Mag een mede-eigenaar die ook syndicus is mee stemmen?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Een syndicus hoeft niet noodzakelijk een professioneel te zijn. Ook een mede-eigenaar binnen het gebouw waarin je eigenaar bent kan als syndicus worden aangesteld. Andere personen (zoals bv. een huurder) kunnen dat integendeel niet.

Opletten geblazen

Denk alleszins goed na vooraleer je je zelf kandidaat stelt om syndicus te zijn binnen het gebouw. De appartementswet is allesbehalve eenvoudig en legt strikte taken op aan een syndicus. Bovendien riskeer je aansprakelijk te worden gesteld als je je taken niet naar behoren vervult.

Meestemmen kan

Een syndicus die tegelijk ook mede-eigenaar is mag  wel degelijk (voor zijn aandeel in de gemene delen van het gebouw) meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat hij integendeel niet mag is via volmacht te stemmen voor een andere mede-eigenaar binnen het gebouw. Doet de syndicus dat laatste toch, dan kunnen de beslissingen die op die manier worden genomen aangevochten worden.

Er zijn uitzonderingen

De mede-eigenaar die ook syndicus is kan integendeel niet meestemmen over zaken die zijn opdracht aanbelangen. Zo kan hij bv. niet meestemmen over het al dan niet aangaan van een nieuw contract met de syndicus, over een eventuele kwijting over zijn beheer en diens meer.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Peut-on voter quand on est à la fois copropriétaire et syndic ?

Dans l’immeuble où vous possédez un appartement, il y a un copropriétaire qui est en même temps syndic. A-t-il le droit de voter lors de l’assemblée générale des copropriétaires ?

Dans l’immeuble où vous possédez un appartement, il y a un copropriétaire qui est en même temps syndic. A-t-il le droit de voter lors de l’assemblée générale des copropriétaires ?

Il ne faut pas nécessairement être un professionnel pour exercer la fonction de syndic. Par ailleurs, un copropriétaire dans votre immeuble peut parfaitement être désigné comme syndic. Mais ce n’est pas possible pour tout le monde (un locataire par ex.).

Soyez vigilant

Dans tous les cas, réfléchissez bien avant de proposer vos services pour la fonction de syndic d’immeuble. La loi sur les appartements est loin d’être simple et impose des tâches très précises à un syndic. Vous risquez également d’être tenu responsable si vous ne remplissez pas correctement vos fonctions.

Autorisé à voter

Le syndic qui est en même temps copropriétaire peut parfaitement voter (à hauteur de sa quote-part dans les parties communes de l’immeuble) lors de l’assemblée générale des copropriétaires. Mais il n’a pas le droit de voter par procuration pour un autre copropriétaire au sein de l’immeuble. Si le syndic le fait malgré tout, les décisions prises de la sorte peuvent être contestées.

Exceptions

Par contre, le copropriétaire qui est également syndic n’a pas le droit de voter sur les questions qui concernent directement sa mission. Par exemple, il ne peut pas voter sur les décisions à prendre concernant les contrats avec le syndic, sur une éventuelle décharge de sa gestion, etc.

 

Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

Kan je een huis kopen ‘kosten in’?

Als je een huis of appartement koopt betaal je als koper de kosten. Zo zal je de verkoop- of registratierechten moeten betalen, de kosten van een notaris, de BTW enz. Maar kan je andere afspraken maken? En waarop moet je dan letten?

Als je een huis of appartement koopt betaal je als koper de kosten. Zo zal je de verkoop- of registratierechten moeten betalen, de kosten van een notaris, de BTW enz. Maar kan je andere afspraken maken? En waarop moet je dan letten?

Als koper van een onroerend goed moet je er rekening mee houden dat je er financieel met het betalen van de eigenlijke koopprijs nog niet bent. Je moet dus een extra budget hebben om de bijkomende kosten te betalen.

Andere afspraken kunnen

Hoewel je als koper in de regel deze bijkomende kosten moet betalen, kan je met de verkoper andere afspraken maken. Je kan perfect overeenkomen dat hij uiteindelijk instaat voor deze bijkomende kosten. Op die manier heb je meteen een goed beeld van wat de aankoop je in het totaal zal kosten. Evident moet de verkoper daar dan wel mee akkoord gaan wat maar zelden het geval is.

