Inspiratiedag voor bouwers

Het begint meestal met een baksteen, en zelfs dat is niet meer zeker. Wat verandert sneller dan de bouwwereld? Ontdek de laatste nieuwigheden zelf op Nieuwbouwzondag, op zondag 26 april.

Het begint meestal met een baksteen, en zelfs dat is niet meer zeker. Wat verandert sneller dan de bouwwereld? Ontdek de laatste nieuwigheden zelf op Nieuwbouwzondag, op zondag 26 april.

Professionelen uit de bouwsector uit heel Vlaanderen slaan die dag de handen in elkaar voor een inspiratiedag voor al wie wil bouwen.

Nieuwbouwprojecten, modelappartementen, kijkwoningen, nieuwe verkavelingen, inspiratiewoningen, toonzalen…. openen hun deuren voor alle geïnteresseerden. Je komt er alles te weten over hernieuwbare energie, nieuwe bouwtechnieken, waar je budget kan uitsparen in je nieuwbouwproject, welke projecten nog op zoek zijn naar een koper…

Het is al langer bewezen dat de beste ideeën voor je nieuwbouwproject uit de praktijk komen. Daarom ook openen op zondag 26 april op tientallen locaties in Vlaanderen nieuwe woningen en appartementen.

Info: www.nieuwbouwzondag

Een spiegelpaleis… maar niet zoals je denkt

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar staat het mafste huis van heel Europa?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar staat het mafste huis van heel Europa?

Denk je bij het woord ‘spiegelpaleis’ meteen aan een kermis? Dit huis in Stuttgart bewijst jouw ongelijk. In plaats van met bakstenen is het afgewerkt met gepolijste gevelpanelen.

Het resultaat? Een reusachtige spiegel die zijn omgeving weerkaatst. De architect wil de woning zo doen verdwijnen.

{{NEWSLETTER_BOX}}

De panelen zijn licht gebogen, waardoor de weerspiegeling een ‘verstoord’ effect krijgt. En het spel van licht en schaduw nog een beetje spectaculairder maakt. De gevelrenovatie maakte het ook mogelijk om grotere ramen te integreren. Waardoor ook de binnen baadt in een zee van licht.

Bron (beelden en tekst): Livios.be

Dit zijn de voor- en nadelen van een gesplitste aankoop

Bij de aankoop van een tweede verblijf of van een appartement om te verhuren wordt wel eens geadviseerd om te werken met een gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen. Wat betekent dat precies en waarom zou je dat overwegen?

Bij de aankoop van een tweede verblijf of van een appartement om te verhuren wordt wel eens geadviseerd om te werken met een gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen. Wat betekent dat precies en waarom zou je dat overwegen?

 

achat groupé

Wat is het?

Bij zo’n gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de naakte eigendom. Zolang de ouders leven kunnen zij het pand bewonen, gebruiken en zelfs verhuren. Zij krijgen er ook de huurinkomsten van.

 

Meestal wordt overeengekomen dat als één van de ouders sterft de langstlevende onder hen het vruchtgebruik behoudt over het ganse goed. Bij het overlijden van de langstlevende ouder dooft het vruchtgebruik uiteindelijk uit en worden de kinderen volle eigenaar.

 

Wie betaalt?

Bij de gesplitste aankoop betalen de ouders voor de aankoop van het vruchtgebruik en de kinderen voor de naakte eigendom. Wie precies hoeveel moet betalen kan gemakkelijk worden berekend op basis van de tabellen die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Een notaris kan de exacte berekening voor jou doen.

 

Vaak hebben de kinderen de noodzakelijke gelden niet om de naakte eigendom aan te kopen. Dit wordt opgelost doordat de ouders hen die gelden schenken.

 

Waarom doet men het?

De belangrijkste reden om te kiezen voor zo’n gesplitste aankoop is fiscaal van aard. Men wil immers vermijden teveel successierechten te moeten betalen bij het overlijden van de ouders. De voorbije jaren is er evenwel heel wat discussie ontstaan over deze constructie. Men zag er zelfs een fiscaal misbruik in. De wetgever meende dat er bij het overlijden van de ouders toch successierechten verschuldigd waren door de erfgenamen en dit op basis van de waarde van het onroerend goed in volle eigendom.

 

Intussen werd dit opnieuw genuanceerd. Thans is het mogelijk om toch geen successierechten te moeten betalen als voldaan is aan één van de volgende voorwaarden.

