Spiraalvormige waterstraal

Een kraan met een waterstaal die er mooier uitziet, wie had dat ooit verwacht?

Een kraan met een waterstaal die er mooier uitziet, wie had dat ooit verwacht?

Simin Qiu ontwikkelde een kraan met een speciaal effect. De waterstralen uit de kraan hebben een wervelend effect.

De kraan zou tot 15 % minder water verbruiken dan een normale kraan. Bovendien geeft het een mooi resultaat.

Kan je je huurder de kosten van de makelaar laten betalen?

Je kan je huurder niet verplichten om de kosten van een makelaar (om het pand opnieuw te huur te stellen) te betalen. Doe je dat toch dan is zulke bepaling niet geldig.

 

 

Als je huurder de huurovereenkomst van je woning of appartement beëindigt, moet je op zoek gaan naar een andere huurder. Mogelijks doe je daarbij een beroep op de diensten van een vastgoedmakelaar. Maar kan je in het huurcontract met je huurder niet overeenkomen dat hij de vergoeding die je daarvoor aan je makelaar zal moeten betalen op zich moet nemen?

 

De wet is duidelijk

In een huurovereenkomst die valt onder de woninghuurwet mag geen clausule staan dat de kosten van bemiddeling door een derde bij de verhuur (zoals bv. de kosten van een vastgoedmakelaar) ten laste van de huurder vallen. Als er toch een dergelijke clausule in het contract staat is ze niet geldig.

 

Als verhuurder moet jij dus de kosten dragen van het opnieuw te huur stellen van de woning of het appartement. Wordt je huurder toch verplicht de makelaar te betalen dan kan hij dat weigeren en dit zelfs als hij rechtstreeks een contract met de makelaar in kwestie moest afsluiten (en jij als verhuurder daar dus niet in tussenkwam).

 

De huurder beslist het zelf

Je huurder kan wel nog altijd zelf beslissen om via een makelaar op zoek te gaan naar een nieuwe huurder (en dit bv. om op die manier je geen vergoeding te moeten betalen wegens de opzeg). Doet hij dat op eigen initiatief dan ben je natuurlijk niet verplicht de kosten van de makelaar op jou te nemen. Je huurder zal die dan moeten betalen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Meer- of minderwerken: hoe reken je af met je aannemer?

Maak goede afspraken met je aannemer als je hem vraagt om meerwerken te doen. Spreek af wat deze werken je precies zullen kosten. Is er sprake van minderwerken, probeer dan geen schadevergoeding aan je aannemer te moeten betalen.

Maak goede afspraken met je aannemer als je hem vraagt om meerwerken te doen. Spreek af wat deze werken je precies zullen kosten. Is er sprake van minderwerken, probeer dan geen schadevergoeding aan je aannemer te moeten betalen.

 

 

Als je een huis bouwt of verbouwt is het belangrijk goede afspraken te maken met je aannemers. Kom voor aanvang van de werken overeen welke prestaties de aannemer precies zal leveren en wat de exacte prijs daarvoor is. Op die manier kom je later niet voor verrassingen te staan.

 

Er zijn meerwerken

Er is sprake van meerwerken als je aannemer uiteindelijk meer of (deels) andere werken bij je uitvoert dan datgene wat je voor aanvang van de werken met hem overeenkwam.

 

Die werken kunnen op jouw initiatief gebeuren (bv. je vraagt je aannemer een aantal extra stopcontacten te plaatsen) dan wel op initiatief van de aannemer (bv. je aannemer meent bij een verbouwing dat enkele bestaande muren onvoldoende stevig zijn en wenst deze opnieuw op te metsen). Zeker bij een verbouwing komen zulke meerwerken geregeld voor omdat daar nu eenmaal een aantal onverwachte zaken kunnen opduiken.

 

Maak goede afspraken

Om discussies te vermijden zet je de afspraken die je met je aannemer over meerwerken maakt best op papier. Spreek af wat je aannemer extra zal doen en tegen welke prijs dit gebeurt.

 

Staat er niets op papier en kwam je met je aannemer een vaste prijs voor de aanvankelijke werken overeen, dan kan je argumenteren dat hij je niets extra mag aanrekenen. In de wet staat namelijk dat als je met je aannemer een vaste prijs overeenkwam voor de werken hij je niet zomaar meer mag factureren als hij meerwerken deed. Hierbij is het om het even op wiens initiatief dat gebeurde. Je aannemer moet met jou een voorafgaande schriftelijke overeenkomst afsluiten omtrent de meerwerken en welke prijs hij je daarvoor aanrekent. Soms wordt wel geoordeeld dat deze regel alleen geldt bij een nieuwbouw en niet als je een verbouwing doet.

 

Protesteer de factuur

Voert je aannemer op eigen initiatief meerwerken bij je uit en ben je het daarmee niet eens, dan is het belangrijk dat je zijn factuur dadelijk protesteert. Doe dit via een aangetekende brief. Doe je dat niet, dan gaat men er van uit dat je de werken stilzwijgend aanvaardde en dat je ze dus moet betalen.

