclamer le paiement (total) du loyer. La personne qui a payé devra alors à son tour essayer d’obtenir la part des autres locataires.

Pour de bonnes relations entre vous et les autres locataires, il est préférable de vous accorder d’avance quant aux contributions de chacun dans le loyer et les charges du bien loué. Mettez ces accords par écrit.

Vous signez un pacte de colocation

En Wallonie et à Bruxelles, il est d’ailleurs obligatoire de rédiger un pacte de colocation. Il s’agit d’une sorte de contrat par lequel vous vous accordez avec les autres locataires à propos de nombreux points. Parmi ceux-ci, il y a notamment la question de la répartition du loyer entre les colocataires ne figurant pas dans le contrat de bail ainsi que la répartition des charges communes, privatives, forfaitaires ou provisionnelles entre les colocataires. En outre, figurera aussi dans l’accord un inventaire des meubles avec mention de leur propriétaire respectif. Bien que la rédaction d’un tel accord ne soit pas réglementée en Flandre, il est vivement conseillé d’en rédiger un.

Voici comment résilier conjointement le bail

Si vous décidez conjointement de mettre fin au bail, vous devez envoyer une lettre recommandée (signée par tous) au propriétaire. Faites en sorte de respecter les périodes légales de préavis. Si vous résiliez le contrat de bail au cours des trois premières années, vous risquez de devoir aussi payer une indemnité de résiliation à votre propriétaire.

Et résilier seul ?

Bien entendu, il peut aussi arriver qu’entre colocataires, les choses s’enveniment et que l’un d’entre eux ne se voit plus habiter avec les autres locataires. Dans ce cas, la loi offre la possibilité d’annuler le bail à hauteur de votre quote-part. Vous pouvez immédiatement proposer un nouveau locataire qui prendra votre place. Si le propriétaire refuse, ce sera au tribunal de trancher. Par contre, si le nouveau locataire que vous proposez est accepté par le bailleur, vous n’êtes plus tenu (en Flandre en tout cas) de vous acquitter des obligations du locataire. Si aucun nouveau locataire n’est trouvé (vous n’avez proposé personne par ex.), le propriétaire est en droit d’exiger du locataire sortant le paiement du loyer pendant six mois pour autant qu’aucun autre locataire n’ait été trouvé.

Qu’en est-il en Wallonie et à Bruxelles ?

En Wallonie, chaque colocataire peut à tout moment remettre son préavis au propriétaire et à ses colocataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Si les colocataires et le propriétaire ne sont pas d’accord, le colocataire doit payer une indemnité égale à trois fois sa quote-part dans le loyer. Aucune indemnité n’est due si le colocataire trouve un remplaçant. Le consentement ne peut être refusé que pour une raison valable.

À Bruxelles, un colocataire peut à tout moment se retirer anticipativement du contrat de bail moyennant un préavis de deux mois. Ici aussi, le locataire qui quitte le navire peut proposer un remplaçant ou démontrer qu’il a entrepris les démarches nécessaires afin de trouver un nouveau colocataire. Il n’aura dès lors aucune indemnité supplémentaire à payer. Si le locataire sortant ne cherche aucun remplaçant, les obligations futures desquelles il serait tenu en vertu du contrat de bail ainsi que sa solidarité avec les autres colocataires s’éteignent automatiquement au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé qu’il aura notifié.

Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

Je interieur inrichten? Ga aan de slag met een moodboard!

Nog nooit van een moodboard gehoord? Geen probleem, moeilijk om het te maken is het niet. Een moodboard is een sfeercollage van je gewenste interieur.

Nog nooit van een moodboard gehoord? Geen probleem, moeilijk om het te maken is het niet. Een moodboard is een sfeercollage van je gewenste interieur.

Het geeft je een richtlijn, geeft je persoonlijke smaak weer en zorgt ervoor dat je een basis hebt voor het vormgeven van je interieur. Maar hoe pak je dat nu aan zo’n moodboard?