  • Bij de voorafgaande schenking van gelden aan de kinderen werd een schenkingsrecht betaald. Ook een handgift komt daarbij in aanmerking als die maar werd geregistreerd en er schenkingsrechten op betaald werden.
  • Als kan worden aangetoond dat de ontvanger van de gelden vrij over de geschonken som kon beschikken. Dit is bv. zo als de schenking niet specifiek was bestemd voor de aankoop van de naakte eigendom.

Laat je om discussies naderhand te vermijden alleszins vooraf grondig adviseren over de werkwijze die je moet volgen. Doe je dat niet dan kan je wel eens bedrogen uitkomen en riskeer je uiteindelijk dat de doelstelling die je voor ogen had (minder successierechten betalen) niet wordt gerealiseerd.

 

Vergeet de nadelen niet

De constructie waarbij vruchtgebruik en naakte eigendom wordt opgesplitst heeft ook nadelen. Vooreerst kan het namelijk gebeuren dat je kind schulden maakt en zijn schuldeisers beslag leggen op de naakte eigendom en die eventueel zelfs laten verkopen. Je behoudt dan wel het vruchtgebruik maar wordt geconfronteerd met een andere naakte eigenaar.

 

Daarnaast raak je misschien zelf ooit in onmin met je kinderen. Op dat moment kan bv. discussie ontstaan over wie bepaalde kosten aan het onroerend goed draagt. Tevens zouden je kinderen de naakte eigendom kunnen verkopen.

 

Een probleem kan eventueel ook ontstaan als jij het appartement wil verkopen en de kinderen niet. In dat geval is een verkoop niet zomaar mogelijk. Hiertegen kan je je voor een deel beveiligen door een aankoopoptie en voorkooprecht met betrekking tot de naakte eigendom overeen te komen. Bovendien riskeert men niet langer in aanmerking te komen voor de aftrek van de enige eigen woning.

 

Besluit

Je merkt dat je de eventuele fiscale voordelen van een gesplitste aankoop grondig moet afwegen tegen de mogelijke nadelige gevolgen. Ga dan ook niet over één nacht ijs voor je de beslissing neemt om een gesplitste aankoop te doen en laat je grondig adviseren. Overweeg tevens welk aspect (successierechten – eventuele nadelen) voor jou het meest doorslaggevend is.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wanneer kan je van je ex een ‘woonstvergoeding’ vragen?

Als je getrouwd bent en gaat scheiden kan je een woonstvergoeding vragen van je echtgenoot die in het gezamenlijk huis blijft wonen. Wat betekent dat precies?

 

 

Als een echtpaar uiteen gaat blijft één van hen meestal – minstens voorlopig – wonen in de woning waarin de echtgenoten samen woonden. Die woning is vaak eigendom van beiden. Zo kan de woning bijvoorbeeld door elk voor de onverdeelde helft aangekocht zijn of in het gemeenschappelijk vermogen vallen.

Het blijven wonen duurt daarbij veelal tot er een definitieve oplossing komt waarbij één van de echtgenoten de woning overneemt of ze wordt verkocht (via een onderhandse of openbare verkoop) aan een derde.

 

Wie blijft moet betalen

Blijft je echtgenoot tijdelijk wonen in het gezamenlijke huis dan kan je vragen dat hij je een ‘woonstvergoeding’ betaalt. Hij moet je dan de helft van de huurwaarde van de woning vergoeden. De afrekening van wat hij je moet betalen gebeurt in het kader van de vereffening- en verdeling bij de notaris. Als je ex jarenlang in de woning verbleef kan de kostprijs flink oplopen. Betaalde je ex intussen de lening, de onroerende voorheffing en/of de brandverzekering dan wordt dit wel verrekend.

 

Vanaf wanneer?

De woonstvergoeding is pas verschuldigd van zodra een echtscheidingsprocedure wordt ingeleid bij de familierechtbank. Leef je enkel feitelijk gescheiden maar is er verder niets ondernomen om de echtscheiding ‘in gang te zetten’, dan is je ex je geen woonstvergoeding verschuldigd zelfs al heb jij de echtelijke woonst (al dan niet gedwongen) verlaten.