 

Deed je aannemer bijkomende werken die noodzakelijk zijn ten gevolge van de geschiktheid van de grond waarop wordt gebouwd, dan moet je hem daarvoor sowieso wel betalen. Dit is bv. het geval als er allerlei puin zit in de grond dat de aannemer eerst moet verwijderen voor hij aan de slag kan.

 

En bij minderwerken?

Het kan ook gebeuren dat je in de loop van de aanneming beslist om bepaalde afgesproken werken toch niet te laten uitvoeren door je aannemer. Zo kan je bv. beslissen om een badkamer tijdelijk nog in ruwbouw te laten staan of om bepaalde werken (zoals bv. het betegelen van de douche) zelf uit te voeren. Je aannemer kan in dat geval een schadevergoeding van je vragen voor de werken die je uit zijn opdracht schrapte. Vaak gaat het hier om een percentage van de prijs van de uiteindelijk geschrapte werken.

 

Je kan dit vermijden door voor aanvang van de werken met je aannemer overeen te komen dat je werken kan schrappen uit zijn opdracht zonder dat je hiervoor enige vergoeding verschuldigd bent. De aannemer moet het daar dan wel mee eens zijn. De kans dat de aannemer bereid gevonden wordt om zulke clausule te tekenen is beperkt. Je kan ook in de loop van het contract je aannemer proberen te overtuigen akkoord te gaan met een schrapping van een deel van de opdracht. Probeer op zijn minst in onderling akkoord de schadevergoeding te verminderen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Moet een huurder poetsen bij het einde van de huur?

Op het moment dat de huurovereenkomst een einde neemt moet je huurder je woning of appartement in propere staat teruggeven, mits hij het ook in zulke toestand kreeg. Je kan in de huurovereenkomst verduidelijken wat hier onder moet worden verstaan.

 

 

Op het moment dat je huurder het huurhuis verlaat moet hij al zijn spullen meenemen. Bovendien moet het huis als hij vertrekt proper zijn. Wat dat precies betekent zorgt wel eens voor discussies. Om betwistingen te vermijden kan je in de huurovereenkomst verduidelijken wat je precies van je huurder verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken dat je huurder de integrale woning (met inbegrip van keuken, badkamer, ingemaakte kasten enz.) grondig moet poetsen nadat hij zijn spullen verhuisde.

 

Hoe ga je te werk?

Maak bij het einde van de huur een afsluitende plaatsbeschrijving op samen met je huurder. Geef daarin aan wat de toestand is van de woonst. Laat je huurder die plaatsbeschrijving ook ondertekenen.

 

Is de woning niet proper of heeft je huurder niet gedaan wat in de huurovereenkomst staat, probeer het dan met hem op een akkoord te gooien. Spreek bijvoorbeeld af dat je de woning mag laten poetsen door een poetsploeg op kosten van je huurder (waarbij je bv. de kost afhoudt van de huurwaarborg). Je kan bv. een aantal namen en adressen bij de hand houden van poetsploegen en je huurder voor akkoord met het uitvoeren van de werken door één van deze firma’s laten tekenen.

 

Er is geen akkoord

Kom je niet tot een akkoord met je huurder en wil je een vergoeding omdat de woning niet voldoende proper is dan moet je een procedure starten voor de vrederechter. Overweeg op voorhand of het sop de kool hier wel waard is. Weet dat als je geen plaatsbeschrijving opmaakte bij het begin van de huur je huurder wel eens zou kunnen argumenteren dat de woning ook niet proper was toen hij er inging.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Recht van uitweg of recht van overgang : wat zijn je rechten?

Je overweegt om een huis of een perceel grond te kopen. Volgens de makelaar die het pand te koop stelt hebben enkele buren een recht van uitweg over het perceel. Wat betekent dat precies? En hoever gaan de rechten van deze buren?

Je overweegt om een huis of een perceel grond te kopen. Volgens de makelaar die het pand te koop stelt hebben enkele buren een recht van uitweg over het perceel. Wat betekent dat precies? En hoever gaan de rechten van deze buren?

 

Als er een pad dat buren mogen gebruiken loopt door de tuin van de woning die je op het oog hebt, dan kan er sprake zijn van een recht van uitweg of een recht van doorgang. Dit zijn twee verschillende zaken waarbij je als eigenaar van het perceel waarover het pad gaat ook verschillende rechten hebt.

Recht van uitweg.

Een recht van uitweg ontstaat omdat de eigenaar van een perceel dat ingesloten ligt zelf een onvoldoende toegang heeft tot de openbare weg. Deze eigenaar kan dan een recht van uitweg vragen over een ander perceel. De modaliteiten van het recht van uitweg kunnen in onderling akkoord worden vastgelegd. Lukt dat niet dan kan de vrederechter in een vonnis aangeven hoever het recht van uitweg juist gaat en wat de modaliteiten zijn die eraan gekoppeld zijn.