Stap 1: Ga op zoek naar afbeeldingen

Je droominterieur onder woorden brengen is niet simpel, het is een stuk makkelijker met afbeeldingen. Of je nu voor een papieren exemplaar gaat of een digitale collage, goede plaatjes geven je smaak weer.

Uiteraard haal je heel wat inspiratie uit Pinterest, waar je al je verzamelde afbeeldingen kan samenbrengen. Maar net zo goed ga je op zoek in magazines of ga je foto’s nemen in winkels. Verzamel simpelweg alles wat je mooi vindt, momenteel moet je nog niet wakker liggen van de samenhang. Het kan in deze fase al een heel stuk helpen als je een bepaalde woonstijl in gedachten hebt. Een bepaalde stijl zorgt voor eenheid doorheen je woning.

Beperk je verzameling niet enkel tot foto’s. Ook kleuren en materialen zijn de perfecte aanvulling.

Stap 2: Groeperen per ruimte

Elke kamer verdient zijn eigen moodboard. Zorg dus dat je voldoende karton hebt, al is er tegenwoordig ook online software waarmee je in een handomdraai tal van moodboards maakt. De keuze is aan jou. Groepeer vervolgens de items per kamer.

Stap 3: Uitzuiveren van je afbeelding

Nu begint het echte werk, het selecteren van de foto’s. Welke weerhoud je en in welke ruimte ga je ze inpassen? Let nu wel op samenhang en zorg dat enkel de exemplaren overblijven die perfect bij jouw gewenste sfeer passen. Probeer verschillende combinaties uit, al zal je merken dat je favoriete stukken er toch altijd bij zijn. Niet alles moet perfect bij elkaar passen,. het gaat om de sfeer. Als je budget ontoereikend is voor alle topstukken die je hebt geselecteerd, zal je toch op zoek moeten naar betaalbare alternatieven. Verschillende moodboards per kamer kunnen, dus laat je creativiteit niet belemmeren.

Als het goed is weet je nu perfect naar welke items je effectief op zoek kan en heb je een idee van stijl. Zo past alles een stuk beter bij elkaar, win je tijd en voorkom je miskopen.

Deze info moet je als verhuurder in Brussel geven

Als je een woning of appartement verhuurt in het Brusselse gewest, moet je heel wat informatie meedelen aan je huurder.

Als je een woning of appartement verhuurt in het Brusselse gewest, moet je heel wat informatie meedelen aan je huurder. Waar moet je precies rekening mee houden en wat riskeer je als je je niet aan de spelregels houdt?

Voor huurwoningen die in het Brusselse gewest liggen moet je aan je huurder voorafgaand aan en uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst allerhande informatie geven. Als je dat niet doet, riskeer je  sancties.

Welke info?

Je moet aan je huurder de beschrijving van de woning meedelen net als de huurprijs, die in geen geval het bedrag van de privatieve of gemeenschappelijke lasten mag bevatten. Daarnaast moet je ook het al dan niet bestaan van individuele tellers voor water, gas en elektriciteit meedelen net als de opsomming en de raming van het bedrag van de lasten voor de privatieve en/of gemeenschappelijke delen die de huurder aangerekend zullen worden. Je moet ook aangeven of de lasten aangerekend worden op basis van de reële kosten of op basis van een forfait. Verder moet je het EPC meedelen net als de beheerwijze van het onroerend goed.

Je doet het niet

Als je je niet houdt aan deze verplichting dan kan je huurder wel eens de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Hij kan bovendien een schadevergoeding eisen. De rechtbank kan ook het bedrag van de door de huurder verschuldigde lasten beperken tot het bedrag meegedeeld vóór het sluiten van de huurovereenkomst.

En in publiciteit ?