Het bedrag van de woonstvergoeding wordt vastgelegd door de notaris. Ben je het daar niet mee eens dat heeft de rechtbank het laatste woord. Bij een discussie over de huurwaarde van de woning kan ook een deskundige worden aangesteld om ze te becijferen.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Een studentenkamer verhuren: zo ga je te werk

Je hebt geïnvesteerd in de aankoop van een studentenkamer en wil ze verhuren. In dat geval is de woninghuurwet niet van toepassing. Met welke spelregels moet je wel rekening houden?

Je hebt geïnvesteerd in de aankoop van een studentenkamer en wil ze verhuren. In dat geval is de woninghuurwet niet van toepassing. Met welke spelregels moet je wel rekening houden?

 

contract kot

 

De student aan wie je verhuurt heeft normaal zijn domicilie niet op de kamer. Dat brengt met zich dat de strenge regels met betrekking tot woninghuur geen toepassing vinden. Bepaal overigens expliciet in de huurovereenkomst dat het de student verboden wordt om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de kamer die je verhuurt. Zo vermijd je latere discussies.

 

Voor hoe lang?

De meeste huurcontracten voor studentenkamers worden aangegaan voor 10 of voor 12 maanden. Verhuur je voor tien maanden, tref dan meteen een regeling in het contract voor een eventuele tweede zit van de student. Je kan daarbij bv. overeenkomen dat je huurder zijn kamer in die periode verder kan huren mits bijbetaling van twee maand huur.

 

De kosten

Tref in het huurcontract een regeling voor de kosten (bv. van nutsvoorzieningen). Je kan aan de huurder hiervoor een forfaitair bedrag aanrekenen.

 

Je kan ook een voorschot vragen waarbij er op het einde van de huurperiode een afrekening volgt. Heeft de kamer waarvan je eigenaar bent een aparte water- en electriciteitsmeter, noteer dan bij aanvang van de huur de stand van de meter (laat de huurder dat voor akkoord ondertekenen) en doe hetzelfde op het einde van de huur.

 

Geef in het contract duidelijk aan welke extra kosten de huurder eventueel nog moet betalen (zo bv. de kosten van een huurdersverzekering, internet, studententaksen enz.).

 

De waarborg

Je mag als waarborg meer vragen dan twee maand huur. Bovendien moet de waarborg niet worden gestort op een geblokkeerde rekening bij de bank. Je kan als verhuurder dus vragen dat de waarborg cash aan jou wordt betaald of dat je huurder deze stort op jouw rekening.

 

Maak een plaatsbeschrijving op

Maak bij het begin van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op. Doe je dat niet, dan wordt de huurder geacht het goed in dezelfde staat te hebben ontvangen als diegene waarin de kamer zich bij het einde van de huur bevindt. Het is aan jou als verhuurder om het tegenbewijs te leveren wat in de praktijk vaak zo goed als onmogelijk is. Een clausule in het huurcontract waarin wordt vermeld dat je huurder de kamer ontving in perfecte staat en dat hij ze in dezelfde staat dient terug te geven op het einde van de huur is niet geldig.

 

Wat als de student stopt?

Zet de student aan wie je verhuurt zijn of haar studie in de loop van een academiejaar stop, dan eindigt de huurovereenkomst niet. Je huurder moet dan de huur blijven betalen tot het contract afloopt, tenzij je in het huurcontract een andere regeling opnam. Om discussies te vermijden, meld je best in het contract dat een tussentijdse opzeg niet mogelijk is. Voorzie minstens een flinke schadevergoeding als het contract voortijdig wordt beëindigd.

 

Wie tekent?

Is de student jonger dan 18 jaar dan moeten zijn ouders het huurcontract tekenen. Is de student ouder dan 18 jaar dan kan hij dat alleen. Ook in dit geval laat je evenwel het contract best mee ondertekenen door de ouders. Kom hierbij overeen dat de ouders hoofdelijk met de student gehouden zijn tot nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de huur.

 

Je moet bij de verhuur van een studentenkamer een energieprestatiecertificaat voorleggen. Je moet op de kamer ook een rookmelder plaatsen. Het kan verder zijn dat je voor de kamer die je wil verhuren een tweedeverblijftaks moet betalen. In het huurcontract kan je afspreken dat je die mag doorrekenen aan je huurder.

 

Nog dit : je kan een ontwerp van een huurcontract terugvinden op de site http://www.kotatgent.be/

 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Keuken Wedstrijd : heb jij gewonnen?

Wedstrijd MHK Keuken – de winnaar is …

 

De winnaar van onze wedstrijd is bekend : Anaïs V. H. (6181 Gouy-lez-Pieton).

