Mag je aannemer onderaannemers inschakelen?

Als je voor het bouwen of verbouwen van je huis een beroep doet op een aannemer, mag die het werk deels of volledig toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers van zijn keuze. Je kan die mogelijkheid contractueel uitsluiten.

 

Het principe.

Je aannemer mag één of meerdere onderaannemers inschakelen om de afgesproken werken bij jou uit te voeren. Hij moet wel de algemene leiding van de werken blijven doen. Het werk werd hem namelijk toevertrouwd omwille van het vertrouwen dat je in zijn firma hebt.

 

Je kan met je aannemer een andere afspraak maken. Je kan overeenkomen dat hij de werken persoonlijk moet uitvoeren en dat hij niet mag werken met onderaannemers. Zet dit dan wel op papier. Als je er als bouwheer belang bij hebt dat je aannemer de werken persoonlijk doet en niet werkt met een onderaannemer kan je dat ook vragen.

 

Wie is aansprakelijk?

Je eigenlijke aannemer blijft tegenover jou aansprakelijk voor de goede uitvoering van de werken. Als er iets misgaat moet je hem daarvoor aansprakelijk stellen ook al lag de verantwoordelijkheid voor de fout eigenlijk bij de onderaannemer. Je hebt nu eenmaal alleen een overeenkomst met de aannemer. Met de onderaannemer heb je geen rechtstreeks contract.

 

Als je je aannemer aansprakelijk stelt en die meent dat het de fout is van de onderaannemer, moet de aannemer op zijn beurt de onderaannemer aansprakelijk stellen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Nooit meer zoeken naar je sleutels!

Beu om altijd naar jouw sleutels te moeten zoeken? Epicenter komt met een oplossing!

Beu om altijd naar jouw sleutels te moeten zoeken? Epicenter komt met een oplossing!

Het Zweeds bedrijf Epicenter plantte een chip in de hand van zijn werknemers. Makkelijk de deur openen en weer sluiten.

De chip functioneert niet alleen als sleutel. De werknemers gebruiken de chip ook als visitekaartje. Hun gegevens staan op de chip en is scanbaar voor een smartphone.

Heb je een bedenktijd als je een veranda bestelt?

Als je een veranda bestelt kan je je meestal niet meer bedenken. Een uitzondering geldt als er sprake is van een bestelling op een beurs of bij je thuis.

 

 

Je bestelt een veranda. Enkele dagen later heb je spijt van je beslissing en wil je liever onder het contract onderuit. De verkoper wil dat alleen maar doen als je een aanzienlijke schadevergoeding aan hem betaalt. Wat zijn je rechten?

 

Getekend is getekend

Als je een bestelling plaatst is die in principe definitief. Zelfs als je later spijt krijgt kan je je niet meer zomaar bedenken. Wil je dat toch doen dan kan de verkoper een schadevergoeding van je vragen. Wat je wel kan trachten te doen is te onderhandelen over de hoogte van deze vergoeding.

 

Twijfel je nog, teken dan het contract niet. Moet je nog een financiering vragen, ga dan de overeenkomst aan onder de opschortende voorwaarde dat je een lening krijgt.

 

Tenzij bij een verkoop op afstand

Bestel je een veranda buiten de verkoopruimte van de verandabouwer, dan heb je wel een bedenktijd. Op het contract moet dat recht ook vermeld worden. Dit is bv. het geval als je een veranda bestelt op een beurs of bij je thuis (zonder dat je de verkoper voorafgaandelijk bij je thuis hebt uitgenodigd). Je beschikt dan over een bedenktijd van 14 dagen. Het volstaat dat je binnen die termijn aan de verkoper laat weten dat je je bedacht. Doe dat via een aangetekende brief. Je moet geen reden opgeven en bent ook geen schadevergoeding verschuldigd. Let er wel op dat op het contract duidelijk de plaats wordt aangegeven waar je het contract tekende.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Je huurder laat je aannemer niet binnen: dit zijn je rechten

Als er dringende herstellingen nodig zijn aan de woning of het appartement dat je verhuurt, moet je huurder ze toelaten. Spreek met hem af wanneer je aannemer langskomt. Is je huurder niet thuis dan mag je niet zo maar binnengaan.

 

 

Als verhuurder heb je het recht om dringende herstellingen te (laten) doen aan je woning of appartement in de loop van de huurovereenkomst. Je huurder mag dat niet weigeren. Hij kan daarvoor in principe ook geen vermindering van de huurprijs vragen.