Neem een berekening op

Ga je op die manier tewerk, zorg er dan voor dat in de aankoopakte duidelijk blijkt wat de eigenlijke aankoopprijs is en hoeveel kosten erbij komen die de verkoper draagt. Doe je dat niet, dan bestaat namelijk de kans dat de verkoper achteraf zegt dat de aankoopprijs onvoldoende bepaald was in het contract. Een verkoper die alsnog onder het contract onderuit wil zou zo’n argument wel eens kunnen hanteren.

Geen geldige overeenkomst

Er bestaat al rechtspraak die zo’n argumenten ook aanvaard. Is dat het geval dan kan men zeggen dat er geen geldige koop-verkoopovereenkomst tot stand kwam. Je zal dan alsnog op zoek moeten gaan naar een andere onroerend goed of opnieuw moeten onderhandelen met de verkoper.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Hoe gedetailleerd moet een plaatsbeschrijving zijn?

Bij het begin van een huurovereenkomst stellen een huurder en verhuurder een plaatsbeschrijving op. Maar hoe gedetailleerd moet die zijn? En kan je ze zelf opstellen?

Bij het begin van een huurovereenkomst stellen een huurder en verhuurder een plaatsbeschrijving op. Maar hoe gedetailleerd moet die zijn? En kan je ze zelf opstellen?

De wet zegt dat een plaatsbeschrijving ‘omstandig’ moet zijn. Het volstaat dus zeker niet om gewoon te zeggen dat het onroerend goed in perfecte staat was op het moment van het begin van de huur.

Detail nodig

De plaatsbeschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn. Is dat niet het geval dan kan de plaatsbeschrijving later niet gebruikt worden om het bewijs van eventuele huurschade te leveren. De plaatsbeschrijving zal dan niet geldig zijn. Dat is vooral een probleem voor de verhuurder. Hij zal nu eenmaal moeten aantonen dat er sprake is van huurschade.

Een rechter verduidelijkt

In een recent vonnis van de vrederechter te Westerlo wordt aangegeven hoever je in detail moet gaan. Meer bepaald moet de plaatsbeschrijving een gedetailleerde beschrijving bevatten van alle onderdelen van de gehuurde woning inclusief de aard van de gebruikte materialen en vooral de staat waarin deze zich bevinden. Je kan deze beschrijving aanvullen met een reeks foto’s die de toestand van de woning aantonen.

Zelf doen?

De wet verplicht je niet om voor de opmaak van een plaatsbeschrijving professionele hulp in te schakelen. Je kan ze strikt gezien zelf opmaken. Dat is echter niet altijd een goed idee. De kans is reëel dat je dan een plaatsbeschrijving opmaakt die onvoldoende omstandig is en die later ongeldig wordt verklaard. Je denkt er dan ook maar beter twee keer over na om toch een professioneel in te schakelen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wie betaalt de kosten van een tweede algemene vergadering?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering  niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Een algemene vergadering van mede-eigenaars organiseren is niet altijd gratis. Zo zijn er eventueel de kosten van de huur van een zaaltje waarin de vergadering doorgaat, de eventuele consumpties, de kosten van de aangetekende brieven voor de oproeping, eventuele  syndicuskosten en diens meer.

Wie betaalt?

De kosten van de organisatie van de algemene vergadering worden betaald door de mede-eigenaars binnen het gebouw. De kosten worden daarbij in de regel verdeeld naargelang het aantal aandelen dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen.

En bij een tweede vergadering?

Ook daar geldt dezelfde regel. Ook de kosten daarvan worden gedeeld tussen alle mede-eigenaars binnen het gebouw. Het is dus niet mogelijk om deze kosten enkel ten laste te leggen van de mede-eigenaars die op de eerste vergadering niet aanwezig waren (of geen volmacht gaven aan anderen voor deze vergadering).

Anders beslissen?

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars kan ook niet beslist worden om in de toekomst (als sanctie) de kosten van de tweede vergadering toch ten laste te leggen van de afwezigen op de eerste vergadering. Het toch doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen zou nu eenmaal het recht miskennen van mede-eigenaars om niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Bovendien zou het doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen geen rekening houden met eventuele specifieke omstandigheden die bepaalde mede-eigenaars verhinderden om op de vergadering aanwezig te zijn.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Qui paie les frais d’une deuxième assemblée générale des copropriétaires?

