Vijf zaken die je moet weten over het geven van een recht van bewoning

Een eigenaar van een onroerend goed wil wel eens een recht van bewoning toekennen aan de partner waar hij feitelijk mee samenleeft. Maar wat houdt dat precies in en wat moet je daar van weten?

Een eigenaar van een onroerend goed wil wel eens een recht van bewoning toekennen aan de partner waar hij feitelijk mee samenleeft. Maar wat houdt dat precies in en wat moet je daar van weten?

De meeste mensen hebben wel al gehoord van een recht op vruchtgebruik. Het recht van bewoning is integendeel over het algemeen minder bekend. Maar wat is dat juist?

Wat is het?

Een recht van bewoning geeft aan diegene die dat krijgt het recht om het onroerend goed waar het recht op slaat te bewonen. Hij mag dat doen samen met zijn of haar gezin. Voor dit bewoningsrecht moet ook geen vergoeding worden betaald, tenzij dit anders wordt overeengekomen.  Het recht van bewoning gaat daarbij wel minder ver dan een vruchtgebruik. Zo mag wie een bewoningsrecht krijgt dat pand niet zomaar verhuren en er de huurinkomsten van opstrijken. Het bewoningsrecht is ook persoonlijk wat betekent dat het niet mag worden verkocht of worden overgedragen aan iemand anders.

Het bewoningsrecht is bv. een geschikt instrument om een samenwoner die eigenaar is van een onroerend goed toe te laten zijn partner verder in dat goed te laten wonen nadat hij zelf is overleden. Het kan bv. ook nuttig zijn in het geval ouders hun onroerend goed willen overdragen aan hun kinderen maar zij nog tot hun overlijden willen blijven wonen in het pand.

Hoe lang duurt het?

Diegene die het bewoningsrecht geeft kan vrij beslissen voor hoelang het bewoningsrecht wordt toegekend. Dit kan gegeven worden voor zolang diegene die het recht krijgt leeft of voor een kortere periode. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dit maximaal voor vijf of tien jaar of nog voor een andere termijn toe te kennen.

Wat zijn de rechten en plichten?

Bij het begin van het recht van bewoning moet er in principe een staat van het onroerend goed worden opgesteld. Bovendien kan worden geëist dat de titularis van het recht een vorm van zekerheid geeft. Diegene die het bewoningsrecht krijgt moet het onroerend goed effectief bewonen en het onderhouden als een goed huisvader.

De titularis van het recht van bewoning staat in voor dezelfde uitgaven als degene die de vruchtgebruiker moet dragen. Zo moet hij de kosten wegens onderhoud en slijtage betalen, alsook de kosten van verwarming, elektriciteit en water. De eigenaar staat op zijn beurt in voor de grote herstellingen aan het onroerend goed.

Bij het einde van het bewoningsrecht moet de titularis van dat recht het onroerend goed teruggeven in dezelfde staat als waarin hij het ontving, rekening houdend met het normale gebruik en de slijtage. Diegene die het recht van bewoning had kan in principe geen vergoeding vorderen voor eventuele verbeteringswerken.

Hoe vestig  je het?

Je kan het recht van bewoning vooreerst via een overeenkomst toekennen. Omdat het recht van bewoning een zakelijk recht is moet deze overeenkomst wel worden opgemaakt bij een notaris. Daarnaast (en dat gebeurt veelal) kan het recht van bewoning ook via testament toegekend worden. De eigenaar van het onroerend goed kan dus een testament opmaken waarin hij aangeeft dat zijn samenwonende partner het recht krijgt om zijn eigendom na zijn overlijden (kosteloos) te blijven bewonen. Wil je zo’n testament opmaken dan doe je –om vergissingen in bewoordingen te vermijden- dat het beste ook via een notaris.

Weet overigens dat er naast een zakelijk bewoningsrecht ook een persoonlijk bewoningsrecht kan worden toegekend. Dat geeft de titularis ervan iets minder bescherming. De notaris kan je helpen om te kiezen voor de voor jou beste formule.

Kunnen de erfgenamen het in vraag stellen?

In principe kunnen de erfgenamen dit recht van bewoning niet zo maar in vraag stellen. Een uitzondering op die regel bestaat als de waarde van het bewoningsrecht een inbreuk zou maken op de reservataire rechten van bepaalde erfgenamen. Zo zal er rekening moeten worden gehouden met de rechten van de afstammelingen van diegene die het recht van bewoning toekent. Vanaf september 2018 bedraagt deze reserve ½ van de nalatenschap.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Mag je zelf de ramen van je appartement vervangen?