 

Maak een afspraak

Spreek met je huurder een dag en uur af waarop jij of je aannemer kunnen langskomen. Je kan die afspraak met een SMS of mail over en weer bevestigen. Je kan ook aan je aannemer vragen om zelf met je huurder contact op te nemen en een afspraak te maken.

 

Hij is toch niet thuis

Is je huurder op de dag van de afspraak toch niet thuis, dan mag jij of je aannemer niet zomaar binnengaan. Je mag je sleutel van het huis of appartement dus niet gebruiken om de deur te openen. Doe je dat toch dan bega je een strafrechtelijke inbreuk. Je komt dan ook tekort aan je verhuurdersverplichtingen. Je kan met je huurder wel afspreken dat je met je sleutel de aannemer mag binnenlaten. Laat dit akkoord via e-mail of sms bevestigen door je huurder om discussies achteraf te vermijden.

 

Niet thuis, wat nu?

Is je huurder niet thuis op het moment van de afspraak, stuur hem dan een aangetekende brief. Laat weten dat er niemand thuis was ondanks de afspraak, geef een nieuwe datum op en vraag hem dan zeker aanwezig te zijn. Je kan hem daarbij tevens aansprakelijk stellen voor alle schade die je door zijn afwezigheid leed en lijdt. Helpt ook dat niet, dan moet je wellicht uiteindelijk naar de vrederechter stappen.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Je huurder in collectieve schuldenregeling?

Als je huurder zijn huur niet correct betaalt en in collectieve schuldenregeling gaat, riskeer je je geld deels kwijt te zijn. Doe een aangifte van schuldvordering.

 

 

Als je huurder in collectieve schuldregeling gaat, betekent dat dat hij in niet te beste financiële papieren zit en dat hij zijn schulden niet meer kan betalen. Er wordt dan door de rechtbank een schuldbemiddelaar aangesteld.

De verdere huur

Voor de huur van de volgende maanden is dat meestal geen probleem. Zolang je huurder in een collectieve schuldenregeling blijft, zal de schuldbemiddelaar de huur namelijk voorrang geven op de meeste andere schulden. Het wordt natuurlijk iets anders als de schuldbemiddeling herroepen wordt. In dat geval komt de bemiddelaar niet meer tussen en wordt het risico op niet-betaling alleen maar groter.

De achterstallen

De kans dat je de al opgebouwde huurachterstallen nog kan recupereren wordt heel wat kleiner. Doe hiervoor een aangifte van schuldvordering. Je moet dit in principe doen binnen de maand via een aangetekende brief bij de schuldbemiddelaar. Mogelijks recupereer je vervolgens een deel van de achterstallen in het kader van de afbetalingsregeling die wordt uitgewerkt.

Kan je de ontbinding vragen?

Door het feit dat je huurder in collectieve schuldenregeling gaat eindigt de huurovereenkomst niet automatisch.

Als de huurder je de huur niet betaalt tijdens de collectieve schuldenregeling of na een herroeping, kan je naar de vrederechter stappen om een ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Neem vooraleer je dit doet wel even contact met de schuldbemiddelaar om te zien of daar het probleem niet zit (en er bv. geen vergetelheid is van de bemiddelaar).

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Als je huurder langer wil blijven…

Als een huurovereenkomst eindigt na een opzeg, kan je huurder nog een verlenging vragen wegens buitengewone omstandigheden. Raak je het onderling niet eens, dan heeft de vrederechter het laatste woord.

 

 

Je verhuurt een huis of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Jij of je huurder zeggen de huurovereenkomst op (bv. omdat je er zelf in wil gaan wonen). Weet dan dat je huurder bij het einde van de opzegtermijn een verlenging van de huur kan vragen als hij buitengewone omstandigheden kan aantonen.

 

Wat is dat?

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarop je huurder geen invloed heeft en die hem tijdelijk verhinderen om een andere woning te zoeken of om te verhuizen. Het kan bv. gaan om de hoge leeftijd van je huurder, diens ziekte, zwangerschap of plotse werkloosheid. Er kan bv. ook sprake zijn van buitengewone omstandigheden als je huurder aan het bouwen is en zijn woning nog niet klaar is.

 

Hoe vragen?

Als je huurder zo’n verlenging wil, moet hij dit aan je vragen ten laatste één maand voor het einde van het contract. Hij moet dit doen met een aangetekende brief.

 

Je hebt dan de keuze. Je kan akkoord gaan met je huurder om de huur te verlengen. In dat geval bepaal je samen vrij de duur van de verlenging. Weiger je dan beslist de vrederechter. De vrederechter houdt daarbij rekening met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen.