L’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires comporte certains coûts. Qui doit payer les frais de la deuxième réunion si la première réunion n’a pu avoir lieu en raison d’une participation insuffisante?

L’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires comporte certains coûts. Qui doit payer les frais de la deuxième réunion si la première réunion n’a pu avoir lieu en raison d’une participation insuffisante?

L’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires n’est pas toujours gratuite. Par exemple, il y a les frais de location d’une pièce dans laquelle la réunion se tient, les consommations, les frais de lettres recommandées pour la convocation, les frais de syndic…

Qui paye?

Les coûts de l’organisation de l’assemblée générale sont payés par les copropriétaires du bâtiment. En règle générale, les coûts sont répartis en fonction de « l’intérêt » que chaque copropriétaire a dans les parties communes.

Et à une deuxième réunion?

La même règle s’applique également ici. Les coûts sont partagés entre tous les copropriétaires du bâtiment. Il n’est donc pas possible de facturer ces frais uniquement aux copropriétaires qui n’étaient pas présents lors de la première réunion (ou qui n’ont pas donné de procuration à d’autres pour cette réunion).

Et si vous décidez autrement?

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires, il n’est pas non plus possible de décider à l’avenir (en tant que sanction) d’imputer les frais de la deuxième réunion aux absents de la première réunion. Imputer ces coûts aux absents reviendrait à simplement ignorer le droit des copropriétaires à ne pas assister à l’assemblée générale.

De plus, imputer ces coûts aux absents ne tiendrait compte d’aucune circonstance particulière empêchant certains copropriétaires d’assister à la réunion.

 

Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

Welke type grasmaaier voor jouw tuin?

Het is lente, de zon schijnt volop en hierdoor groeit je grasperk misschien iets sneller dan gewenst. Heeft je grasmachine het na de lange winter begeven? Of ben je gewoon aan een nieuwe maaier toe? Immovlan.be helpt je kiezen!

Het is lente, de zon schijnt volop en hierdoor groeit je grasperk misschien iets sneller dan gewenst. Heeft je grasmachine het na de lange winter begeven? Of ben je gewoon aan een nieuwe maaier toe? Immovlan.be helpt je kiezen!

Credits : http://angohome.co

Er bestaan tegenwoordig tal van verschillende soorten grasmaaiers dus voor elk type tuin is er wel wat wils. Weet in ieder geval dat je niet enkel de oppervlakte van je grasveld in rekening moet houden…

Manuele grasmaaier – vanaf € 50  – Tuinoppervlakte <200 m²

Het instapmodel dat makkelijk in onderhoud is en geen enkele vorm van energie vereist, buiten de jouwe dan. Ecologisch, dat zeker, maar natuurlijk ook stil én goedkoop. Dit type grasmaaier is weliswaar niet aan aan te raden voor tuinen met hoogteverschillen en die groter zijn dan 200 m². Sportief zijn, is een must en wie niet regelmatig maait, zal al gauw voor een schier onmogelijke taak komen te staan.

Voordelen : Prijs, onderhoud, stil, ecologisch

Nadelen : Vereist regelmatig maaien, niet voor grote en/of onregelmatige tuinen

Credits : https://lajoliemaison.fr/

Elektrische grasmaaier met draad – vanaf € 100 – Tuinoppervlakte 200 – 600 m²

Bij dit type grasmaaier hangt de autonomie enkel af van hoe lang je draad is. En wie er al mee gewerkt heeft, weet dat die draad serieus op de zenuwen kan werken en bij onoplettendheid snel meegemaaid wordt… Vooral geschikt voor relatief kleine tuinen. Onderhoud is er bijna niet aan en een elektrische grasmaaier is best stil.