De informatie in kwestie moet ook in de publiciteit staan die je rond het onroerend goed maakt. Doe je dat niet dan kan je een administratieve boete krijgen die tussen de 50 en 200 euro ligt. Deze wordt opgelegd door de  gemeente waar het verhuurde goed is gelegen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Deze 7 ingrepen geven je woning extra waarde

Verbouwen doe je vaak om extra wooncomfort te hebben, maar soms ook met de verkoop van je woning in het achterhoofd.

Verbouwen doe je vaak om extra wooncomfort te hebben, maar soms ook met de verkoop van je woning in het achterhoofd.

Er zijn verbouwingen die je later dubbel en dik kan terug verdienen. Wij geven je alvast 7 ingrepen mee die voor meerwaarde zorgen.

1. Nieuwe ramen en deuren

Nog geen dubbele beglazing? Dan is een investering in nieuwe ramen verstandig. Niet alleen krijgt je woning er een frissere look door, het heeft ook een positief effect op de energiefactuur en de akoestiek.

2. Neem je keuken en/of badkamer onder handen

De keuken en de badkamer, daar letten kopers op. Een aantal kleine verbouwingen kunnen al voor een stevige meerwaarde zorgen. Nieuwe meubels, een likje verf, een fancy kraan, … Het allerduurste materiaal is niet nodig en ga voor een tijdloze uitstraling. Smaken verschillen dus houd het liever neutraal.

3. Pak je gevel aan

Je gevel is het eerste wat potentiële kopers te zien krijgen. Je gevel zandstralen of laten schilderen kan voor een goede eerste indruk zorgen. Je gevel laten isoleren is ook een verstandige beslissing.

4. Duurzame ingrepen

De energie-eisen worden steeds strenger en als je woning daaraan voldoet dan is dat zeker en vast een pluspunt. Hoe energie-efficiënter je woning, hoe makkelijker je deze kan doorverkopen. Neem eerst en vooral de bouwschil onder handen.

5. Een extra badkamer

Zeker voor gezinnen met kinderen kan dit belangrijk zijn. Het hoeft helemaal geen grote badkamer te zijn.

6. Open ruimtes

Zit je met veel kleine ruimtes? Bekijk hoe je je woning kan opengooien en meer ruimte kan scheppen.

7. Zorg voor een piekfijne tuin

Heel wat mensen zijn verzot op een tuin en het is dan ook aan te raden je tuin en terras netjes op orde te hebben. De financiële meerwaarde is waarschijnlijk eerder beperkt, maar het vergemakkelijkt wel de verkoop.

Wie kiest de makelaar?

Je bent samen met enkele anderen eigenaar van een onroerend goed dat je wil verkopen via een makelaar. Wie mag in dat geval kiezen met welke vastgoedmakelaar in zee wordt gegaan?

Je bent samen met enkele anderen eigenaar van een onroerend goed dat je wil verkopen via een makelaar. Wie mag in dat geval kiezen met welke vastgoedmakelaar in zee wordt gegaan?

Tussen eigenaars van een onroerend goed ontstaat wel eens discussie over met welke vastgoedmakelaar in zee moet worden gegaan voor een verkoop. Wat zijn in dat geval de spelregels?

Samen beslissen

Het gaat niet op om alleen een beslissing te nemen en zonder het akkoord van je mede-eigenaars het onroerend goed alvast te koop te zetten bij een makelaar van jouw keuze. Je moet het integendeel onderling eens worden over met wie in zee wordt gegaan. Zelfs een meerderheid kan niet beslissen. Er is integendeel unanimiteit nodig.

Je bent het niet eens

Stelt één van je mede-eigenaars het onroerend goed tegen je zin in toch te koop via een makelaar, dan hoef je het daar niet bij te laten. Je kan een aangetekend schrijven sturen naar de makelaar in kwestie om te eisen dat die het goed ‘uit de verkoop’ neemt. Weet overigens dat de makelaar een fout begaat als hij een onroerend goed te koop stelt zonder het akkoord van alle mede-eigenaars te hebben.

Niet akkoord, en dan?