 

Als de rechter de verlenging toestaat kan hij ook een verhoging van de huurprijs toestaan. Gaf je als verhuurder een opzeg zonder motief en ben je ten gevolge daarvan een vergoeding verschuldigd, dan kan de rechter deze vergoeding verminderen of zelfs opheffen. De rechter beslist ook vrij over de duur van de verlenging. Hij moet wel een precieze einddatum aangeven.

 

Twee keer vragen?

Je huurder kan bij het einde van de eerste verlenging zelfs nogmaals een verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaat.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

5 zaken die je moet weten over het reglement van inwendige orde

Je bent eigenaar van een appartement. In het gebouw waarin je appartement gelegen is kan een reglement van inwendige orde bestaan. Wat is dat precies en wat moet je daar van weten?

Je bent eigenaar van een appartement. In het gebouw waarin je appartement gelegen is kan een reglement van inwendige orde bestaan. Wat is dat precies en wat moet je daar van weten?

 

 

Binnen een appartementsgebouw bestaat er, naast de basisakte en het reglement van mede-eigendom, vaak ook een zogenaamd reglement van inwendige orde. In dit reglement staan een aantal afspraken en leefregels die de bewoners van het gebouw moeten naleven. Deze regels dienen om de veiligheid, de netheid en de rust binnen het gebouw te respecteren.

 

De regels kunnen vooreerst betrekking hebben op het gebruik van de gemene delen van het gebouw (zoals de gangen, de tuin, de lift, de ondergrondse garages, …). Daarnaast kunnen er ook regels in worden opgenomen rond het gebruik dat je van je eigen appartement mag maken.

 

Wat staat er zoal in?

De regels kunnen aangeven wat je in en met de gemene delen zoal mag doen. Zo kan er bv. instaan of er al dan niet fietsen in de gemene delen mogen worden gestald, hoe en waar het huisvuil moet worden geplaatst in afwachting van de ophaling, wie de stoep moet vrijmaken ingeval van sneeuw of ijzel enz. Het reglement kan bv. ook bepalen dat er niet met de lift mag worden verhuisd en welk gebruik er mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke tuin.

 

Met betrekking tot je eigen appartement kan bijvoorbeeld bepaald worden welke kleur je glasgordijnen en eventuele luifel op je terras moeten hebben. Ook kan bijvoorbeeld vastgelegd worden vanaf welk uur er geen lawaai meer mag worden gemaakt in de individuele appartementen en dat het verboden is met naaldhakken rond te lopen in je appartement.

 

Is het bindend?

Je moet als mede-eigenaar het reglement van inwendige orde in principe ook respecteren. Dit is bindend voor jou ook al ben je het met bepaalde voorschriften niet eens. Als je meent dat een bepaalde beslissing in strijd is met de wet kan je die wel aanvechten. Indien je je appartement verhuurt bevestig je best in het huurcontract dat de huurder kennis nam van het reglement (voeg dat dan ook als bijlage) en dat hij dat zal respecteren.

 

Het reglement kan gewijzigd worden. Dit gebeurt door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Indien de vergadering zulke wijziging wil doorvoeren moet dat op de dagorde staan van de algemene vergadering. Je moet niet zomaar toelaten dat zulke wijziging besproken wordt onder het punt ‘varia’. De vergadering in kwestie beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Als je het niet eens bent met een beslissing van de algemene vergadering kan je die in vraag stellen via een procedure bij de vrederechter. Hiervoor beschik je over een termijn van vier maand na de algemene vergadering. Je kan de beslissing in vraag stellen als er sprake was van een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering.

 

Waar vind je het?

Je kan bij de syndicus navragen of er in het gebouw een reglement van inwendige orde bestaat. Hij kan je een copie bezorgen van de laatste versie. In de wet staat ook dat er zich op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars een gecoördineerde versie van het reglement moet bevinden.

 

Wat kan je doen bij een overtreding?

Als een andere eigenaar of een huurder het reglement overtreedt, kan je hem daar in eerste instantie over aanspreken. Helpt dat niet, dan kan je terecht bij de syndicus van het gebouw. Die kan de bewoner in kwestie in gebreke stellen. Geeft ook dit geen resultaat dan kan een procedure worden gestart bij de vrederechter. Is de bewoner die het reglement niet respecteert een huurder, dan kan je ook de verhuurder contacteren. Vraag hem dat hij zijn huurder aanmaant het inwendig reglement alsnog na te leven.