Je zou nieuwe ramen willen plaatsen in het appartement waarvan je eigenaar bent. Mag je zelf die beslissing nemen of heb je daarvoor de toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars nodig?

Je zou nieuwe ramen willen plaatsen in het appartement waarvan je eigenaar bent. Mag je zelf die beslissing nemen of heb je daarvoor de toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars nodig?

De ramen van je appartement zijn versleten of er staat nog enkel glas in. Je zou graag de ramen vervangen. Maar mag je dat zomaar zelf beslissen?

Gemene delen

Kijk in eerste instantie na of er in de statuten van het gebouw staat of de ramen privatieve dan wel gemene delen van het gebouw zijn. Gaat het om gemene delen dan kan jij niet beslissen om de ramen te vervangen. Die beslissing moet dan genomen worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze beslist over de werken met een 3/4e meerderheid van stemmen. Wil je een beslissing over de vervanging laten nemen, vraag dan aan de syndicus om dit punt op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Je kan meteen al enkele offertes opvragen om je mede-eigenaars met kennis van zaken te laten beslissen.

Privatief

Zijn de ramen privatief, dan kan je in principe zelf de beslissing nemen om ze te vervangen. Hou er wel rekening mee dat het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde voorschriften kan bevatten over de stijl en de harmonie van het gebouw. Is dat het geval dan kan het zijn dat je ook hier de toestemming moet vragen van de algemene vergadering om de ramen te vervangen.

Een weigering, en dan?

Als de algemene vergadering van mede-eigenaars niet akkoord gaat met de voorgenomen werken, dan kan je eventueel naar de vrederechter stappen. In die hypothese is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Welke informatie moet er bij een uitnodiging voor de algemene vergadering zitten?

Als eigenaar van een appartement word je uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Welke informatie moet de syndicus je bij die uitnodiging precies geven?

Als eigenaar van een appartement word je uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Welke informatie moet de syndicus je bij die uitnodiging precies geven?

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars worden heel wat belangrijke zaken besproken. Die vind je terug in de agenda van de vergadering die je toegestuurd wordt. Om je degelijk te kunnen voorbereiden heb je echter vaak allerhande informatie nodig. Waar kan je die vinden?

Agenda

De uitnodiging voor de algemene vergadering moet de agenda bevatten van wat er zal besproken worden. Zaken die daarbij niet op de agenda staan kunnen niet aan bod komen. Ook de rubriek varia kan niet worden gebruikt om daar zo maar van alles onder te schuiven.

Informatie bijvoegen?

In de wet staat dat de bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De syndicus kan (een kopie van) die documenten voegen als bijlage aan de uitnodiging of hij kan ze bijvoorbeeld op een website ter beschikking stellen dan wel je in de mogelijkheid stellen ze op zijn kantoor te komen inzien.

Het is niet voldoende die informatie pas op de algemene vergadering zelf te geven door bijvoorbeeld daar toelichting te geven over bepaalde werken die worden gepland aan de gemene delen.

Hij doet het niet

Als je deze informatie niet krijgt, kan je later de beslissing van de algemene vergadering aanvechten. Zorg er dan wel voor dat je tegenstemt op de algemene vergadering als je daar naartoe gaat. Je kan meteen vragen om in de notulen te zetten dat je meent dat een stemming niet kan omdat je de nodige informatie niet kreeg.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wel of geen steentapijt in je woning, dat is de vraag!

Ben je gezwicht voor de industriële look van steentapijt? Niet enkel winkels en kantoren worden tegenwoordig uitgerust met deze vloer, maar ook meer en meer woningen. Wil je een helder overzicht van de voor- en nadelen? Wij lijsten ze even op, zo kun je een weloverwogen keuze maken.

Ben je gezwicht voor de industriële look van steentapijt? Niet enkel winkels en kantoren worden tegenwoordig uitgerust met deze vloer, maar ook meer en meer woningen. Wil je een helder overzicht van de voor- en nadelen? Wij lijsten ze even op, zo kun je een weloverwogen keuze maken.

http://www.tillard-decoration.lu/

Wat is steentapijt?

Steentapijt bestaat uit duizenden kleine steentjes en een laag hars. De vloer is slechts enkele millimeters dik en volledig naadloos. Een steentapijt is geluidsisolerend, voelt warm aan omdat het snel de warmte van de omgeving kan overnemen en geeft een warme aanblik. Daar komt nog eens bij dat er verschillende decoratieve mogelijkheden zijn. Je hebt keuze uit verschillende kleuren of samenstellingen.