Voordelen : Prijs, onderhoud, stil, licht

Nadelen : Kabel kan zeer lastig zijn, Modellen kunnen duur uitvallen

Bosch

Elektrische grasmaaier met batterij – vanaf € 90 – Tuinoppervlakte 200 – 500 m²

Algemeen gezien, zijn de voor- en nadelen van een elektrische grasmaaier met of zonder batterij min of meer gelijk. Met dat grote verschil natuurlijk dat een batterij kan leeglopen (en je weer moet wachten tot deze is opgeladen) maar dat je dan ook niet meer met die lastige draad zit opgescheept. De oplossing? Meer batterijen kopen…

Voordelen : Onderhoud, stilte, geen lastige kabel

Nadelen : Prijzen kunnen oplopen, reikwijdte moet geobserveerd worden, zwaarder dan een elektrische grasmaaier met draad

Bosch

Grasmaaier met verbrandingsmotor – vanf € 180 – Tuinoppervlakte >500 m²

De klassieke grasmaaier die lawaai maakt en de lucht vervuilt (weinig, dat geven we toe) maar ook 20 jaar meegaat als je er zorgt voor draagt. Dit type moet ook jaarlijks onderhouden worden (olie, bougie, filters…). Hij rijdt natuurlijk wel gewoon zolang er benzine in de tank zit. Het verbruik is over het algemeen trouwens omgekeerd evenredig met het geluid dat wordt voortgebracht: belachelijk laag dus.

Voordelen : betrouwbaar, autonomie, vermogen

Nadelen : Luid, vergt onderhoud, luchtvervuilend, zwaar

Credits : http://angohome.co

Robotmaaier – vanaf € 500 – Tuinoppervlakte tot 20 are

De graasmaaier voor zij die geen zin of tijd hebben! Hij doet alles voor je, alleen, en je hoeft dus niet eens in de buurt te zijn. De robotmaaier maakt gebruik van een techniek die mulshing wordt genoemd: er is geen opvangbak nodig, je gazon wordt natuurlijk bemest door het versnipperde gras en in de zomer zal het gras minder snel uitdrogen. Bovendien opereert een robotmaaier fluisterstil. De nadelen? Je moet je tuin ‘uittekenen’ (eenmalig, buiten als je achteraf zaken verandert) en robotmaaiers zijn geliefd bij dieven…

Voordelen : Werkt autonoom, stil, ecologisch

Nadelen : Prijs, risico op diefstal, oppassen met lastige stukken tuin of zaken die erin rondslingeren

Credits : https://www.gardena.com/

Zitmaaier – vanaf € 1.500 – Tuinoppervlakte >10 are

Hier zitten we bijna in de wereld van (kleine) tractoren. De zitmaaier is in de eerste plaats geschikt voor grote tuinen, om snel en in alle comfort te maaien. Manoeuvreren is soms lastig met een zitmaaier, maar om grote grasperken te onthoofden, is dit type zeer geschikt. De nadelen liggen voor de hand: een zitmaaier is groot, duur, verbruikt veel…

Voordelen : Comfortabel, ideaal voor grote terreinen (vermogen en snelheid)

Nadelen : Prijs, afmetingen, niet altijd handig, onderhoud, luid, verbruik

Credits : http://www.canadiantire.ca

Gebouwen mogen amper nog energie verbruiken tegen 2050

Ga je bouwen, verbouwen of sta je op het punt een woning te kopen? Dan kan het interessant zijn om de wetgeving in de gaten te houden. In de toekomst zullen we met zijn allen immers zuiniger moeten omspringen met energie, en daar houd je maar beter nu al rekening mee!

Ga je bouwen, verbouwen of sta je op het punt een woning te kopen? Dan kan het interessant zijn om de wetgeving in de gaten te houden. In de toekomst zullen we met zijn allen immers zuiniger moeten omspringen met energie, en daar houd je maar beter nu al rekening mee!

Nieuwe Europese wetgeving

Wist je dat vanaf 2021 nieuwe gebouwen nog amper energie mogen verbruiken voor verwarming, koeling en warm water. Dat is dus niet heel lang meer! Deze wetgeving werd echter recent nog verscherpt, tegen 2050 moeten ook bestaande gebouwen mee in deze beweging. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 95% teruggedrongen worden. Hier zullen ongetwijfeld kosten aan verbonden zijn en daar kun je bij de aankoop van een woning, maar beter al rekening mee houden. Al zullen premies het ergste financiële leed ongetwijfeld verzachten.

Per land een concretere uitwerking

De beslissing mag dan wel op Europees niveau genomen zijn, het is nu aan België om dit in een concreet routeplan te vertalen. Ongetwijfeld zullen energierenovaties verder gestimuleerd worden. Als consument kun je zo voordeliger renoveren, het is goed voor het milieu en het verhoogt de energie-efficiëntie. Er zijn dus alleen maar winnaars.