Als je het onderling niet eens geraakt over de aanstelling van een makelaar, dan kan het onroerend goed niet op die manier verkocht worden. De kans bestaat dan dat één van de mede-eigenaars uiteindelijk naar de rechtbank stapt om daar een notaris te laten aanstellen. Als er dan geen akkoord volgt bestaat de kans dat het onroerend goed uiteindelijk openbaar wordt verkocht.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Video: Een woning kopen? Deze kosten krijgt u op uw bord

Wat houden de extra kosten voor de aankoop van uw woning in? Hoeveel moet u dan precies lenen bij de bank?

Wat houden de extra kosten voor de aankoop van uw woning in? Hoeveel moet u dan precies lenen bij de bank? En waar moet u nog meer rekening mee houden? bpost bank legt alle antwoorden op tafel.

Voor alle duidelijkheid:

  • Eerst en vooral is er de vraagprijs van de verkoper
  • De registratierechten en notariskosten voor de aankoop van de woning hangen af van de regio en het kadastraal inkomen van de woning.
  • De notariële akte bevat de aktekosten voor de hypothecaire lening en het ereloon van de notaris.
  • Voor de inschrijving van de hypotheek moet u registratierechten rekenen.
  • De dossierkosten verschillen van bank tot bank, met een maximum van €800.
  • Bij bpost bank bent u niet verplicht een verzekering te nemen bovenop uw hypothecaire lening. Anders moet u deze kost er ook bijtellen.
  • Indien de bank van uw keuze geen hypothecair krediet geeft voor 100% van de waarde van het huis, of voor de kosten, moet u over meer eigen middelen beschikken.

Alles samen moet u bij de aankoop van een woning rekening houden met gemiddeld 16% extra kosten bovenop de vraagprijs van het vastgoed, afhankelijk van de regio.

 

Wenst u meer uitleg over bepaalde kosten? Wilt u een concreet bedrag laten berekenen om uw woondroom te realiseren? Bent u geïnteresseerd in een hypothecaire lening bij bpost bank? Maak een afspraak met uw financieel expert op bpostbank.be of bel 02 278 50 39

Deelt je echtgenoot mee in je huurinkomsten?

Je bent alleen eigenaar van een onroerend goed dat je verhuurt. Deelt je echtgenoot dan mee in de huurinkomsten daarvan? Of zijn die voor jou alleen?

Je bent alleen eigenaar van een onroerend goed dat je verhuurt. Deelt je echtgenoot dan mee in de huurinkomsten daarvan? Of zijn die voor jou alleen?

Stel : je kocht voor het huwelijk al een onroerend goed aan of je kreeg dat geschonken door je ouders. Of je bent gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en kocht alleen een appartement aan met het oog op de verhuur ervan? Voor wie zijn dan de huurinkomsten?

Wettelijk stelsel

Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan zijn de huurinkomsten voor de huwgemeenschap. Dat betekent meteen dat je echtgenoot er in meedeelt. Dit ‘delen’ houdt echter op voor de inkomsten die worden verworven vanaf het moment dat je uiteengaat en meer bepaald van zodra je een echtscheidingsprocedure start.

Scheiding van goederen

Bij een stelsel van scheiding van goederen ligt dat anders. Daar zijn de huurinkomsten die je verwerft uit een eigen onroerend goed wel eigen. Hou er wel rekening mee dat je zal moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk. Dat betekent dan ook dat je bv. de huurinkomsten die je gebruikte om het uitgavenpatroon van het gezin te financieren niet (zelfs niet deels) zal kunnen terugvorderen van je ex.

Alimentatie

Bij het bepalen van een eventuele onderhoudsuitkering die je verschuldigd bent voor je ex-partner en/of voor je kinderen kan de rechtbank overigens al eveneens rekening houden met de huurinkomsten die je verwerft, ongeacht onder welk huwelijksstelsel je getrouwd was. Op die manier deelt je (ex-)echtgenoot daar dus mogelijks onrechtstreeks weer voor een stukje in mee.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)