De voordelen van steentapijt

 • Het plaatsen van steentapijt gaat relatief snel. Na één dag is het al klaar en na een week kun je er meubels op plaatsen.
 • Deze vloer is verkrijgbaar in heel wat kleuren, keuze zat dus.
 • Het steentapijt is geschikt voor elke woonruimte. Enkel het gebruik in de badkamer wordt soms afgeraden. Vocht kan zich namelijk vasthechten in de poriën van het steentapijt.
 • Steentapijt voelt van nature uit al warm aan, maar laat zich ook uitstekend combineren met vloerverwarming.
 • Je kunt het steentapijt perfect waterdicht maken. Ongelukjes krijgen zo geen kans en je hoeft amper tijd te steken in onderhoud.
 • De kostprijs van steentapijt valt reuze mee, zeker bij grote oppervlaktes.

De nadelen van steentapijt

 • De ondergrond is best ruw, blote (kinder)voeten kunnen er last van hebben en ook sokken zullen er snel van gaan slijten.
 • Voorzie uitzetvoegen, anders heb je kans op barsten.
 • Na enkele jaren zijn verkleuringen mogelijk door de UV-stralen.
 • Het plaatsen van steentapijt is vakman, reken er dus maar de kost van een specialist bij.
 • Laat je geen waterdichte toplaag voorzien, dan vergt deze vloer wat meer onderhoud. Een jaarlijkse reinigingsbeurt met een waterzuiger en geregeld afnemen met een vochtige doek is aangewezen.

Mag je een tweede verblijf opzeggen voor eigen gebruik?

Je bent eigenaar van een appartement aan zee (of in een stad) dat je verhuurt in het kader van de woninghuurwet. Je zou dat appartement nu zelf als tweede verblijf willen gebruiken. Hoe kan je dan de huurovereenkomst opzeggen?

Je bent eigenaar van een appartement aan zee (of in een stad) dat je verhuurt in het kader van de woninghuurwet. Je zou dat appartement nu zelf als tweede verblijf willen gebruiken. Hoe kan je dan de huurovereenkomst opzeggen?

Als je een woninghuurovereenkomst afsloot voor negen jaar, kan je die als verhuurder meestal opzeggen voor eigen gebruik. Maar moet je er dan zelf in gaan wonen of mag je het pand ook gebruiken als tweede verblijf?

Betrekken, niet bewonen

Opdat je de huur zou kunnen opzeggen voor eigen gebruik schrijft de wet voor dat je als verhuurder nadien het pand moet gaan ‘betrekken’. Je moet het met andere woorden niet zelf gaan bewonen. Je moet er ook je domicilie niet nemen. Het volstaat dat je er je tweede verblijf in neemt.

Je zou de huur ook kunnen opzeggen voor eigen gebruik om bepaalde familieleden toe te laten daar hun tweede verblijf in te houden. In de opzegbrief moet de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken vermeld worden evenals de graad van verwantschap die hij heeft met de verhuurder.

Twee jaar

Hou er wel rekening mee dat je na het einde van de huur binnen een termijn van een jaar het pand zelf moet ‘betrekken’. Je moet dit vervolgens doen gedurende tenminste twee jaar.

Schadevergoeding?

De verhuurder is op basis van deze opzeggingsgrond geen enkele vergoeding verschuldigd aan de uitgezette huurder, behalve als één van de voormelde voorwaarden niet nageleefd werd.

 

Jan Roodhooft, advocaat (ww.ra-advocaten.be)

Als de huurder niet opdaagt voor de vrederechter

Het gebeurt wel eens dat een partij die voor de (vrede)rechter wordt gebracht daar ‘zijn of haar kat stuurt’. Maar wat kan je doen als dat jou overkomt? Betekent dat dan dat het proces niet kan doorgaan?

Het gebeurt wel eens dat een partij die voor de (vrede)rechter wordt gebracht daar ‘zijn of haar kat stuurt’. Maar wat kan je doen als dat jou overkomt? Betekent dat dan dat het proces niet kan doorgaan?

Een huurder betaalt de maandelijkse huur niet. Of er rijst een discussie omdat de verhuurder meent dat de huurder de huurwoning niet degelijk onderhoudt. De verhuurder brengt de zaak voor de vrederechter. Daar daagt de huurder niet op. Wat kan de verhuurder dan doen?

Verzoening

Roep je je huurder of verhuurder op in verzoening maar komt deze niet opdagen, dan kan je daar maar weinig tegen beginnen. De verzoeningspoging is in dat geval een maat voor niets. De vrederechter kan dan enkel vaststellen dat één van de partijen niet aanwezig is en … er dus geen verzoening kan worden bereikt. Je zal dus onverrichterzake naar huis moeten terugkeren… Je kan dan wel vervolgens een ‘echte’ procedure starten.