Per 10 parkeerplaatsen, één elektrische laadpaal

Een andere belangrijke richtlijn? Gebouwen die voorzien zijn van parkeerplaatsen, zullen per 10 parkeerplaatsen over één elektrische laadpaal dienen te beschikken. Zo wordt er ook verder ingezet op elektrische voertuigen. Voor bedrijven dan 250 medewerkers tellen, is er alvast een uitzondering. Dat deze richtlijn voor een flinke boost in laadpalen zal zorgen, lijkt ons alvast evident. Enkel op deze manier kan de elektrische wagen op korte termijn doorbreken.

Top 7 materialen voor uw terras

Nu de lente er weer is, heeft u ongetwijfeld zin om uw gasten te verwelkomen op een terras dat deze naam waardig is. We stellen u diverse mogelijke materialen voor en sommen de voor- en nadelen van elk materiaal voor u op.

Nu de lente er weer is, heeft u ongetwijfeld zin om uw gasten te verwelkomen op een terras dat deze naam waardig is. We stellen u diverse mogelijke materialen voor en sommen de voor- en nadelen van elk materiaal voor u op.

Stenen

Er bestaan verschillende soorten, die allemaal een oneindige hoeveelheid formaten, kleuren, vormen, etc. bieden. Ze kunnen een retro-tintje of zelfs een authentieke look aan uw terras geven.  Ze zijn net zo gemakkelijk te verkrijgen als te plaatsen. Daarentegen vindt onkruid snel een weg tussen deze stenen!

http://rouen.lamaisondestravaux.com/

Hout

Hierin is de keuze nog groter! U kunt voor de klassieke planken kiezen, voor een roostervloer of voor vlonders! De warmte van dit materiaal wordt erg gewaardeerd, maar het onderhoud (voornamelijk de behandeling van het hout) kan u van de aanschaf weerhouden. En de prijs van de hoogwaardigste houtsoorten maakt u draaierig…. Vooral teak en bamboe zijn aan de prijs rond deze tijd…

https://woodconception.com/

Houtcomposiet

Als u van hout houdt maar de prijs en het onderhoud ervan u afschrikken, is er een oplossing die iets minder hoogwaardig is, maar wel efficiënter en over het algemeen niet gemaakt van hout van bedreigde bossen: composiethout, een mix tussen hout en PVC. Minder duur dan exotisch hout (maar nog altijd kostbaar) en vooral veel gemakkelijker in het onderhoud.

http://www.fiberdeck.fr/

Natuursteen

Nog een van de grote trends van de afgelopen jaren. Het steen is duurder of goedkoper, en meer of minder bestendig op de lange termijn naargelang de herkomst (België of Azië). De prijs kan een obstakel zijn, zelfs als een terras van kwaliteitshout nog duurder zal zijn!

http://www.cotecourcotejardin.be/

Gres

Hier hebben we een elegant materiaal die uw woning lijkt te verlengen. Dit kan voor sommigen, die afhankelijk van de seizoenen liever een ‘levendiger’ materiaal gebruiken, als een nadeel worden gezien. Inderdaad, gres is zo bestendig dat het geen haar verandert gedurende de seizoenen! Maar wat het onderhoud betreft: u vindt gemakkelijk een materiaal dat simpeler te onderhouden is…

http://www.paysagesconseil.fr/

Beton

Dit is uiteraard het meest duurzame materiaal. U kunt het in alle mogelijke vormen en kleuren verkrijgen, wat een plus is voor personalisatie. Een gladde betonnen vloer is trouwens steeds meer een trend! Let wel op: de dosering van het beton tijdens het plaatsen vergt een uiterste precisie! En met de tijd kunnen er scheuren ontstaan…

https://www.pinterest.fr/

Klinkers

Klinkers gaan lang mee en zijn beschikbaar in een groot aantal kleuren. Vandaag de dag worden ze een beetje overschaduwd door meer exotische materialen zoals bovenstaande. Ze zijn relatief gemakkelijk te plaatsen en vrij betaalbaar, en vragen maar een beetje geduld als u woekerend onkruid heeft!

http://entrepreneursterassementsparkingterasseprovincedubrabantwallon.be/

Veranda kiezen: hier moet je rekening mee houden

Het licht, de flexibiliteit en de lage kosten: dit zijn goede argumenten voor een veranda. Doordat de veranda een warme uitbreiding en bij uitstek betaalbaar is, verleidt het al een dertigtal jaren vele huishoudens. Maar kies uw model zorgvuldig om te voorkomen dat u uw huis in de winter in een vriezer verandert en in de zomer in een sauna!