Er hebben velen van jullie deelgenomen, maar er kon slecht één winnaar zijn…

Proficiat Anaïs! We wensen jou alvast veel plezier.

1. Hoe kan een gebruiker van de website Immovlan.be snel gewaarschuwd worden wanneer er een nieuw vastgoed online gezet wordt dat voldoet aan zijn zoekcriteria? Door zich in te schrijven voor de gratis e-mail alerts.

2. Heeft u in een appartementsgebouw het recht om de inkomhal te laten herschilderen op eigen initiatief, op eigen kosten en zonder voorafgaand akkoord van de andere mede-eigenaars? Neen, ik heb het recht niet.

3. Sinds het begin van dit jaar kende de website Immovlan.be een recordaantal bezoekers. Hoeveel sessies hebben we geregistreerd op de dag waarop het verkeer het hoogst lag van de hele maand januari 2015? 97.042

{{NEWSLETTER_BOX}}

Pure winst voor een spelletje Monopoly! 20.580 euro in de doos!

20.580 euro in echte biljetten! Dat was de bijzondere verassing die een Franse moeder kreeg toen ze haar doos opende van de speciale jubileumeditie ‘Monopoly 80 jaar’, uitgegeven door Hasbro om het succes van dit wereldwijd vermaarde spel te vieren.

Monopoly 

20.580 euro in echte biljetten! Dat was de bijzondere verassing die een Franse moeder kreeg toen ze haar doos opende van de speciale jubileumeditie ‘Monopoly 80 jaar’, uitgegeven door Hasbro om het succes van dit wereldwijd vermaarde spel te vieren.

We hadden het er onlangs al over, dat Hasbro letterlijk een buzz wilde creëren door echte bankbiljetten te verstoppen in 80 Monopolydozen – en niet één meer.

De bedragen variëren van een minimum van € 150 in 69 dozen, over € 300 in 10 spellen tot € 20.580 in kleine coupures in één doos: de hoofdprijs.

De winnende moeder, afkomstig uit de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrijk), had wellicht nooit kunnen denken dat ze een geweldige schat voor haar kind had gekocht. Ze wilde hem kennis laten maken met het spel, en toen ze de doos opende en de originele, valse, biljetten van het spel zag, dacht ze zeker niet dat ze de hoofdprijs had gewonnen. De echte biljetten zaten in een verzegeld envelopje onder het spelbord. Een prachtig begin van de lente!

Hasbro verkoopt, alleen al in Frankrijk, ongeveer 500.000 dozen Monopoly per jaar. De afgelopen 80 jaar is het spel vertaald in 47 verschillende talen, in 114 landen over de hele wereld.

{{NEWSLETTER_BOX}}


Monopoly 80 ans – Vrais billets by golem-treize

Mag je blijven als je huurhuis verkocht wordt?

Eindigt de huurovereenkomst van het huis dat je huurt automatisch als het wordt verkocht? Mag de nieuwe eigenaar het contract wel zomaar opzeggen? Immovlan.be geeft uitsluitsel…

 

 

Als het huis dat je huurt wordt verkocht, blijft je huurovereenkomst gewoon bestaan. Je moet de huur vanaf het verlijden van de notariële akte wel aan de nieuwe eigenaar betalen. Je moet met hem geen nieuwe huurovereenkomst afsluiten en al evenmin een addendum maken aan de bestaande overeenkomst.

 

Tref samen met de oude en nieuwe eigenaar wel een regeling voor de waarborg. De bank beschikt over documenten om die over te dragen naar de nieuwe eigenaar.

 

De nieuwe eigenaar kan opzeggen

De nieuwe eigenaar kan de huur wel opzeggen. Hij kan dat doen onder dezelfde voorwaarden als de vorige eigenaar dat kon (zo ook bv. om er zelf in te gaan wonen of om verbouwingswerken te doen in het pand dat hij kocht). Kocht de koper van het huis dit om er zelf in te gaan wonen, dan kan je je dus aan een opzeg verwachten.

 

Het contract had geen vaste datum

Als het huurcontract niet geregistreerd was, dan beschikt de nieuwe eigenaar over extra mogelijkheden om de huur te beëindigen. Woon je nog geen zes maanden in het huis, dan kan hij je er zonder opzeg uitzetten.