Echte procedure

Ben je integendeel een ‘echt procedure’ gestart voor de vrederechter dan liggen de zaken anders. De vrederechter zal dan -als de andere partij niet verschijnt- gewoon uitspraak doen. Meer bepaald zal deze een verstekvonnis uitspreken als je dat vraagt. Daarbij wordt jouw vordering zeer waarschijnlijk volledig ingewilligd.

Het is niet gedaan

Weet wel dat dit vonnis nog niet noodzakelijk definitief is. Diegene die niet verscheen zou namelijk onder bepaalde voorwaarden nog wel eens verzet of hoger beroep kunnen aantekenen tegen het verstekvonnis.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Zo vermijd je als koper op te draaien voor schade na het compromis

Als je een woning koopt verstrijken er enkele maanden tussen het compromis en de notariële akte. Maar wat als er zich in die periode schade voordoet aan het pand.

Als je een woning koopt verstrijken er enkele maanden tussen het compromis en de notariële akte. Maar wat als er zich in die periode schade voordoet aan het pand. Wie draait daar dan voor op?

Het gebeurt wel eens dat een onroerend goed beschadigd raakt tussen het compromis en de notariële akte. Dat kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat de verkoper bij zijn verhuis schade veroorzaakte, doordat gasten bij een feestje nog schade toebrachten, doordat door het koude weer leidingen bevroren enz.

Wie draait ervoor op?

In principe is het de verkoper die deze schade moet oplossen. Zolang de notariële akte nog niet getekend is staat de verkoper in voor schade die nog wordt toegebracht aan de woning ook al is dat door ‘externe’ omstandigheden.

Een kwestie van bewijs

In de verkoopovereenkomst staat allicht een clausule dat je de woning koopt in de staat waarin deze zich bevindt. Als je dan nadien de schade opmerkt wordt het bijzonder moeilijk de verkoper daarvoor aan te spreken. Je zou dan al moeten aantonen dat de schade er nog niet was bij het ondertekenen van de compromis. En daar durft het schoentje wel eens te wringen.

Hoe oplossen?

Je zou kunnen vragen aan de verkoper dat er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgesteld op het moment van het ondertekenen van het compromis. In het compromis kan je dan meteen een clausule zetten dat je vlak voor het verlijden van de notariële akte het recht krijgt om het gekochte pand nog te bezichtigen om na te gaan of er geen bijkomende schade in werd aangebracht en of het gekochte pand nog in dezelfde staat is als ten tijde van het compromis.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

7 regels om rekening mee te houden bij het plaatsen van je tuinhuis

De lente is de ideale periode om een tuinhuis te plaatsen. Wat extra (opberg)ruimte is nooit slecht. Wil je lang genieten van je tuinhuis, dan is een goede fundering noodzakelijk. Met onderstaande tips speel je op zeker.

De lente is de ideale periode om een tuinhuis te plaatsen. Wat extra (opberg)ruimte is nooit slecht. Wil je lang genieten van je tuinhuis, dan is een goede fundering noodzakelijk. Met onderstaande tips speel je op zeker.

1. Pas je fundering aan het gebruik aan

Ga je enkel wat tuinspullen in je tuinhuis opbergen of parkeer je er ook je zware grasmaaier? Afhankelijk daarvan volstaat een dunne fundering, of moet je voor een zwaardere fundering opteren.

2. Controleer de draagkracht van de grond

Laat de samenstelling van je grond controleren, zo weet je of deze over voldoende draagkracht beschikt. Afhankelijk van de draagkracht zul je de grond moeten stabiliseren om verzakkingen te voorkomen.

3. Begin er op tijd aan

Haast en spoed is zelden goed. Begin dus op tijd aan het bouwen van je tuinhuis en volg een logische planning. Water en elektriciteit dienen er te zijn voor je de betonplaat legt.

4. Beton mixen

Uiteraard kun je een betoncentrale inschakelen, maar beton mixen kun je perfect zelf. Vergelijk wel even de kosten en zorg dat als je zelf aan de slag gaat, het beton van goede kwaliteit is.

5. Vermijd opkomend vocht

Door het leggen van een plastic folie onder het beton, voorkom je dat opstijgend vocht een kans krijgt. Oppervlaktewater kun je dan weer afvoeren door een kleine helling te maken. Houd ook rekening met het water op het dak, dat moet ook ergens naartoe.

6. Uitgraven als een professional

Verwijder eerst alle gras. Afhankelijk van de dikte van je betonplaat zul je moeten graven. Een stevige betonplaat is toch al snel 15 cm dik, dus graven maar! Een extra tip? Graaf de randen net iets dieper uit voor meer stabiliteit.