Het licht, de flexibiliteit en de lage kosten: dit zijn goede argumenten voor een veranda. Doordat de veranda een warme uitbreiding en bij uitstek betaalbaar is, verleidt het al een dertigtal jaren vele huishoudens. Maar kies uw model zorgvuldig om te voorkomen dat u uw huis in de winter in een vriezer verandert en in de zomer in een sauna!

Zoals altijd moet u aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn wantrouwen. Door haastige bouw of goedkoop materiaal, en door provisorisch aan een huis vastgemaakt te zijn, kan een veranda een hoop schade aanrichten, voornamelijk op het vlak van temperatuur.

De ligging

Een veranda die volledig op het zuiden ligt, transformeert een huis al snel in een ondraaglijke oven tijdens het mooie seizoen. Temperaturen van meer dan 40 graden zijn eerder regel dan uitzondering tijdens mooie dagen! Aan de andere kant verwarmt de winterzon uw huis snel zonder dat er een bijdrage van energie (verwarming) nodig is. U begrijpt het wel: andersom heeft een veranda gelegen op het noorden als grootste nadeel dat het huis in een iglo wordt getransformeerd in de winter!

Welk dak?

Denk goed na over de nodige isolatie in combinatie met de ligging en dan vooral over het dak. Het meest gebruikte materiaal hiervoor is behandeld polycarbonaat. Dit materiaal filtert het grootste gedeelte van de zonnestralen, maar laat desondanks al het licht uw kamer overstromen. Het is een gemakkelijke keuze, en is licht en goedkoop, maar er is niets minder isolerend (in vergelijking met een klassieke dakbedekking) en het moet gecombineerd worden met gordijnen aan de binnenkant of een doek aan de buitenkant om de zomers draaglijker te maken. Dit gezegd hebbende, weet dat een roldoek voor de buitenkant van goede kwaliteit al snel meer dan € 6.000 kan kosten!

Er bestaan heel veel andere oplossingen, zoals een dubbele vitrage (of zelfs een drie- of vierdubbele) met of zonder mat, zelfklevend folie en harde daken (dakpannen). Deze laatste oplossing is de meest isolerende, maar maakt de kamer wel veel donkerder. Bedenk ook dat dakpannen een stevigere dakstructuur nodig hebben om het aanzienlijke gewicht te kunnen dragen.

Houten veranda

Waarschijnlijk de meest esthetische keuze: een veranda van hoogwaardig hout drukt absoluut een stempel op de hele woning, wat de stijl ook is. Dit is daarentegen niet de meest goedkope keus: kwaliteitshout laat de som op de factuur snel stijgen! Als het gaat om isolatie, krijgt hout geweldige cijfers. Maar het grootste minpunt van dit soort veranda is het onderhoud! Als u niet wilt dat uw veranda met de tijd beschadigd raakt, moet u het ijverig onderhouden door elke twee of drie jaar te beitsen of te verven. In die staat zal de veranda langer meegaan.

Veranda van PVC

PVC heeft eigenschappen die bijna tegenovergesteld zijn aan die van hout! De stijl kan dubieus lijken, de isolatiekwaliteiten zijn gemiddeld en PVC veroudert niet met de tijd, maar vraagt aan de andere kant heel weinig onderhoud; het is een kwestie van water en schoonmaakmiddel gebruiken en klaar! Dan rest er niets minder dan het grootste voordeel van PVC: de lage prijs!

Veranda van aluminium

Veranda’s van aluminium zijn er in alle prijscategorieën! De startmodellen van het aanbod kunnen goedkoop lijken, terwijl een kwaliteitsmodel dat goed isoleert gemakkelijk een fortuin kan kosten. Probeer dus geen misrekening te maken! Aluminium is licht en gaat lang mee, en is daarom een zeer duur (net als in de luxe auto-industrie), zelfs als de natuurlijke kwaliteiten wat betreft isolatie middelmatig zijn. Houd er tenslotte rekening mee dat het onderhoud beperkt is omdat aluminium, in tegenstelling tot staal, niet roest.