 

Woon je er wel al langer, dan kan hij je opzeggen door een opzegtermijn te geven van drie maanden mits hij dit doet binnen de drie maand na de verkoop. Hij moet je dan wel, afhankelijk van de reden van de opzeg, een schadevergoeding betalen.

 

De verkoper kan in de verkoopovereenkomst wel een clausule opnemen dat de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst verder moet respecteren. Een dergelijke bepaling is geldig.

 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Waarom je een aannemer niet zomaar de deur mag tonen

Als je aannemer niet op tijd komt, het werk niet degelijk uitvoert of het met hem niet klikt, kan je niet zo maar in zee gaan met een andere aannemer. Doe je dat toch dan moet je vaak een schadevergoeding betalen.

 

 

Zodra je werken toevertrouwt aan een aannemer heb je met hem een contract. Je bent daar door gebonden. Je kan dan ook niet zomaar met een ander in zee gaan en de eerste overeenkomst als onbestaande beschouwen.

 

In akkoord uiteen

Wil je van aannemer veranderen, dan moet je het eerste contract beëindigen. Je kan proberen in onderling overleg de samenwerking te stoppen. Kom je tot een akkoord zet dat dan wel op papier, kwestie van discussies achteraf te vermijden.

 

Raak je het niet eens dan moet je, tenzij er in de overeenkomst die je sloot een ‘ontbindend beding’ staat, aan de rechtbank de ontbinding van de overeenkomst vragen. Je moet dan wel voldoende ernstige wanprestaties van je aannemer kunnen bewijzen.

 

Buitengerechtelijke ontbinding?

Een procedure via de rechtbank kost geld en neemt ook tijd in beslag. Een alternatief bestaat er in dat je zelf de overeenkomst als ontbonden beschouwt. Men noemt dit de ‘buitengerechtelijke ontbinding’ van de overeenkomst.

 

Wees hier voorzichtig mee. Je kan dit alleen doen als een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Je moet de aannemer o.a. in gebreke gesteld hebben en hem er op hebben gewezen dat je de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen als hij niet alsnog het nodige doet. Bovendien moet de tekortkoming voldoende ernstig zijn en moet het zo dringend zijn dat een rechterlijke uitspraak eigenlijk niet kan afgewacht worden. Stel je ten onrechte de ontbinding vast dan moet je een schadevergoeding betalen. Laat je goed adviseren vooraleer je zulke verregaande stap onderneemt.

 

Beëindigen zonder reden

Je kan als bouwheer de aannemingsovereenkomst altijd beëindigen mits je aan de aannemer een schadevergoeding betaalt. Die mogelijkheid kan in het aannemingscontract uitgesloten worden. In het contract kan de omvang van de schadevergoeding bepaald zijn.

 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wie betaalt de kosten bij een vruchtgebruik?

Stel dat je als naakte eigenaar de vraag krijgt van de vruchtgebruiker om renovatiewerken te doen aan het gebouw (zo bv. het plaatsen van een nieuwe keuken en badkamer, het vervangen van vloerbekleding enz). Ben je dan verplicht daartoe over te gaan?

 

 

Wie draait op voor wat? 

Als naakte eigenaar betaal je de grote herstellingen die nodig zijn aan het huis. Het gaat om de grote vernieuwings- en verbouwingswerkzaamheden met het oog op de stevigheid en instandhouding van het gebouw. Voorbeelden zijn herstellingen die betrekking hebben op zware muren of gewelven, het vernieuwen van gehele daken, het vernieuwen van de centrale verwarming, van de elektriciteit in de woning , enz…

 

Zijn deze herstellingen noodzakelijk geworden omdat de vruchtgebruiker zijn verplichtingen niet nakwam? Dan draait de vruchtgebruiker er alsnog voor op.

 

De vruchtgebruiker moet op zijn beurt op zijn kosten de kleine herstellingen uitvoeren. Die verplichting is heel wat ruimer dan wat een huurder moet doen. Onder kleine herstellingen moet bv. worden verstaan het leggen van een nieuwe vloer, het schilderen van de woning,…

 

Hij kan je niet verplichten

Zelfs als bepaalde herstellingen normaal door jou als naakte eigenaar moeten worden betaald kan de vruchtgebruiker je niet verplichten om ze te doen. Je kan dus altijd weigeren op zijn vraag tot het doen van bepaalde werken over te gaan.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) 

{{NEWSLETTER_BOX}}