Vraag dan ook aan de makelaar om een copie van de overeenkomst of het vonnis waarin het recht van uitweg werd gevestigd (of aangepast). Op die manier kan je precies inschatten waarmee je juist rekening moet houden.

Kan je een vergoeding vragen?

De eigenaar van het perceel grond waarover het recht van uitweg gaat kan eventueel gerechtigd zijn op een vergoeding. Dit kan een eenmalig bedrag zijn dan wel een jaarlijkse vergoeding. Ook hier is het belangrijk in de overeenkomst die werd afgesloten of in het vonnis waarin het recht van uitweg werd gevestigd of aangepast na te zien of er een vergoeding in werd opgenomen. Staat er in het vonnis of in de overeenkomst niets, dan is de buur geen vergoeding verschuldigd.

Is er wel een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, dan komen de toekomstige betalingen aan jou als nieuwe eigenaar toe. Op een eenmalig bedrag dat in het verleden werd betaald kan je integendeel geen aanspraken meer laten gelden.

De insluiting stopt.

Als de uitweg op een bepaald ogenblik niet meer noodzakelijk is (omdat de eigenaar van het ingesloten erf intussen bijvoorbeeld wel zelf toegang kreeg tot de openbare weg of omdat de uitweg kan worden genomen op een minder schadelijke plaats) kan de eigenaar van het perceel waarover de uitweg loopt de afschaffing daarvan vragen.

Door een verkoop van het onroerend goed eindigt het recht van uitweg integendeel niet. Net als de vroegere eigenaar moet jij deze als nieuwe eigenaar van het perceel grond respecteren.

Het recht van doorgang.

Bij een recht van doorgang moet er integendeel geen sprake zijn van een insluiting. Het gaat hier om een recht dat contractueel wordt gegeven ook al is er van een insluiting geen sprake. Het recht van uitweg kan verleend zijn door de eigenaar van wie je zou kopen of door één van de vorige eigenaars.

Vraag ook hier aan de makelaar om een copie te mogen zien van de overeenkomst die met de buren werd afgesloten. Daarin staat wat de modaliteiten zijn, of al dan niet een vergoeding verschuldigd is voor het recht van doorgang en diens meer.

Blijft het gelden?

Ook het recht van doorgang kan na een verkoop blijven gelden waardoor jij het als nieuwe eigenaar moet respecteren. Dit is meer bepaald het geval als het gevestigd werd ten voordele van een ander perceel. In dat geval is er namelijk sprake van een erfdienstbaarheid die blijft rusten op het erf ongeacht of er al dan niet een verkoop plaatsvond.

Werd het recht van overgang integendeel gevestigd ten voordele van een welbepaald persoon, dan kan het mogelijks gaan om een louter persoonlijk vorderingsrecht. Is dat effectief het geval dan ben je als koper daar enkel door gebonden als in de aankoopakte staat dat je de verplichting het recht van doorgang te verlenen dient over te nemen. Is dat niet het geval, dan kan je het recht van doorgang zonder meer naast je neerleggen.

Vraag alleszins aan je notaris om je op basis van de concrete overeenkomst te adviseren wat je precieze rechten zijn.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Veranderde [dress]code voor Immovlan.be

Voor veel leerlingen betekent het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe klas, een nieuwe schooltas en nieuwe kleren. Immovlan.be gaat (zich) ook omkleden en schaft een compleet nieuwe outfit aan.

Voor veel leerlingen betekent het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe klas, een nieuwe schooltas en nieuwe kleren. Immovlan.be gaat (zich) ook omkleden en schaft een compleet nieuwe outfit aan. Onze kast zat zo vol ideeën dat hij bijna uit zijn voegen barstte, en we hebben een beroep gedaan op onze beste stylisten-designers en onze meesters-vakmensen-programmeurs om onze ideale [dress]code te vinden.

De laatste pixel-aanpassingen gebeuren komende donderdagavond, vanaf 22u00. En omdat onze vormgevers de finishing touch graag in de grootst mogelijke geheimhouding willen aanbrengen, zal onze winkel bij hoge uitzondering gesloten zijn van donderdag 10-09 tot vrijdagochtend 11-09. Wij vragen u om begrip en hopen dat u ons het eventuele ongemak van deze tijdelijke sluiting niet kwalijk zult nemen.

Graag nodigen wij u uit om vanaf vrijdagochtend het nieuwe seizoen in de zoektocht naar onroerend goed te openen!

Colossus, New-York volgens Pat Vale

De Londense kunstenaar Patrick Vale voltooide een prachtige illustratie van de stad New York.

De Londense kunstenaar Patrick Vale voltooide een prachtige illustratie van de stad New York.

 

 

Drawing #patvale

Une photo publiée par Pat Vale (@patrickvaleartist) le

Colossus by Pat Vale from BigAnimal on Vimeo.

 

Meer info op www.patrickvale.co.uk