7. Bekisten

Baken de ruimte af met houten planken die je horizontaal rechtop zet. Het beton stort je tot aan de bovenrand. Let er wel op dat de planken niet verschuiven tijdens het storten.

Kan je al een huis kopen als je nog aan het scheiden bent?

Je wil gaan scheiden van je echtgeno(o)t(e) of je bent al in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Kan je in dat geval al een nieuwe woning kopen? Of moet je wachten tot je echtscheiding definitief is?

Je wil gaan scheiden van je echtgeno(o)t(e) of je bent al in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Kan je in dat geval al een nieuwe woning kopen? Of moet je wachten tot je echtscheiding definitief is?

Mensen die aan het scheiden zijn willen wel eens vermijden dat ze moeten gaan huren. Zij kiezen er dan ook wel eens voor om al een ander pand te kopen. Los van de vraag naar de opportuniteit van zo’n beslissing (je kan zo ‘gedwongen worden’ om een minder gunstige regeling bij de echtscheiding te aanvaarden om financiële redenen) rijst de vraag of zo’n aankoop juridisch wel kan.

Scheiding van goederen

Alles hangt af van het huwelijkscontract waaronder je getrouwd bent. Ben je gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan kan je dadelijk een nieuw huis kopen. Je (bijna ex-) echtgenoot moet dan niet meetekenen voor die aankoop. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je voldoende geld hebt voor de aankoop (of dat je een lening kan krijgen).

Wettelijk stelsel

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten), dan ligt dit moeilijker. Als je dan nog niet effectief gescheiden bent, dan kan je het onroerend goed niet zomaar alleen aankopen. Je kan al evenmin alleen een lening aangaan. Je bijna ex zal dus nog moeten meetekenen. Er zal dan ook nog een voldoende communicatie tussen jou en je ex moeten zijn.

Wederbelegging

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en je hebt eigen gelden, dan kan je eventueel het onroerend goed aankopen met dat eigen geld. Dat moet dan wel voorzien worden in de notariële verkoopakte. Daar moet instaan dat er sprake is van een ‘wederbelegging met eigen gelden’. Ook dan moet je echtgeno(o)t(e) tussenkomen in de akte om de wederbelegging te bevestigen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Welke plantentrends moet ik volgen?

Een woning zonder planten is maar een saaie boel. Natuurlijk kun je voor een cactus, sanseveria of orchidee gaan, maar wist je dat er ook heuse trends in planten zijn?

Een woning zonder planten is maar een saaie boel. Natuurlijk kun je voor een cactus, sanseveria of orchidee gaan, maar wist je dat er ook heuse trends in planten zijn? Wij geven je alvast een aantal tips. Zo beschik jij over een prachtig, groene woning. Het is nog gezond ook!

Wil je helemaal mee zijn, dan ga je voor de jungle in de stad. Nadat deze trend al eerder horecazaken wist in de pakken, zwichten we er nu ook in onze eigen woningen voor. De alomtegenwoordige bananenplant speelt daar een belangrijke rol in. De grote bladeren van deze plant maken hem super populair.

Exotisch

Of het nu buiten warm of koud is, binnen leef je in de tropen. Naast de bananenplant, kun je ook tropische hangplanten voorzien en enkele fruitbomen. Al die exotiek vul je aan met een olijf- en/of citrusboompje en klaar is kees. Deze mix zorgt voor een exotische toets in je interieur. Laat het buiten maar pijpenstelen regenen!

Begonia’s zijn een hype

Volg je de plantentrends op Pinterest en Instagram al? Doen! Hier pik je de laatste nieuwe trends op. Je zal merken dat momenteel de Begonia hoog scoort in de hitlijsten. Zo zie je maar, alles komt terug, want deze plant was waarschijnlijk ook al een favoriet van je grootmoeder. Er zijn trouwens heel wat soorten Begiona’s, dus je kunt perfect variëren. Er zijn er zelfs met witte stippen en andere unieke exemplaren.

Planten in vaasjes

Decoratief en leuk? Planten in vaasjes. Gooi een zoete aardappel, avocadopit of een eikel in een vaasje met water en wie weet komt er na (een heel) tijdje wel blad aan. Veel voordeliger maken ze de planten niet. Je kunt zelfs de wortels zien groeien, hoogst origineel.

Vergeet jij je planten water te geven?

Vergeet je regelmatig de planten water te geven of ben je vaak uithuizig. Dan is een herbarium het overwegen waard. Droog je planten en/of bloemen en plaats ze in een glazen frame. Het resultaat is mooi, modern en volledig Pinterestproof. Over dat water geven hoef je je al helemaal geen zorgen te maken.