 

In het reglement kan een boetesysteem opgenomen worden. Aan bepaalde overtredingen van het reglement kan een boete worden gekoppeld. Het bedrag daarvan moet redelijk en niet overdreven zijn.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Kan een huurder extra sloten vragen?

Je huurders kunnen je niet verplichten om extra beveiligingsmaatregelen te nemen tegen mogelijke diefstallen in het huis dat je verhuurt. Het volstaat dat de woning kan worden afgesloten.

 

 

Je huurder vraagt je om in de voordeur van het huis dat je verhuurt een veiligheidsslot te plaatsen. Hij vraagt ook een extra grendel op de achterdeur. Volgens hem kunnen op die manier diefstallen worden vermeden.

 

Je bent niet verplicht

Je bent als verhuurder niet verplicht om zulke werken op jouw kosten te doen, tenzij je je daar in het huurcontract toe verbond. In de wet staat alleen dat de woning (of het appartement) die je verhuurt moet kunnen worden afgesloten zodat enkel de bewoners er toegang toe hebben.

 

Als alle deuren en ramen van de huurwoning kunnen worden afgesloten en de sloten ook in goede staat zijn, kan je huurder dus niets van jou vragen. Hij kan niet eisen dat je op jouw kosten aanpassingen aanbrengt.

 

Er volgt een diefstal

Je huurder kan je ook niet aansprakelijk stellen als er later een diefstal volgt waarbij een deel van zijn inboedel wordt gestolen. Je huurder draait daar zelf voor op, tenzij de woning niet voldeed aan de minimale norm dat ze moet kunnen worden afgesloten. Voor schade aan de deur zelf of aan het gebouw draai jij op als de huurder kan bewijzen dat er sprake was van overmacht (en diefstal is nu eenmaal vaak een vorm van overmacht).

 

Je huurder betaalt zelf

Wil je huurder zelf beveiligingsmaatregelen treffen op zijn kosten, dan moet hij je daar in de regel geen toestemming voor vragen. Je riskeert bij het einde van de huur hem hiervoor een vergoeding te moeten betalen.

Je vermijdt zulke discussies maar beter. Zet dan ook in het huurcontract een bepaling dat je huurder je toestemming moet vragen voor welkdanige werken ook aan de woning. Bepaal tevens dat je de werken die gebeurden en die niet wegneembaar zijn sowieso kan behouden zonder een vergoeding te moeten betalen (of dat je kan eisen dat ze worden ‘afgebroken’ met herstel in de vorige toestand op kosten van je huurder).

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

25 miljoen euro voor de Brusselse biertempel

Architectenbureaus Robbrecht en Daem uit Gent en Baneton Garrino uit Brussel zijn door de stad Brussel uitgekozen om het Brusselse Beursgebouw om te toveren tot een ervaringscentrum voor bier.

De nieuwe toeristische attractie wordt normaal gezien eind 2018 ingehuldigd. 

 

Architectenbureaus Robbrecht en Daem uit Gent en Baneton Garrino uit Brussel zijn door de stad Brussel uitgekozen om het Brusselse Beursgebouw om te toveren tot een ervaringscentrum voor bier.

 

Het kostenplaatje bedraagt 25 miljoen euro. Partners in het project zijn de stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federatie van Belgische Bierbrouwers.

 

Lees meer hier

 

Foto: Zoltán Jánosi

 

Zin om in het huis van een miljardair te wonen? Marc Coucke verkoopt zijn villa!

De beroemde Vlaamse zakenman Marc Coucke heeft besloten zijn prachtige huis in Vichte, een dorp dicht bij Kortrijk in West-Vlaanderen, te verkopen.

De beroemde Vlaamse zakenman Marc Coucke heeft besloten zijn prachtige huis in Vichte, een dorp dicht bij Kortrijk in West-Vlaanderen, te verkopen.

Het 590m² grote huis staat op een domein van meer dan 4300m², en omvat onder andere 5 slaapkamers en een binnenzwembad.

 

De Belgische miljardair liet zich de laatste jaren een aantal keer opmerken, na de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma voor de mooie some van 3,6 miljard euro, waarbij hij een winst van 1,45 miljard behaalde.

 

Hij is ook sponsor van de Quickstep (wielrennen), Castor Braine (basketbal), en LOSC (Frans voetbal) teams, en eigenaar/voorzitter van de Belgische voetbalclub KV Oostende.

 

Er is nog niet bekend naar waar de zakenman zal verhuizen…

 

Ontdek hier alle details van deze advertentie. Voor 1,3 miljoen euro is de villa de uwe!